Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài tập lớn môn hcoj thiết kế đường F1

Được đăng lên bởi nguyenmanh0906
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- 1 -
®Ò c¬ng bµi tËp lín m«n häc thiÕt kÕ ®êng f1
1. Sè liÖu ®îc giao
- B¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/10.000 víi hai ®iÓm khèng chÕ
- Sè liÖu lu lîng xe n¨m ®Çu vµ tû lÖ t¨ng trëng xe hµng n¨m
2. Yªu cÇu vÒ c¸c néi dung
- Giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n, n cø thiÕt , quy tr×nh quy ph¹m ¸p dông
- HiÖn tr¹ng kinh tÕ x· héi vµ m¹ng líi giao th«ng cña khu vùc tuyÕn ®i qua
- C¸c dù ¸n cã liªn quan, dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i
- n thiÕt ph¶i ®Çu t
- C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc tuyÕn: ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thñy v¨n
- TÝnh to¸n x¸c ®Þnh cÊp h¹ng kü thuËt cña tuyÕn ®êng
- TÝnh to¸n vµ lùa chän c¸c chØ tiªu thuËt cña tuyÕn t¬ng øng víi cÊp ®êng ®·
chän:
· VËn tèc thiÕt kÕ
· §é dèc däc lín nhÊt
· C¸c lo¹i b¸n kÝnh cong tèi thiÓu trªn b×nh ®å tr¾cc
· TÇm nh×n xe ch¹y
· Kh¶ n¨ng th«ng xe, sè lµn xe
- V¹ch tuyÕn trªn b×nh ®å gi÷a hai ®iÓm khèng chÕ: cã thÓ thùc hiÖn b»ng tay hoÆc
b»ng m¸y tÝnh trªn b¶n ®å ®· sè hãa. Sau khi ch tuyÕn tiÕn hµnh c¾m cong (b¸n
kÝnh cong sinh viªn tù lùa chän), chÌn cäc (kho¶ng c¸ch 100m/1 cäc).
- Lªn tr¾c däc tù nhiªn cña tuyÕn, ®êng ®á c¨n cø vµo c¸c ph¬ng ph¸p kÎ ®êng
®á ®· häc, bè trÝ ®êng cong ®øng trªn tr¾c däc.
- ThiÕt kÕ tr¾c ngang: lùa chän c¸c kÝch thíc cña mÆt c¾t ngang (B
m
, B
lgc
, B
n
, i
n
, i
l
) vµ
¸p vµo tr¾c ngang tù nhiªn.
- TÝnh to¸n s¬ bé khèi lîng ®µo ®¾p trªn tuyÕn: gåm khèi lîng ®µo, khèi lîng ®¾p
theo ®é chÆt ®îc quy ®Þnh trong TCVN 4054-05, khèi lîng vÐt h÷u c¬ hoÆc vÐt bïn,
chiÒu dµi trång cá, diÖn tÝch mÆt ®êng.
- TÝnh to¸n tæng møc ®Çu t tuyÕn ®êng
- ThiÕt kÕ mÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh
- TÝnh to¸n thñy v¨n, lùa chän khÈu ®é cÇu, cèng trªn tuyÕn (gi¶ ®Þnh KCAD 60cm)
3. S¶n phÈm giao nép
- B¶n thuyÕt minh cho c¸c néi dung nªu trªn (A4)
- B×nh ®å gèc ®· ®îc giao (A0)
- B×nh ®å thiÕt tû lÖ 1/10.000 (A0)
- Tr¾c däc thiÕt kÕ tû lÖ 1/5000 1/500 (A3 kÐo dµi)
Đề cương bài tập lớn môn hcoj thiết kế đường F1 - Trang 2
Đề cương bài tập lớn môn hcoj thiết kế đường F1 - Người đăng: nguyenmanh0906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương bài tập lớn môn hcoj thiết kế đường F1 9 10 343