Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương BTCT II

Được đăng lên bởi Do The Quyet
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Cho mặt bằng kiến trúc tầng 2 nhà lớp học như hình vẽ:

Yêu cầu:
1/ Sơ bộ kích thước dầm, cột, vẽ mặt bằng kết cấu
2/ Dồn tải về khung trục 4 với trường hợp tĩnh tải và hoạt tải. Biết tĩnh tải bao gồm tĩnh tải sàn
0,235T/m2; tĩnh tải tường 220: 1,5T/m (xây ở trục 4, A, C) và hoạt tải sàn tính toán
p=240kg/m2
3/ Vẽ sơ đồ tính cho khung trục 3 biết nhà 3 tầng, chiều cao tầng 3,6m, các tầng chịu tải trọng
như nhau.
Giải:
1/ Lựa chọn giải pháp BTCT
-Chọn khung BTCT toàn khối.
- Vật liệu: Bê tông cấp độ bền B15 ; Thép AII
Có Rb = 85 daN/cm2; Ra = 2800daN/cm2
Sơ bộ tiết diện dầm cột.
Dầm:
1 1
1 1
h  (  ).l AB  (  ).240  (20  30)cm
8 12
8 12

Trục AB :
Chọn h = 30cm ; b=22cm

1 1
1 1
h  (  ).l AB  (  ).750  (62,5  93, 75)cm
8 12
8 12

Trục BC:
chọn h = 70cm; b = 22cm
Dầm phụ.
h(

1
1
1
1
 ).l12  (  ).420  (21  35)cm
12 20
12 20

chọn h = 30 cm; b = 22cm

+ Chọn tiết diện cột.
FCB 4  k .

N
n.q.F
 1, 2.
Rb
Rb

Cột góc K =1,5 biên 1,3 giữa 1,1
Trong đó: Rb = 85 daN/cm2
q  (1  1,5)T / m 2  chon q  1, 2T / m2
F (

7,5 2, 4

).4, 2  20,8m 2
2
2

n = 3 tầng.
 FCB 4  k .

N
n.q.F
3.1, 2.20,8
 1, 2.
 1, 2.
 1, 06m 2  1060cm 2
Rb
Rb
85

chọn b = 22cm => h = 1060 / 22 = 48,2cm => chọn h = 50cm
FA 4  k .
F

N
n.q.F
 1, 2.
Rb
Rb

2, 4
.4, 2  5, 04m 2
2

 FA 4  k .

N
n.q.F
3.1, 2.5, 04
 1, 2.
 1, 2.
 0, 26m 2  260cm 2
Rb
Rb
85

chọn b = 22cm => h  260 / 22 =12cm => chọn h = 22cm
Vẽ mặt bằng kết cấu:
c

b
a
1

2

3

4

5

6

2/ Dồn tải về khung trục 4 với trường hợp tĩnh tải và hoạt tải. Biết tĩnh tải bao gồm tĩnh tải sàn
0,235T/m2; tĩnh tải tường 220: 1,5T/m (xây ở trục 4, A, C) và hoạt tải sàn tính toán =240kg/m2

Do

l1 7,5

2
l2 4, 2

Đây là bản kê 4 cạnh nên ta chia tải theo hình thang

4
Tĩnh tải:
 1

 1

.l2 . s .2  .4, 2.0, 235
 .2  0,987(T / m)
 2

 2


q`1  

 1

 1

.l3 . s .2  .2, 4.0, 235
 .2  0,564(T / m)
 2

 2


q2  

qt  1, 5(T / m)

1 l l
1 4, 2 2
P1  . 2 . 2 .2. s  0, 235. .
.2  1, 04T
2 2 2
2 4


l2 l2 l3 
2, 4


 
4, 2 
2
 1 l2 l 2


l
1
4,
2
2,
4
2 .   1,882T
P2   . . .2.  2. 2 2 2 . 3  s  0, 235.  .
.2  2.

2
2
2 4
2
2
 2 2 2








P3  P2  P1  1,882  1, 04  0,842T

Pt1   t .l2  1,5.4, 2  6,3T
Pt 2   't .l2  0, 6.4, 2  2,52T

Hoạt tải:
qht1 

q1
0,987
.0, 24 
.0.24  1, 008(T / m)
s
0, 235

qht 2 

q2
0,564
.0, 24 
.0.24  0,576(T / m)
s
0, 235

Pht1 

P1
1, 04
.0, 24 
.0, 24  1, 06T
s
0, 235

Pht 2 

P2
...
Câu 1:

Yêu cầu:
 !"#$%"%&'
()*+',-./0*1*230*4)0*5
6%789:0*.6%89;<=>?,-%@%A1*5#B
C-6
7D5!E)#',77%+'47%F%BG'*
4'2
Giải:
HI4*B399
J'399K2
JDLM'3NO&E"+38:9P@QQ
RSCT8$4U
:S4CT66$4U
!"$M$"2
Dầm:
9,@3
; A2 ; A2-6 ;6 76A
T  T 
AB
h l cm
C76:C
9,3
; A2 ; A2V86 ;F%8 W7%V8A
T  T
AB
h l cm
CV6:C
(,2

; A2 ; A2-6 ; 78A
 6  6
h l cm
C76:C
Đề cương BTCT II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương BTCT II - Người đăng: Do The Quyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề cương BTCT II 9 10 801