Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương Đồ Án Tốt Nghiệp.

Được đăng lên bởi Linh Tran Ngoc Linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Cương Đồ Án Tốt Nghiệp.
Đề Tài: Nghiên cứu về thiết bị tách sản phẩm khai
thác trên giàn MSP-5 Mỏ Bạch Hổ.
Chuyên Đề: Tính toán chế độ làm việc của bình tách
C2
Chương 1,Tổng Quan về giàn MSP-5.
Giới Thiệu Về các thiết bị tách trên giàn MSP-5
1.
2.
3.
4.

Sơ Lược Về Bình Tách
Chức Năng Của Bình Tách
Phân Loại Bình Tách
Tầm Quan Trọng Của Bình Tách

Chương 2:Lý Thuyết Cơ Bản Về Bình Tách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nguyên Lý Hoạt Động Của Bình Tách
Các Cơ Chế Hoạt Động
Khó khan Thường Gặp Trong Sử Dụng Bình Tách
Tìm Hiểu Bình Tách Trụ Đứng
Tìm Hiểu Bình Tách Trụ Ngang
Tìm Hiểu Bình Tách Hình Cầu
Các Loại Bình Tách Đang Được Sử Dụng Tại MSP-5

Chương 3: Tình Toán Lựa Chọn Bình Tách Cho Giàn MSP-5 Mỏ
Bạch Hổ.
1.
2.

Cấu Tạo Chung Của Bình Tách
Tính Toán Cho Bình Tách
a. Tính Toán Công Suất Và Kích Thước Bình Tách
b. Tính Toán Thể Tích Và Chiều Dài Bình Tách
c. Tính Toán Chiều Dày Bình Tách

Tính Toán Bền Cho Bình Tách
e. Tính Toán Khối Lượng,Diện Tích, Tải Trọng Sàn Lắp
Đặt.
f. Áp Dụng Cho Bình Tách C2 Tại Giàn MSP-5
Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Suất Làm Việc Của
Bình Tách
a. Các Yếu Tố Ảnh Hương Đến Năng Suất Làm Việc Của
Bình Tách
b. Các Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Suất Làm Việc.
d.

3.

Chương 4: Quy Trình Lắp Đặt, Vận Hành, Bảo Dưỡng Sửa Chữa
Và Làm Việc An Toàn Với Bình Tách.
1.
2.
3.
4.

Quy Trình Lắp Đặt
Quy Trình Vận Hành.
Quy Trình Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa.
Quy Phạm Thao Tác An Toán Khi Làm Việc Với Bình
Tách.

Lời Kết.

...
Đề Cương Đồ Án Tốt Nghiệp.
Đề Tài: Nghiên cứu về thiết bị tách sản phẩm khai
thác trên giàn MSP-5 Mỏ Bạch Hổ.
Chuyên Đề: Tính toán chế độ làm việc của bình tách
C2
Chương 1,Tổng Quan về giàn MSP-5.
Giới Thiệu Về các thiết bị tách trên giàn MSP-5
1. Sơ Lược Về Bình Tách
2. Chức Năng Của Bình Tách
3. Phân Loại Bình Tách
4. Tầm Quan Trọng Của Bình Tách
Chương 2:Lý Thuyết Cơ Bản Về Bình Tách
1. Nguyên Lý Hoạt Động Của Bình Tách
2. Các Cơ Chế Hoạt Động
3. Khó khan Thường Gặp Trong Sử Dụng Bình Tách
4. Tìm Hiểu Bình Tách Trụ Đứng
5. Tìm Hiểu Bình Tách Trụ Ngang
6. Tìm Hiểu Bình Tách Hình Cầu
7. Các Loại Bình Tách Đang Được Sử Dụng Tại MSP-5
Chương 3: Tình Toán Lựa Chọn Bình Tách Cho Giàn MSP-5 Mỏ
Bạch Hổ.
1. Cấu Tạo Chung Của Bình Tách
2. Tính Toán Cho Bình Tách
a. Tính Toán Công Suất Và Kích Thước Bình Tách
b. Tính Toán Thể Tích Và Chiều Dài Bình Tách
c. Tính Toán Chiều Dày Bình Tách
Đề Cương Đồ Án Tốt Nghiệp. - Trang 2
Đề Cương Đồ Án Tốt Nghiệp. - Người đăng: Linh Tran Ngoc Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Cương Đồ Án Tốt Nghiệp. 9 10 205