Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kỹ thật xung số

Được đăng lên bởi Truong Euro
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương kỹ thuật xung số - B3DT1
mục lục

Câu 1: các định lý cơ bản của đại số Boolean ............................................ 2
Câu 2 : các công thức loogic cơ bản ............................................................. 3
Câu 3: đơn giản biểu thức .............................................................................. 4
Câu 4: thiết kế mạnh logic ............................................................................. 6
Câu 5 các mạnh mã hóa................................................................................ 10
Câu 6: các mạch giải mã ............................................................................... 12
Câu 7: mạch hợp kênh và phân kênh ........................................................ 14
Câu 8: Các mạch số học................................................................................ 18
Câu 9: Các mạch Flip - Flop cơ bản .......................................................... 23
Câu 10: các loại mạch đếm .......................................................................... 31
Câu 11: mạch chốt và ghi dịch. ................................................................... 37
Câu 12: bộ biến đổi DAC.............................................................................. 41
Câu 13: bộ biến đổi ADC.............................................................................. 44
Câu 14: mạch tạo xung dùng 2 cổng NAND............................................ 52
Câu 15: Mạch tạo xung dùng IC 555 ......................................................... 53

1

Câu 1: các định lý cơ bản của đại số Boolean
+ các mệnh đề cơ sở
X+ X =1
X. X =0
X+ 1=1
X .1 =X
+ Định luật hấp thụ
X+X=X
X.X=X
+ Định luật phủ định của phủ định.
XX

+ Định luật kết hợp
X1  ( X 2  X 3 )  ( X1  X 2 )  X 3
( X 1. X 2 ). X 3  X 1.( X 2 . X 3 )

+ định luật giao hoán.
X1 + X2 = X 2 + X1
X1 . X2 = X2 .X1
+ Định

luật phân phối
X1.( X 2  X 3 )  X1 X 2  X1 X 3
( X1  X 2 )( X 1  X 3 )  X1  X 2 . X 3

+Định luật DEMORGAN
X1 X 2  X1  X 2
X 1  X 2  X 1.X 2

2

Câu 2 : các công thức loogic cơ bản
+ phép cộng logic - hàm hoặc (OR)
Y = X1 + X2
Y

X1
X2

+ Phép nhân logic - hàm và (AND)
Y = X1 . X2
X1
Y
X2

+Phép phủ định - hàm đảo ( NOT)
Y= X

X

Y

+ Hàm không hoặc ( NOR)
Y  X1  X 2

X1

Y

X2

+ Hàm không và ( NAND)
Y  X 1.X 2

X1
Y
X2

3

+ Hàm hoặc tuyệt đối 2 đầu vào
Y = X1 . X2 + X1.X2
Được viết lại là: y = X1 + X2
X1

Y

X2

+Hàm không hoặc tuyệt đối (xnor)
Y  X1  X 2

X1

Y

X2

Câu 3: đơn ...
1
Đề cương k thuật xung số - B
3
DT
1
mc lc
Câu 1: các địnhcơ bn ca đại s Boolean ............................................ 2
Câu 2 : các công thức loogic cơ bn ............................................................. 3
Câu 3: đơn gin biu thức .............................................................................. 4
Câu 4: thiết kế mạnh logic ............................................................................. 6
Câu 5 các mnh mã hóa................................................................................ 10
Câu 6: các mạch gii mã ............................................................................... 12
Câu 7: mạch hp kênh phân kênh ........................................................ 14
Câu 8: Các mch số hc................................................................................ 18
Câu 9: Các mch Flip - Flop cơ bn .......................................................... 23
Câu 10: các loại mạch đếm .......................................................................... 31
Câu 11: mch cht và ghi dịch. ................................................................... 37
Câu 12: bbiến đổi DAC.............................................................................. 41
Câu 13: bbiến đổi ADC.............................................................................. 44
Câu 14: mạch tạo xung dùng 2 cổng NAND............................................ 52
Câu 15: Mạch tạo xung ng IC 555 ......................................................... 53
Đề cương kỹ thật xung số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương kỹ thật xung số - Người đăng: Truong Euro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đề cương kỹ thật xung số 9 10 212