Ktl-icon-tai-lieu

đè cương máy điện

Được đăng lên bởi Qua Xa Xa
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ - ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Máy điện

-

Mã môn học: 20243088

-

Số tín chỉ: 3

-

Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học

-

Loại môn học: Bắt buộc


Bắt buộc: 



Lựa chọn:

-

Các môn học tiên quyết: Giải tích mạch điện, Trường điện từ.

-

Các môn học kế tiếp: Truyền động điện, Nhà máy điện và Trạm biến áp.

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-



Nghe giảng lý thuyết

: 30 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 15 tiết



Thảo luận

: 15 tiết



Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết



Hoạt động theo nhóm

: 30 tiết



Tự học

: 60 giờ

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Điện công nghiệp, Khoa Cơ-Điện-Điện
tử.

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về máy biến áp, lý luận chung về máy điện
quay, máy điện không đồng bộ cho sinh viên làm cơ sở để tiếp thu các kiến thức
chuyên ngành. Cung cấp kiến thức cơ bản về máy điện đồng bộ, máy điện một chiều
và các máy điện đặc biệt cho sinh viên làm cơ sở để tiếp thu các kiến thức chuyên
ngành.

 Kỹ năng: Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV có điều kiện hơn khi hội
nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống, trong
các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ năng phát triễn nghề nghiệp. Do đặc
điểm của môn học có tính hệ thống cao, là sự kết hợp của nhiều vấn đề kỹ thuật khác
nhau nên sinh viên cần có kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống cao, kỹ năng tư duy,

tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kỹ năng lựa chọn và ra quyết định xây
dựng hệ thống theo hướng tối ưu hóa.
-

Thái độ, chuyên cần: Sinh viên cần phải tham dự lớp đầy đủ để nắm vững kiến thức
môn học, tạo nguồn cảm hứng yêu thích, đam mê môn học, ngành học cho sinh viên.
Góp phần tạo sự tự tin vào năng lực bản thân khi sinh viên ra trường.

3. Tóm tắt nội dung môn học
Khái niệm chung về máy điện.
Máy biến áp: Khái niệm chung về máy biến áp; tổ nối dây và từ hoá máy biến áp;
quan hệ điện từ trong máy biến áp; các chế độ làm việc của máy biến áp; quá trình quá độ
trong máy biến áp; các loại máy biến áp đặc biệt.
Các vấn đề lý luận chung về máy điện quay; dây quấn máy điện quay; S.t.d. của dây
quấn máy điện quay xoay chiều; sức điện động của dây quấn máy điện quay xoay chiều.
Máy điện không đồng bộ; đại cư...
TỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA - ĐIỆN ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn hc: Máy điện
- Mã môn hc: 20243088
- S tín chỉ: 3
- Thuc chương trình đào tạo của ka, bậc: Đại học
- Loại môn hc: Bắt buộc
Bắt buộc:
La chọn:
- Các môn hc tiên quyết: Giải tích mạch điện, Trường điện từ.
- Các môn hc kế tiếp: Truyn động điện, Nhà máy điện và Trạm biến áp.
- Gitín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết
Làmi tp trên lớp : 15 tiết
Thảo lun : 15 tiết
Thực hành, thc tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết
Hoạt động theo nhóm : 30 tiết
Tự học : 60 gi
- Khoa/ Bmôn ph trách môn hc: Bmôn Điện công nghiệp, Khoa -Điện-Điện
t.
2. Mục tiêu ca môn học
- Kiến thc: Cung cấp kiến thức cơ bản về máy biến áp, lý luận chung về máy điện
quay, y điện không đồng bộ cho sinh viên m sở đtiếp thu các kiến thức
chuyên ngành. Cung cấp kiến thức cơ bản về máy điện đồng bộ,y điện một chiều
các máy điện đc biệt cho sinh viên làm cơ sở để tiếp thu các kiến thức chuyên
ngành.
Kỹ năng: Trên sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV điều kiện hơn khi hội
nhập với những vấn đkỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống, trong
các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành k năng phát triễn nghề nghiệp. Do đc
điểm của môn học có tính hệ thống cao, là sự kết hợp của nhiều vấn đề k thuật khác
nhau nên sinh vn cần có k năng phân tích và thiết kế hệ thống cao, kỹ năng tư duy,
đè cương máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đè cương máy điện - Người đăng: Qua Xa Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
đè cương máy điện 9 10 909