Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương mô hình nhận dạng hệ thống Tự Động Hóa

Được đăng lên bởi apkvietvn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Mô hình và nhận dạng hệ thống

-

Mã môn học: 20262198

-

Số tín chỉ: 2

-

Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 2010 bậc Đại học

-

Loại môn học:


Bắt buộc: 



Lựa chọn:

-

Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật điện tử, Máy
Cơ sở điều khiển tự động, Vi điều khiển, PLC, kỹ thuật lập trình, Hàm phức toán tử.

-

Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-



Nghe giảng lý thuyết

: 20 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 10 tiết



Thảo luận

: 15 tiết



Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết



Hoạt động theo nhóm

: 15 tiết



Tự học

: 45 giờ

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Cơ – Điện – Điện tử/ Kỹ thuật Điện – Tự động
hóa.

2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức:
Môn học trang bị cho học viên kiến thức để giải quyết bài toán xây dựng
mô hình toán học của hệ thống động bằng phương pháp mô hình hóa và
nhận dạng hệ thống.
- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có các kỹ năng sau:
+ Mô hình hóa hệ thống điều khiển.
+ Nhận dạng đối tượng và hệ thống điều khiển.
- Thái độ, chuyên cần: Đến lớp đầy đủ và chuẩn bị bài đọc trước và bài tấp đầy đủ.

3. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học đề cập đến lý thuyết mô hình hóa, nhận dạng và mô phỏng hệ thống động. Nội
dung chính của môn học bao gồm: các phương pháp mô hình hóa; các phương pháp nhận dạng mô
hình không thông số: phân tích đáp ứng quá độ, phân tích tương quan, phân tích đáp ứng tần số,
phân tích Fourier và phân tích phổ; cấu trúc mô hình có tham số và các phương pháp nhận dạng mô
hình có tham số như phương pháp bình phương tối thiểu tuyến tính, phương pháp sai số dự báo,
phương pháp biến công cụ, phương pháp không gian con; thuật toán ước lượng tham số off-line và
on-line; đánh giá mô hình; nhận dạng hệ thống kín; các vấn đề thực tế khi giải bài toán nhận dạng;
mô phỏng hệ thống.

4. Tài liệu học tập
-

Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác)
ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài
liệu này, website, băng hình, ...).

[1] Huyønh Thaùi Hoaøng, Baøi giaûng Moâ hình hoùa vaø nhaän daïng heä thoáng.
[2] L. Ljung , System Identification – Theory for the users, 2nd Edition, Prentic...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Mô hình và nhận dạng hệ thống
- Mã môn học: 20262198
- Số tín chỉ: 2
- Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 2010 bậc Đại học
- Loại môn học:
Bắt buộc:
Lựa chọn:
- Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật điện tử, Máy
Cơ sở điều khiển tự động, Vi điều khiển, PLC, kỹ thuật lập trình, Hàm phức toán tử.
- Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết
Làm bài tập trên lớp : 10 tiết
Thảo luận : 15 tiết
Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết
Hoạt động theo nhóm : 15 tiết
Tự học : 45 giờ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Điện Điện tử/ Kỹ thuật Điện T động
hóa.
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức:
Môn học trang bị cho học viên kiến thức để giải quyết bài toán xây dựng
mô hình toán học của hệ thống động bằng phương pháp mô hình hóa và
nhận dạng hệ thống.
- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có các kỹ năng sau:
+ Mô hình hóa hệ thống điều khiển.
+ Nhận dạng đối tượng và hệ thống điều khiển.
- Thái độ, chuyên cần: Đến lớp đầy đủ và chuẩn bị bài đọc trước và bài tấp đầy đủ.
Đề cương mô hình nhận dạng hệ thống Tự Động Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương mô hình nhận dạng hệ thống Tự Động Hóa - Người đăng: apkvietvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương mô hình nhận dạng hệ thống Tự Động Hóa 9 10 210