Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học bê tông 1

Được đăng lên bởi truongvanhungkt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn học
BÊ TÔNG 1
(03đvht)
1. Đối tượng: dành cho Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Cầu
đường, Thủy lợi.
2. Môn học trước: Sức bền vật liệu 1,2; Cơ học kết cấu 1
3. Mục đích và nội dung tóm tắt
3.1. Mục đích: Giúp sinh viên nắm bắt được sự làm việc, nguyên lý tính toán, bố trí cấu
tạo cốt thép vào các cấu kiện cơ bản như cấu kiện chịu kéo/nén, chịu uốn và nén lệch
tâm.
3.2. Nội dung tóm tắt: gồm 6 chương
- Chương 1: Khái niệm chung về be tông cốt thép
- Chương 2: Kết cấu bêtông cốt thép
- Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo
- Chương 4: Tính toán cấu kiện chịu uốn
- Chương 5: Tính toán theo khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng
- Chương 6: Cấu kiện chịu nén
4. Nội dung chi tiết
Chương 1: Khái niệm chung về bêtông cốt thép
1.1 Bêtông
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2 Cốt thép
1.2.1
1.2.2
1.2.3

khái niệm
Cường độ của bêtông
Mác bê tông
Biến dạng của bê tông dựng
Các loại cốt thép
Một số tính chất cơ bản của cốt thép
Cường độ tiêu chuẩn

Chương 2: Kết cấu bêtông cốt thép
2.1. sự kết hợp giữa bêtông và cốt thép
2.2. thi công và phân loại
2.2.1. theo phương pháp thi công
2.2.2. phân loại theo trạng thái làm việc
2.2.3. phân loại theo các dạng công trình
2.3. ưu khuyết điểm
Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo
3.1. khái niêm chung
3.1.1. tải trọng và tác động
3.1.2. phân loại tải trọng
3.2. phương pháp tính toán theo trạng thái giới hạn
3.2.1. các trạng thái giới hạn
3.2.2. tính toán trạng thái giới hạn thứ nhất
3.2.3. tính toán theo trnạg thái giới hạn thứ hai
3.3. nguyên lý về cấu tạo

1/3

3.3.1. hình dạng
3.3.2. kích thước
3.3.3. lớp BT bảo vệ
3.3.4. khoảng cách của cốt thép
3.3.5. nối cốt thép
3.3.6. neo cốt thép
Chương 4: Tính toán cấu kiện chịu uốn
4.1. những khái niệm chung
4.2. cấu tạo của CKCU
4.2.1. Cấu tạo của bảng
4.2.2. Cấu tạo của dầm
4.3. các giai đoạn trạng thái ứng suất của dầm chịu uốn
4.4. tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật theo cường độ trên tiết
diện thẳng góc
4.4.1. cấu kiện có tếit diện chữ nhật đặt cốt đơn
4.4.2. cấu kiện có tiết diện đặt cốt kép
4.4.3. tính cốt thép
4.5. tính toán cấu kiện có tiết diện chữ T theo cường độ trên tiết diện thẳng góc
4.5.1. đặc điểm cấu tạo và tính toán
4.5.2. sơ đồ ứng suất
4.5.3. các công thức cơ bản
4.5.4. tính toán và kiểm tra
Chương 5: Tính toán theo khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng
5.1. sự phá hoại theo tiết diện ngang
5.2. các điều kiện khi tính toán chịu lực cắt
5.2.1. điều kiện hạn chế
5.2.2. điều kiện an toàn
5.2.3. công thức tổng quát
5.3. ...
Đề cương môn học
BÊ TÔNG 1
(03đvht)
1. Đối tượng: dành cho Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng Công nghiệp, Cầu
đường, Thủy lợi.
2. Môn học trước: Sức bền vật liệu 1,2; Cơ học kết cấu 1
3. Mục đích và nội dung tóm tắt
3.1. Mục đích: Giúp sinh viên nắm bắt được sự làm việc, nguyên tính toán, bố trí cấu
tạo cốt thép vào các cấu kiện bản như cấu kiện chịu kéo/nén, chịu uốn nén lệch
tâm.
3.2. Nội dung tóm tắt: gồm 6 chương
- Chương 1: Khái niệm chung về be tông cốt thép
- Chương 2: Kết cấu bêtông cốt thép
- Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo
- Chương 4: Tính toán cấu kiện chịu uốn
- Chương 5: Tính toán theo khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng
- Chương 6: Cấu kiện chịu nén
4. Nội dung chi tiết
Chương 1: Khái niệm chung về bêtông cốt thép
1.1 Bêtông
1.1.1 khái niệm
1.1.2 Cường độ của bêtông
1.1.3 Mác bê tông
1.1.4 Biến dạng của bê tông dựng
1.2 Cốt thép
1.2.1 Các loại cốt thép
1.2.2 Một số tính chất cơ bản của cốt thép
1.2.3 Cường độ tiêu chuẩn
Chương 2: Kết cấu bêtông cốt thép
2.1. sự kết hợp giữa bêtông và cốt thép
2.2. thi công và phân loại
2.2.1. theo phương pháp thi công
2.2.2. phân loại theo trạng thái làm việc
2.2.3. phân loại theo các dạng công trình
2.3. ưu khuyết điểm
Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo
3.1. khái niêm chung
3.1.1. tải trọng và tác động
3.1.2. phân loại tải trọng
3.2. phương pháp tính toán theo trạng thái giới hạn
3.2.1. các trạng thái giới hạn
3.2.2. tính toán trạng thái giới hạn thứ nhất
3.2.3. tính toán theo trnạg thái giới hạn thứ hai
3.3. nguyên lý về cấu tạo
1/3
Đề cương môn học bê tông 1 - Trang 2
Đề cương môn học bê tông 1 - Người đăng: truongvanhungkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn học bê tông 1 9 10 280