Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương nhập môn công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn Nhập môn CNSH

1, Khái niệm về enzyme giới hạn? Cách đặt tên, các kiểu cắt? Ứng dụng
của enzyme giới hạn trong công nghệ gen?
Khái niệm: là các enzyme có khả năng nhận dạng và cắt AND chỉ ở những
vị trí đặc hiệu nhất định.
Ví dụ
EcoRI

Hind III

5’ GAATTC 3’

5’ AAGCTT 3’

3’ CTTAAG 5’

3’ TTCGAA 5’

* Cách đặt tên:
Tên của các RE được quốc tế quy định như sau:
Chữ đầu viết hoa là chữ đầu tiên trong tên chi (genus) vi khuẩn mà từ đó các
RE được phát hiện. Tiếp theo là 2 chữ đầu của tên loài không viết hoa. Sau
đó là một chữ viết hoa chỉ tên chủng vi khuẩn và cuối cũng là chữ số La Mã
chỉ thứ tự RE được phát hiện.
* VD:
EcoRI
- E = Eschericchia

Tên genus (chi)

- co = coli

Tên species

- R = strain RY12

Tên strain hoặc serotype

- I = chữ số La mã = thứ tự tìm ra enzyme
HinDIII
Haemophilus in fluenza serotype d 3rd enzyme
* Các kiểu cắt:
- Đầu bằng:làzyme cắt cả hai mạch AND ở cùng một vị trí, khó gắn lại, và
phải dùng enzyme ligaza đặc dụng dể gắn.

1

- Đầu so le:các RE cắt hai mạchADN ở vị trí lệch nhau., tạo ra các đoạn
ADN có trình tự hoàn toàn bổ sung ,nên có thể tự nối vào với nhau.
* Ứng dụng của RE trong công nghệ gen:
- Tạo ADN tái tổ hợp:
ADN tái tổ hợp là các ADN được tạo thành từ ít nhất hai đoạn ADN
có nguồn gốc khác nhau thông qua vi thao tác của con người.
Nếu như 2 hay nhiều ADN đều được cắt bởi cùng một loại enzyme
thì các đầu cắt của các đoạn ADN được tạo ra hoàn toàn khớp nhau (tương
ứng theo nguyên tắc bổ sung) gọi là các đầu dính và chúng rất dễ dàng gắn
lại với nhau khi có mặt enzyme ligase. Từ đây xuất hiện khả năng chắp nối
các ADN có nguồn gốc khác nhau để tạo nên ADN tái tổ hợp.
- Lập bản đồ giới hạn:
Là bản đồ thể hiện loại enzym giới hạn, số lượng và kích thước các
đoạn DNA bị cắt bằng enzym giới hạn.
Một phân tử khi sử dụng các loại enzym khác nhau có thể cho nhiều
đoạn cắt khác nhau hình thành nên các bản đồ giới hạn khác nhau.
Được sử dụng trong xác định nguồn gốc hoặc sự khác nhau giữa các
cá thể trong loài.
2. Vector nhân dòng là gì? Nêu tiêu chuẩn của một vector nhân dòng?
* Khái niệm: Vector nhân dòng thực chất là một phân tử ADN có gốc tái
bản và có thể nhân lên trong tế bào chủ đã chọn.
* 3 tiêu chuẩn của một vector nhân dòng:
- Chỉ có 1 địa điểm nhận biết cho một RE nào đó
+ Nếu như số địa điểm này lớn hơn 1 sẽ gây rối loạn cho sự nhân dòng sau
này.

2

+ Một vector nhân dòng sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu như nó có thể được cắt
nhờ nhiều loại RE. Và ứng với mỗi loại RE cũng chỉ có 1 điểm nhận biết.
- Phả...
Đề cương môn Nhập môn CNSH
1, Khái niệm về enzyme giới hạn? Cách đặt tên, các kiểu cắt? Ứng dụng
của enzyme giới hạn trong công nghệ gen?
Khái niệm: các enzyme có khả năng nhận dạng cắt AND chỉ ở những
vị trí đặc hiệu nhất định.
Ví dụ
EcoRI
5’ GAATTC 3’
3’ CTTAAG 5’
Hind III
5’ AAGCTT 3’
3’ TTCGAA 5’
* Cách đặt tên:
Tên của các RE được quốc tế quy định như sau:
Chữ đầu viết hoachữ đầu tiên trong tên chi (genus) vi khuẩn mà từ đó các
RE được phát hiện. Tiếp theo 2 chữ đầu của tên loài không viết hoa. Sau
đó một chữ viết hoa chỉ tên chủng vi khuẩn cuối cũng chữ số La
chỉ thứ tự RE được phát hiện.
* VD:
EcoRI
- E = Eschericchia Tên genus (chi)
- co = coli Tên species
- R = strain RY12 Tên strain hoặc serotype
- I = chữ số La mã = thứ tự tìm ra enzyme
HinDIII
Haemophilus in fluenza serotype d 3
rd
enzyme
* Các kiểu cắt:
- Đầu bằng:làzyme cắt cả hai mạch AND cùng một vị trí, khó gắn lại,
phải dùng enzyme ligaza đặc dụng dể gắn.
1
Đề cương nhập môn công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương nhập môn công nghệ sinh học - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề cương nhập môn công nghệ sinh học 9 10 269