Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Câu
1
2

Câu hỏi

Ghi chú

Vai trò của nước trong gia công tia nước có hạt mài:
Hạt mài được sử dụng phổ biến để gia công thép là:
Hình dưới đây là sơ đồ của:

3

4

Trong gia công tia nước, thời gian gia công càng lâu, độ bóng:

5

11

Khi tăng nồng độ hạt mài trong dung dịch khi gia công tia nước có hạt mài:
Khi gia công bề mặt chi tiết là vật liệu giòn bằng tia nước có hạt mài, góc phun α của
dòng dung dịch:
Trong gia công tia nước có hạt mài, tia trượt là tia có góc α bằng:
Khi gia công bề mặt chi tiết là vật liệu dẻo bằng tia nước có hạt mài, góc phun α của
dòng dung dịch:
Khoảng cách giữa đầu vòi phun và bề mặt gia công trong gia công tia nước có hạt mài
so với phương pháp gia công bằng tia nước là:
Dụng cụ để gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài là vòi phun thường được
chế tạo bằng:
Cấp hạt mài vào buồng trộn khi gia công bằng tia nước có hạt mài theo cơ chế sau:

12

Lượng hạt mài được bổ sung vào tia nước trong quá trình gia công:

6
7
8
9
10

13
14
15
16
17
18

Sử dụng dòng khí mang hạt mài với vận tốc cao va đập lên chi tiết để bóc vật liệu khỏi
bề mặt chi tiết, là nguyên lý gia công của phương pháp:
Dòng khí trong gia công bằng dòng hạt mài có áp
suất:
Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài là:
Trong phương pháp gia công dòng hạt mài, khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt gia
công là:
Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài có kích thước hạt là:
Trong công thức tính năng suất bóc vật liệu MRR của gia công bằng dòng hạt mài, số
hạng Hw là:
Cho sơ đồ nguyên lý gia công như hình dưới dây, xác định là phương pháp gia công

19

20
21

nào
Gia công bằng dòng hạt mài được sử dụng hiệu quả để:

23

Bước thứ năm trong quy trình gia công hóa học là:
Vật liệu được tách ra khi tiếp xúc trực tiếp với chất khắc hoá mạnh, là nguyên lý gia
công của phương pháp:
Bước thứ hai trong qui trình gia công hoá học là:

24

Phương pháp gia công hóa học đạt độ chính xác cao nhất khi sử dụng:

25

Độ chính xác cao nhất khi gia công hóa học đạt được là:

26

Để gia công hợp kim nhôm, sử dụng chất khắc hoá sau:

27

Để bóc vật liệu ở cánh và thân máy bay, sửng dụng phương pháp gia công hoá sau:

28

Gia công nhôm sử dụng chất khắc hoá nào:

29

Gia công đồng và hợp kim đồng sử dụng chất khắc hoá nào

22

1/8

20

Gia công Titan dùng hóa chất nào:

21

Gia công Silic dùng hóa chất nào

22

Gia công thép có thành phần các bon trung bình sử dụng chất khắc hoá nào:
Hình sau đây là hiện tượng gì trong gia công hoá:

23

24

Gi...
1/8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Câu Câu hỏi Ghi chú
1 Vai trò của nước trong gia công tia nước có hạt mài:
2 Hạt mài được sử dụng ph biến để gia công thép là:
3
Hình dưới đây là sơ đồ của:
4 Trong giang tia nước, thời gian gia công càng lâu, độ bóng:
5 Khi tăng nồng độ hạt mài trong dung dịch khi gia công tia nước có hạt mài:
6
Khi gia công b
m
t chi ti
ế
t v
t li
ng tia
c h
t mài, góc phun
α c
a
dòng dung dịch:
7 Trong giang tia nước có hạt mài, tia trượt là tia có góc α bằng:
8
Khi gia công bmặt chi tiết vật liệu dẻo bằng tia nước hạt mài, c phun α của
dòng dung dịch:
9
Kho
ngch gi
a đ
u vòi phun và b
m
t gia công trong gia công tia
c có h
t mài
so với phương pháp gia công bằng tia nước là:
10
Dụng cụ đ gia ng bằng tia nước tia nước có hạt mài là vòi phun thường được
chế tạo bằng:
11 Cấp hạt mài vào buồng trộn khi gia công bằng tia nước có hạt mài theo cơ chế sau:
12 Lượng hạt mài được bổ sung vào tia nước trong quá trình gia công:
13
Sử dụng dòng khí mang hạt mài với vận tốc cao va đập lên chi tiết đc vật liu khỏi
bề mặt chi tiết, là nguyên lý gia công của phương pháp:
14
Dòng khí trong gia công bằng dòng hạt mài có áp
suất:
15 Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài là:
16
Trong phương pháp gia công dòng hạt mài, khoảng cách tvòi phun đến b mặt gia
công là:
17 Vật liệu làm hạt mài trong gia công bằng dòng hạt mài có kích thước hạt là:
18
Trong công th
c tính năng su
t bóc v
t li
u MRR c
a gia công b
ng dòng h
t mài,
s
hạng H
w
là:
19
Cho đồ nguyên gia công như hình dưới y, xác định phương pháp gia công
nào
20 Gia công bằng dòng hạt mài được s dụng hiệu quả để:
21 ớc thứ năm trong quy trình gia công hóa học là:
22
Vật liệu được tách ra khi tiếp xúc trực tiếp với chất khắc hoá mạnh, là nguyên gia
công ca phương pháp:
23 ớc thứ hai trong qui trình gia công hoá học là:
24 Phương pp gia công hóa học đạt đ chính xác cao nhất khi sử dụng:
25 Độ chính xác cao nhất khi gia công hóa học đạt được:
26 Để gia công hợp kim nhôm, sử dụng chất khắc hoá sau:
27 Để bóc vật liệu ở cánh và thân máy bay, sửng dụng phương pháp gia công hoá sau:
28 Gia công nhôm sử dụng chất khắc hoá nào:
29 Gia công đồng và hợp kim đồng sử dụng chất khắc hoá nào
Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập các phương pháp gia công đặc biệt 9 10 916