Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi letrungcam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

KHOA CN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN THI: CƠ SỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Phần 1:Lý thuyết:
A. Truyền khối
Sinh viên cần nắm các kiến thức sau:
1. Các quá trình truyền khối cơ bản – quá trình chưng cất
1.1. Định nghĩa và phân loại các quá trình chuyển khối
1.2. Biểu diễn thành phần pha
1.3. Truyền khối giữa hai pha - Cân bằng pha và các định luật về cân bằng pha
1.4. Quá trình khuếch tán. Động lực của quá trình khuếch tán.
1.5. Nguyên tắc và sơ đồ chưng đơn giản.
2. Hấp thụ:
2.1. Cơ sở vật lý và mục đích của quá trình hấp thụ.
2.2. Nguyên tắc lựa chọn dung môi.
2.3. Cân bằng vật chất của quá trình hấp thụ.
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ.
2.5. Tháp hấp thụ
2.6. Tìm hiểu quy trình làm việc của một số sơ đồ hệ thống hấp thụ.
3. Hấp phụ:
3.1. Định nghĩa hấp phụ
3.2. Đặc trưng cơ bản của chất hấp phụ
3.3. Hấp phụ hỗn hợp khí hơi

3.4. Thiết bị hấp phụ.
4. Trích ly:
4.1. Khái niệm trích ly.
4.2. Lựa chọn dung môi.
4.3. Ứng dụng của phương pháp trích ly.
4.4. Sơ đồ trích ly chất lỏng
4.5. Nguyên tắc trích ly (biểu diễn trên đồ thị tam giác).
4.6. Các phương pháp trích ly theo đoạn.
4.7. Cấu tạo thiết bị chiết dạng khuấy lắng
5. Sấy:
5.1. Tĩnh lực học quá trình sấy.
5.2. Động lực học quá trình sấy
5.3. Thiết bị sấy
B. Kỹ thuật phản ứng và các quá trình phân riêng bằng phương pháp cơ học:
Sinh viên cần nắm các kiến thức sau:
1. Các quá trình phân riêng bằng phương pháp cơ học
1.1. Quá trình keo tụ tạo bông
1.2. Quá trình lắng và ứng dụng
1.3. Quá trình tuyển nổi
1.4. Quá trình lọc, cơ chế quá trình lọc.
1.5. Trao đổi ion: động học và ứng dụng
1.6. Định nghĩa và phân loại các hệ không đồng nhất. Phân loại các phương pháp
phân riêng hệ không đồng nhất.
2. Nhiệt phản ứng: Định nghĩa; Điều kiện cân bằng của phản ứng hóa học; Hằng số
cân bằng phản ứng (K).
3. Động học phản ứng:
3.1. Định nghĩa. Những yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng.

3.2. Xây dựng phương trình động học của các phản ứng: không thuận nghịch bậc
0, bậc 1, bậc 2 và thuận nghịch bậc 1, bậc 2; phản ứng nối tiếp không thuận
nghịch; phản ứng song song không thuận nghịch.
3.3. Các bước xác định thông số động học phản ứng bằng phương pháp tích phân
và phương pháp vi phân.
4. Phương trình thiết kế
4.1. Xây dựng phương trình cân bằng vật chất cho thiết bị phản ứng khuấy trộn l...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN THI: CƠ SỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Phần 1:Lý thuyết:
A. Truyền khối
Sinh viên cần nắm các kiến thức sau:
1. Các quá trình truyền khối cơ bản – quá trình chưng cất
1.1. Định nghĩa và phân loại các quá trình chuyển khối
1.2. Biểu diễn thành phần pha
1.3. Truyền khối giữa hai pha - Cân bằng pha và các định luật về cân bằng pha
1.4. Quá trình khuếch tán. Động lực của quá trình khuếch tán.
1.5. Nguyên tắc và sơ đồ chưng đơn giản.
2. Hấp thụ:
2.1. Cơ sở vật lý và mục đích của quá trình hấp thụ.
2.2. Nguyên tắc lựa chọn dung môi.
2.3. Cân bằng vật chất của quá trình hấp thụ.
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ.
2.5. Tháp hấp thụ
2.6. Tìm hiểu quy trình làm việc của một số sơ đồ hệ thống hấp thụ.
3. Hấp phụ:
3.1. Định nghĩa hấp phụ
3.2. Đặc trưng cơ bản của chất hấp phụ
3.3. Hấp phụ hỗn hợp khí hơi
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP - Người đăng: letrungcam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 9 10 705