Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thiết kế môn học -thiết kế điện hợp chuẩn

Được đăng lên bởi phuonganh40800072
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN
Tổng số tiết: 90 tiết (60 tiết lý thuyết+30 tiết ngoại khóa), Số HV: 35HV
A. CHỨNG NHẬN
ƒ

Giấy chứng nhận kỹ thuật viên “THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN” bằng hai
thứ tiếng Anh-Việt do Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
cấp

B. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế điện theo các tiêu chuNn trong và ngoài nước cho
các đối tượng:
ƒ

Các kỹ sư làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế, công ty thi công và xây lắp
điện,...;

ƒ

Các kỹ sư phụ trách công tác quản lý, vận hành, bảo trì các hệ thống cơ điện trong
các tòa nhà cao tầng, các chung cư cao cấp, các trung tâm thương mại;

ƒ

Các sinh viên điện-điện tử chọn hướng tư vấn, thiết kế, lắp đặt điện cho các công
trình dân dụng và công nghiệp,…;

ƒ

Các kỹ thuật viên và các kiến trúc sư muốn bổ xung kiến thức về hệ thống cơ điện
trong các công trình.

C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Lý thuyết 60 tiết)
1. Giới thiệu các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến thiết kế điện
ƒ

TCVN 7447:2004: Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà

ƒ

TCXDVN 394:2007: Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các côngtrình xây
dựng- Phần an toàn điện.

ƒ

TCXDVN 263:2002: Lắp đặt cáp và dây diện cho các công trình công nghiệp.

ƒ

TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhận tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ
thuật hạ tầng đô thị

ƒ

TCXDVN 46:2007: Chống sét cho các công trình xây dựng

2. Giới thiệu một số các tiêu chuẩn quốc tế
ƒ

IEC 60364:2001 (Electrical Installation of buildings)

ƒ

IEE wriring Regulation,

ƒ

NFC 17-102:1995; AS/NZS 1768:1991

3. Giới thiệu tổng quan về các hệ thống ME trong tòa nhà
ƒ

Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

ƒ

Hệ thống điện (điện nặng)

ƒ

Hệ thống nối đất

ƒ

Hệ thống điện nhẹ: Hệ thống camera quan sát, Hệ thống âm thanh công cộng, Hệ
thống điện thoại, Hệ thống truyền hình cáp, Hệ thống Inbuilding,…

ƒ

Hệ thống cấp thoát nước

ƒ

Hệ thống phòng và chữa cháy

ƒ

Hệ thống chống sét

4. Trình bày các phương pháp tính toán điện
ƒ

Tính toán phụ tải điện

ƒ

Phân nhóm phụ tải

ƒ

Chọn cáp và dây dẫn

ƒ

Chọn CB, RCD, ELCB,…

ƒ

Chọn tủ phân phối điện

ƒ

Chọn máy biến áp

ƒ

Tính toán bù

ƒ

Chọn các thiết bị bảo vệ, điều khiển, đo lường, cảnh báo

ƒ

Tính toán chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

ƒ

Tính toán và thiết kế hệ thống bảo vệ chống sét toàn diện theo công nghệ hiện đại

ƒ

Tính toán và thiết kế hệ thống nối đất

6. Hướng dẫn đọc các bản vẽ điện nặng và các bản vẽ điện nhẹ
7. Hướng dẫn đọc và hiểu các catal...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT MÔN HC
THIT K ĐIN HP CHUN
Tng s tiết: 90 tiết (60 tiết lý thuyết+30 tiết ngoi khóa), S HV: 35HV
A. CHNG NHN
Giy chng nhn k thut viên “THIT K ĐIN HP CHUN” bng hai
th tiếng Anh-Vit do Trường Đại hc Sư Phm K thut Tp H Chí Minh
cp
B. MC TIÊU MÔN HC
Trang b kiến thc và k năng thiết kế đin theo các tiêu chuNn trong và ngoài nước cho
các đối tượng:
Các k sư làm vic trong các công ty tư vn thiết kế, công ty thi công và xây lp
đin,...;
Các k sư ph trách công tác qun lý, vn hành, bo trì các h thng cơ đin trong
các tòa nhà cao tng, các chung cư cao cp, các trung tâm thương mi;
Các sinh viên đin-đin t chn hướng tư vn, thiết kế, lp đặt đin cho các công
trình dân dng và công nghip,…;
Các k thut viên và các kiến trúc sư mun b xung kiến thc v h thng cơ đin
trong các công trình.
C. NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Lý thuyết 60 tiết)
1. Gii thiu các tiêu chun Vit Nam hin hành liên quan đến thiết kế đin
TCVN 7447:2004: H thng lp đặt đin ca các tòa nhà
TCXDVN 394:2007: Thiết kế lp đặt trang thiết b đin trong các côngtrình xây
dng- Phn an toàn đin.
TCXDVN 263:2002: Lp đặt cáp và dây din cho các công trình công nghip.
TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhn to bên ngoài các công trình công cng và k
thut h tng đô th
TCXDVN 46:2007: Chng sét cho các công trình xây dng
2. Gii thiu mt s các tiêu chun quc tế
IEC 60364:2001 (Electrical Installation of buildings)
IEE wriring Regulation,
NFC 17-102:1995; AS/NZS 1768:1991
3. Gii thiu tng quan v các h thng ME trong tòa nhà
H thng điu hòa không khí và thông gió
H thng đin (đin nng)
H thng ni đất
H thng đin nh: H thng camera quan sát, H thng âm thanh công cng, H
thng đin thoi, H thng truyn hình cáp, H thng Inbuilding,…
H thng cp thoát nước
H thng phòng và cha cháy
Đề cương thiết kế môn học -thiết kế điện hợp chuẩn - Trang 2
Đề cương thiết kế môn học -thiết kế điện hợp chuẩn - Người đăng: phuonganh40800072
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương thiết kế môn học -thiết kế điện hợp chuẩn 9 10 150