Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thực tập nghề điện công nghiệp

Được đăng lên bởi Quảng Cáo Led
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH ĐIỆN BIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 10 tháng 6 năm 2015

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Lớp: CĐ-ĐCNK1
1. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 440 giờ (11 tuần)
(Từ ngày 15/6 đến ngày 30 tháng 8 năm 2015)
Mã số: MĐ29
Thời gian: 440 giờ;
II. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT:
Là mô đun kĩ thuật chuyên môn thực hành, thuộc mô đun đào tạo nghề
bắt buộc. Được bố trí sau khi hoàn thành tất cả các môn học, mô đun trong
chương trình đào tạo.
III. MỤC TIÊU:
- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.
- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công
việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ
sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan
hệ vói các nghề liên quan.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao
động sản xuất.
IV. NỘI DUNG:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
Số
TT
1

2

Tên các bài trong mô đun
Bài mở đầu
Phổ biến nội quy, quy định của
nhà trường đối với sinh viên đi
thực tập tại doanh nghiệp
Nội dung 1:
Thực hiện các biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
1

Tổng
số
2

8

Thời gian
Lý
Thực
thuyết hành
2

8

Kiểm
tra*

3

Nội dung 2:
Thực tập tại doanh nghiệp

400

360

40

4

Nội dung 3:
Báo cáo kết quả thực tập
Cộng

30

27

3

440

397

43

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu
Thời gian: 2 giờ
Nội dung: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi
thực tập tại doanh nghiệp
1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập
2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp
Nội dung1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động
Mục tiêu:
Thời gian: 8 giờ
- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ
- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện
giật.
- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công
nghiệp
Nội dung:
1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động
2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ
3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật
4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành
giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được
phép đến thực tập.
Nội dung 2: Thực tập tại doanh nghiệp
Mục tiêu:
Thời gian 400
giờ
- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn
của quá trình sản xu...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH ĐIỆN BIỆN
KHOA ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 10 tháng 6 năm 2015
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Lớp: CĐ-ĐCNK1
1. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 
(Từ ngày 15/6 đến ngày 30 tháng 8 năm 2015)

  
II. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT:
 !"#$%"&'"()(*
+,+'"-./"+01(2"3"4"5"&0(
".607()(-
III. MỤC TIÊU:
89/:"4";<"=>#;&03?@A%"-
- BC"(@A*?:&0D=#?@A3E#;"
F?"'"=!:&@A=F?"G-
8H!IJ"4";<"5"F(%";&@A%0IK+9
;<"L3E#;"F?"@!"JM&N0'E
?FG"4"*=$E-
8OD=#?1"P!&"1Q4"&4":("?:0(=(
'3Q2-
IV. NỘI DUNG:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
Số
TT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian
Tổng
số
thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra*
RN
S9+;'E#&E#T"U
0.FVF$
%"!:)I(?:
B'I
%"?"4"+?:4:(
FF?=('-
W W
1
Đề cương thực tập nghề điện công nghiệp - Trang 2
Đề cương thực tập nghề điện công nghiệp - Người đăng: Quảng Cáo Led
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương thực tập nghề điện công nghiệp 9 10 679