Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn KTCN

Được đăng lên bởi NgocSuong VoThi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀKIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN : KTCN
Họ Và Tên:.............................................................................................................................
Lớp:
Caâu 1: Treân sô ñoà kyù hieäu laø
a. Cuoän caûm loõi ferir
b. Cuoän caûm coù trò soá ñieàu chænh
c. Cuoän caûm loõi khoâng khí
d. Cuoän caûm loõi saét töø
Caâu 2: Trò soá ñieän caûm cuûa cuoän caûm cho bieát khaû naêng
a. Tích luõy naêng löôïng cuoän caûm
b. Tích luõy naêng löôïng ñieän caûm
c. Tích luõy naêng löôïng töø tröôøng
d. Tích luõy naêng löôïng ñieän tröôøng
Caâu 3:Tirixto laø linh kieän baùn daãn coù
a. 3 lôùp tieáp giaùp b.5 lôùp tieáp giaùp
c.2 lôùp tieáp giaùp d.4 lôùp tieáp giaùp
Caâu 4: Ñioât chænh löu duøng ñeå
a. Chænh löu doøng ñieän
b. Chænh löu ñieän aùp
c. Bieán ñoåi doøng ñieän xoay chieàu thaønh moät chieàu
d. Bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu thaønh moät chieàu
Caâu 5: Treân sô ñoà maïch chænh löu nöûa chu kyø ngöôøi ta söû duïng maáy ñioât
a. 2 b.3 c.1 d.4
Caâu 6: Treân thaân tuï ñieän coù ghi 101K, 50V thì giaù trò ñoïc ñöôïc cuûa tuï laø
a.101pF b. 100pF c. 101 µF d. 100 µF
Caâu 7: Treân sô ñoà maïch ñieän kyù hieäu laø tranzitor phaân cöïc
a. Thuaän b.Ngöôïc
Caâu 8: Coâng duïng cuûa tuï ñieän duøng ñeå laøm
a. Phoùng ñieän vaø naïp ñieän
b. Ngaên caûn doøng ñieän moät chieàu cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua
c. Tích ñieän
d. Taát caû sai
Caâu 9: Dung khaùng laø ñaïi löôïng bieåu hieän söï caûn trôû cuûa
a. Tuï ñieän b.Ñieän khaùng c.Ñieän dung d.Taát caû ñuùng
Câu 10: điôt cho dòng điện đi qua khi phân cực thuận
a.Đúng b.Sai
ĐIỂ
M
Đề kiểm tra môn KTCN - Trang 2
Đề kiểm tra môn KTCN - Người đăng: NgocSuong VoThi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn KTCN 9 10 293