Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Thiết bị sấy (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3891 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ I
– NĂM HỌC (2011-2012)

GV ra đề

Môn:
Thời gian:
Ngày thi:

Thiết bị sấy
45’
27/10/2011
---------Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu

ThS.Phan Thành Nhân

Câu 1: (6 điểm)
Sấy sản phẩm: sấy hạt giống rau cải với bảng số liệu thí nghiệm như sau:
Thời gian (phút)
Ẩm độ vật liệu (%)
0
25
5
24.5
10
24
20
22
30
20
40
18
50
16
60
14
70
13.7
80
13.4
90
13.1
100
13
Hãy xác định và biểu diễn đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy. Giải thích và
nhận xét các giai đoạn sấy của quá trình sấy hạt giống này dựa trên số liệu đã cho?
Câu 2: (4điểm)
Khảo sát quá trình sấy sản phẩm sử dụng tác nhân sấy là không khí với: Không
khí ẩm ở trạng thái ban đầu có nhiệt độ t1 = 26oC, ẩm độ φ1 = 80%, được gia nhiệt qua
calorifer đến trạng thái 2 có nhiệt độ t2 = 80oC, sau đó đưa vào buồng sấy, không khí
sau khi ra khỏi buồng sấy có nhiệt độ t3 = 36oC. biết calorifer gia nhiệt bằng điện trở
với tổng công suất là 40kW.
Khối lượng và ẩm độ sản phẩm ban đầu 100kg, w1 = 40%
ẩm độ sản phẩm sau khi sấy w2 = 14%
a) Lập bảng xác định thông số trạng thái của không khí ẩm.
b) Tính lưu lượng không khí và thời gian sấy cần thiết cho quá trình sấy.
- Hết –

Câu 1:
Hãy xác định và biểu diễn đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy (3 điểm)
Thời gian (phút) Ẩm độ vật liệu (%)
MR 
0
25
0
5
24.5
0.1
10
24
0.2
20
22
0.2
30
20
0.2
40
18
0.2
50
16
0.2
60
14
0.03
70
13.7
0.03
80
13.4
0.03
90
13.1
0.01
100
13
0

Giải thích và nhận xét các giai đoạn sấy của quá trình sấy hạt giống này dựa trên số
liệu đã cho? (3 điểm) Theo lý luân của sinh viên

Câu 2: (4 điểm)
a) Lập bảng xác định thông số trạng thái của không khí ẩm: (2điểm)
TT1
t1 = 26oC
φ1 = 80%
d1 = 0,01696kg/kgkk
I1 = 69,4kJ/kg

TT2
t2 = 80oC
φ2 = 5,677%
d2 = 0,01696kg/kgkk
I2= 125,3kJ/kg

TT3
t3 = 36oC
φ3 = 90,1%
d3 = 0,03472kg/kgkk
I3 = 125,3kJ/kg

b) Tính lưu lượng không khí và thời gian sấy cần thiết cho quá trình sấy
(2điểm)
Q = Gk (I2 – I1)  Gk = 0,716kg/s
w  w2
 30,23kg
Gn  Gđ 1
100  w2
 Gsf sau = Gđ – Gn = 69,77kg
 Gn  d .Gk  0,0127 kghn / s
  

Gn
 2380,3s  39,67 phút
G n

...
ĐẠI HC QUC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ – B MÔN CÔNG NGH NHIT LNH
GV ra đề
ThS.Phan Thành Nhân
ĐỀ KIM TRA GIA K - HC K I
– NĂM HC (2011-2012)
Môn: Thiết b sy
Thi gian: 45’
Ngày thi: 27/10/2011
----------
Ghi chú
: Sinh viên được s dng tài liu
Câu 1: (6 đim)
Sy sn phm: sy ht ging rau ci vi bng s liu thí nghim như sau:
Thi gian (phút) m độ vt liu (%)
0
25
5
24.5
10
24
20
22
30
20
40
18
50
16
60
14
70
13.7
80
13.4
90
13.1
100
13
Hãy xác định và biu din đường cong sy và đưng cong tc độ sy. Gii thích và
nhn xét các giai đon sy ca quá trình sy ht ging này da trên s liu đã cho?
Câu 2: (4đim)
Kho sát quá trình sy sn phm s dng tác nhân sy là không khí vi: Không
khí m trng thái ban đầu có nhit độ t
1
= 26
o
C, m độ φ
1
= 80%, được gia nhit qua
calorifer đến trng thái 2 có nhit độ t
2
= 80
o
C, sau đó đưa vào bung sy, không khí
sau khi ra khi bung sy có nhit độ t
3
= 36
o
C. biết calorifer gia nhit bng đin tr
vi tng công sut là 40kW.
Khi lượng và m độ sn phm ban đầu 100kg, w
1
= 40%
m độ sn phm sau khi sy w
2
= 14%
a) Lp bng xác định thông s trng thái ca không khí m.
b) Tính lưu lượng không khí và thi gian sy cn thiết cho quá trình sy.
- Hết –
Đề kiểm tra môn Thiết bị sấy (kèm đáp án) - Trang 2
Đề kiểm tra môn Thiết bị sấy (kèm đáp án) - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Thiết bị sấy (kèm đáp án) 9 10 165