Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Thiết kế hệ thống quảng cáo

Được đăng lên bởi Hồng Công Citi
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan Vi điều khiển họ 8051
nghiệp

Đồ án tốt

Đề tài thiết kế Hệ Thống Quảng Cáo.

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ HỌ VI XỬ LÝ 8051

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN HỌ VI XỬ LÝ 8051

1.Tóm tắt về lịch sử của 8051.
Vào năm 1981, hãng Intel giới thiệu một số bộ vi điều khiển được gọi là
8051. Bộ vi điều khiển này có 128 byte RAM, 4K byte ROM, hai bộ định
thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng 8 bit. Tất cả đều được tích hợp trên một
chíp. Lúc bấy giờ, bộ vi điều khiển như vậy được coi là một “hệ thống trên
chíp”. 8051 là một bộ xử lý 8 bit, tức là CPU chỉ có thể làm việc với 8 bit
dữ liệu. Dữ liệu lớn hơn 8 bit được chia ra thành các dữ liệu 8 bit để xử lý.
8051 có tất cả 4 cổng I/O mỗi cổng rộng 8 bit, có thể có một ROM trên
chíp cực đại là 64 K byte. Tuy nhiên, lúc đó các nhà sản xuất đã cho xuất
xưởng chỉ với 4K byte ROM trên chíp. 8051 đã trở nên phổ biến sau khi
Intel cho phép các nhà sản xuất khác sản xuất và bán bất kỳ dạng biến thể
nào của 8051 mà họ thích với điều kiện họ phải để mã chương trình tương
thích với 8051. Từ đó dẫn đến sự ra đời nhiều phiên bản của 8051 với các
tốc độ khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là mặc dù có nhiều biến thể
của 8051, như khác nhau về tốc độ và dung lượng nhớ ROM trên chíp,
nhưng tất cả các lệnh đều tương thích với 8051 ban đầu. Điều này có nghĩa
Hoàng Quang Lý

-1-

Tổng quan Vi điều khiển họ 8051
nghiệp

Đồ án tốt

là nếu ta viết chương trình của mình cho một phiên bản nào đó thì nó cũng
sẽ chạy với mọi phiên bản bất kỳ khác mà không phân biệt nó từ hãng sản
xuất nào.

2. Bộ ví điều khiển 8051
Bộ vi điều khiển 8051 là thành viên đầu tiên của họ 8051. Hãng Intel
ký hiệu nó như là MCS51
Đặc tính

Số lượng

ROM trên chíp

4K byte

RAM

128 byte

Bộ định thời

2

Các chân vào - ra

32

Cổng nối tiếp

1

Nguồn ngắt

6

Bảng 1.1. Các đặc tính của 8051 đầu tiên
3. Sơ đồ khối chung của họ vi điều khiển 8051
Interrupt control : Điều khiển ngắt.
Other registers : Các thanh ghi khác.
128 Byte RAM : RAM 128 Byte.
Timer 2, 1 , 0 : Bộ định thời 2 , 1 , 0
CPU : Đơn vị điều khiển trung tâm.
Oscillator : Mạch dao động.
Bus control: Điều khiển Bus
Hoàng Quang Lý

-2-

Tổng quan Vi điều khiển họ 8051
nghiệp

Đồ án tốt

I/O ports: Các ports vào/ ra
Serial port: port nối tiếp
Address/data : địa chỉ/ dữ liệu
INT 1
INT 0
Timer 2 ( 8032,8052)
Timer 1

T 2 EX

Timer 0
Serial port

Interrupt
Control

128 Byte
RAM
(8032/8052)

Other
registers

ROM
0K - 8031/8032
4K - 8051
8K - 8052

128 Byte
RAM

Timer 2
(8032/8052)

T2

Timer 1

T1

Timer 0

T0

CPU

...
Tng quan Vi điu khin h 8051 Đồ án tt
nghip
Hoàng Quang Lý
-1-
Đề tài thiết kế H Thng Qung Cáo.
CHƯƠNG I
TNG QUAN V H VI X LÝ 8051
I. NHNG ĐẶC ĐIM CƠ BN H VI X LÝ 8051
1.Tóm tt v lch s ca 8051.
Vào năm 1981, hãng Intel gii thiu mt s b vi điu khin được gi là
8051. B vi điu khin này có 128 byte RAM, 4K byte ROM, hai b định
thi, mt cng ni tiếp và 4 cng 8 bit. Tt c đều được tích hp trên mt
chíp. Lúc by gi, b vi điu khin như vy được coi là mt “h thng trên
chíp”. 8051 là m
t b x lý 8 bit, tc là CPU ch có th làm vic vi 8 bit
d liu. D liu ln hơn 8 bit được chia ra thành các d liu 8 bit để x lý.
8051 có tt c 4 cng I/O mi cng rng 8 bit, có th mt ROM trên
chíp cc đại là 64 K byte. Tuy nhiên, lúc đó các nhà sn xut đã cho xut
xưởng ch vi 4K byte ROM trên chíp. 8051 đã tr nên ph biến sau khi
Intel cho phép các nhà sn xut khác sn xut và bán bt k dng bi
ến th
nào ca 8051 mà h thích vi điu kin h phi để mã chương trình tương
thích vi 8051. T đó dn đến s ra đời nhiu phiên bn ca 8051 vi các
tc độ khác nhau. Tuy nhiên, điu quan trng là mc dù có nhiu biến th
ca 8051, như khác nhau v tc độ và dung lượng nh ROM trên chíp,
nhưng tt c các lnh đều tương thích vi 8051 ban đầu.
Điu này có nghĩa
Đề tài : Thiết kế hệ thống quảng cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Thiết kế hệ thống quảng cáo - Người đăng: Hồng Công Citi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Đề tài : Thiết kế hệ thống quảng cáo 9 10 460