Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối kì môn cơ học kết cấu ĐH Thủy Lợi

Được đăng lên bởi voduyhieu304
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

(Thời gian làm bài : 120 phút)

BỘ MÔN SỨC BỀN - KẾT CẤU
*********************

*********************

Đề số:

Chủ nhiệm BM:

___________________________________________________________________________

Bài 1: Cho hệ chịu lực như hình 1 . Yêu cầu :
1 . Vẽ các biểu đồ nội lực : Mô men uốn M, lực cắt Q .
2 . Dùng đường ảnh hưởng kiểm tra lại các trị số nội lực tại mặt cắt
B.
Biết : q = 4 KN/m ; P = 12 KN ; M = 6 KNm .
q
A

P
B

6m

M

3m

3m

3m

F

E

D

C

2m

5m

Hình 1 .
Bài 2: Cho hệ chịu lực như hình 2 . Yêu cầu :
Xác định chuyển vị đứng tại K do hai nguyên nhân : Tải trọng và
chuyển vị cưỡng bức tại gối B .
Biết q = 10 KN/m ; M =50 KNm .
q
K

2J
F

J

4m

B
A

A

Hình 2 .

C
A

2m
∆

...
TR NG Đ I H C THU L I ƯỜ Đ THI MÔN C H C K T C U Ơ
B MÔN S C B N - K T C U (Th i gian làm bài : 120 phút)
********************* ********************* Ch nhi m BM:
Đ s :
___________________________________________________________________________
Bài 1: Cho h ch u l c nh hình 1 . Yêu c u : ư
1 . V các bi u đ n i l c : Mô men u n M, l c c t Q .
2 . Dùng đ ng nh h ng ki m tra l i các tr s n i l c t i m t c tườ ưở
B .
Bi t : q = 4 KN/m ; P = 12 KN ; M = 6 KNm .ế
Bài 2: Cho h ch u l c nh hình 2 . Yêu c u : ư
Xác đ nh chuy n v đ ng t i K do hai nguyên nhân : T i tr ng
chuy n v c ng b c t i g i B . ưỡ
Bi t q = 10 KN/m ; M =50 KNm .ế
C
A
K
A
F
J
2m
4m
q
2J
B
A
Hình 2 .
F
E
D
C
A
B
6m
3m
2m
3m
3m
5m
P
q
M
Hình 1 .
Đề thi cuối kì môn cơ học kết cấu ĐH Thủy Lợi - Người đăng: voduyhieu304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi cuối kì môn cơ học kết cấu ĐH Thủy Lợi 9 10 437