Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP

Được đăng lên bởi vanduchung789
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
KHOA CNTT

ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP
Lần thi: 2. LớpCĐ CNTT K36
Thời gian: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn các phương án đúng
1. Câu lệnh PHP sau đây thực hiện điều gì?
if(isset($_POST[‘ok’])) { //<Các lệnh khác> }
a) Nếu có biến tên là ‘ok’ được gởi từ trang khác thì thực hiện các lệnh trong if.
b) Nếu có điều khiển tên là ‘ok’ được gởi từ trang khác thì thực hiện các lệnh trong if.
c) Câu a) và b) đúng.
d) Nếu điều khiển tên là ‘ok’ được đánh dấu chọn thì thực hiện các lệnh trong if.
2. Câu lệnh PHP sau đây thực hiện điều gì?
$a = 100; $b = ‘100’;
if($a == $b) echo ‘a bằng b.<br/>’;
else echo ‘a khác b.<br/>’;
a) Hiển thị chuỗi “a bằng b”.
b) Hiển thị chuỗi “a khác b”.
c) Không thể so sánh được vì $a là kiểu số nguyên, còn $b là kiểu chuỗi (lỗi cú pháp).
d) Hiển thị thông báo lỗi nào đó trong thời gian thực thi
3. Hàm nào trong các hàm dưới đây được dùng để lấy ra một bản ghi từ tập kết quả trả về:
a) Mysql_select_record( )
b) Mysql_fetch_array( )

c) Mysql_get_record( )
d) Mysql_fetch_data( )

4. Hàm Mysql_query( ) dùng để:
a) Truy vấn dữ liệu từ MySQL
b) Lựa chọn CSDL MySQL

c) Kết nối tới CSDL MySQL
d) Lựa chọn một bảng do MySQL quản lý.

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Sử dụng ngôn ngữ PHP viết hàm kiểm tra xem số n (n>0) có phải là số chính phương hay
không? Áp dụng viết chương trình in ra màn hình các số chính phương bé hơn hoặc bằng m. Với m
được nhập từ form.
Câu 2: Cho CSDL QLBanHang gồm các bảng sau:
NhanVien(MaNV, Hoten, Gioitinh, Ngaysinh, quequan)
Khachhang(MaKH, HotenKH, Điachi, Đienthoai)
Hoadon(MaHĐ, MaKH, MaNV, NgaylapHĐ)
Sanpham(MaSP, TenSP, Donvitinh, Dongia)
ChitietHD(MaHĐ, MaSP, Soluong)
Yêu cầu: Sử dụng PHP & MySQL để viết chương trình:
a) Thêm mới một hóa đơn vào bảng Hoadon. Biết rằng các trường MaNV và MaKH được lấy từ
bảng NhanVien và bảng Khachhang.
b) Hiển thị 5 sản phẩm có đơn giá cao nhất.

Khoa duyệt

GV ra đề

...
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
KHOA CNTT
ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP
Lần thi: 2. LớpCĐ CNTT K36
Thời gian: 90 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn các phương án đúng
1. Câu lệnh PHP sau đây thực hiện điều gì?
if(isset($_POST[‘ok’])) { //<Các lệnh khác> }
a) Nếu có biến tên là ‘ok’ được gởi từ trang khác thì thực hiện các lệnh trong if.
b) Nếu có điều khiển tên là ‘ok’ được gởi từ trang khác thì thực hiện các lệnh trong if.
c) Câu a) và b) đúng.
d) Nếu điều khiển tên là ‘ok’ được đánh dấu chọn thì thực hiện các lệnh trong if.
2. Câu lệnh PHP sau đây thực hiện điều gì?
$a = 100; $b = ‘100’;
if($a == $b) echo ‘a bằng b.<br/>’;
else echo ‘a khác b.<br/>’;
a) Hiển thị chuỗi “a bằng b”.
b) Hiển thị chuỗi “a khác b”.
c) Không thể so sánh được vì $a là kiểu số nguyên, còn $b là kiểu chuỗi (lỗi cú pháp).
d) Hiển thị thông báo lỗi nào đó trong thời gian thực thi
3. Hàm nào trong các hàm dưới đây được dùng để lấy ra một bản ghi từ tập kết quả trả về:
a) Mysql_select_record( ) c) Mysql_get_record( )
b) Mysql_fetch_array( ) d) Mysql_fetch_data( )
4. Hàm Mysql_query( ) dùng để:
a) Truy vấn dữ liệu từ MySQL c) Kết nối tới CSDL MySQL
b) Lựa chọn CSDL MySQL d) Lựa chọn một bảng do MySQL quản lý.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Sử dụng ngôn ngữ PHP viết hàm kiểm tra xem số n (n>0) phải số chính phương hay
không? Áp dụng viết chương trình in ra màn hình các số chính phương hơn hoặc bằng m. Với m
được nhập từ form.
Câu 2: Cho CSDL QLBanHang gồm các bảng sau:
NhanVien(MaNV, Hoten, Gioitinh, Ngaysinh, quequan)
Khachhang(MaKH, HotenKH, Điachi, Đienthoai)
Hoadon(MaHĐ, MaKH, MaNV, NgaylapHĐ)
Sanpham(MaSP, TenSP, Donvitinh, Dongia)
ChitietHD(MaHĐ, MaSP, Soluong)
Yêu cầu: Sử dụng PHP & MySQL để viết chương trình:
a) Thêm mới một hóa đơn vào bảng Hoadon. Biết rằng các trường MaNV MaKH được lấy từ
bảng NhanVien và bảng Khachhang.
b) Hiển thị 5 sản phẩm có đơn giá cao nhất.
Khoa duyệt
GV ra đề
ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP - Trang 2
ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP - Người đăng: vanduchung789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP 9 10 218