Ktl-icon-tai-lieu

đề thi olympic co học đất

Được đăng lên bởi ngocminh_ts2000
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phan Hồng Quân

ðề thi Olympic Cơ học ñất .

Môc lôc
§Ò thi n¨m 1997

Hướng dẫn

§Ò thi n¨m 1998

Hướng dẫn

§Ò thi n¨m 1999

Hướng dẫn

§Ò thi n¨m 2000

Hướng dẫn

§Ò thi n¨m 2001 (tại ðHTL)

Hướng dẫn

§Ò thi n¨m 2002 (tại ðHGTVT) Hướng dẫn
ðề thi năm 2003 (tại ðHKT)

Hướng dẫn

ðề thi năm 2004 (tại ðHXD)

Hướng dẫn

ðề thi năm 2005 (tại ðH T.nguyên) Hướng dẫn
ðề thi năm 2006 (tại HVKTQS) Hướng dẫn
ðề thi năm 2007 (tại ðHBK)

Hướng dẫn

ðề thi năm 2008 (tại ðHTL)

Hướng dẫn

ðề thi năm 2009 (tại ðHHH)

Hướng dẫn

Phan Hồng Quân

ðề thi Olympic Cơ học ñất .

§Ò thi n¨m 1997
§Ò sè 1
C©u 1: NÒn trÇm tÝch nh− trªn h×nh 1. Lóc ®Çu mùc n−íc ngÇm ë mÆt ®Êt tù nhiªn.
Do khai th¸c mùc n−íc ngÇm h¹ thÊp 3m so víi mÆt ®Êt tù nhiªn. §é b·o hßa cña
®Êt trªn mùc n−íc ngÇm gi¶m 20%.
- TÝnh øng suÊt h÷u hiÖu ë ph©n tè ®Êt n»m gi÷a líp sÐt tr−íc vµ sau khi h¹ n−íc
ngÇm;
- Tõ kÕt qu¶ tÝnh, nhËn xÐt ¶nh h−ëng cña viÖc khai th¸c n−íc ngÇm ®èi víi c¸c
c«ng tr×nh ®« thÞ

0.0

c¸t th«: γ = 17 kN/m3
γbh = 20 kN/m3
-6.0

sÐt : γbh = 18 kN/m3
-8.0

®Êt cøng, kh«ng thÊm
H×nh 1.
C©u 2: Boussinesq cho kÕt qu¶:
3P z 3
σz =
2π R 5

- NhËn xÐt vÒ viÖc dïng kÕt qu¶ nÇy ®Ó tÝnh øng suÊt trong nÒn ®Êt
- TÝnh øng suÊt t¹i nh÷ng ®iÓm cã r = 2m (kho¶ng c¸ch trªn mÆt b»ng) ë c¸c ®é
s©u z = 2m; z = 3m; z = 7m vµ cho nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶
- ¥ mét ®é s©u nµo ®ã, d¹ng cña ®−êng ®¼ng σz lµ g×?

Phan Hồng Quân

ðề thi Olympic Cơ học ñất .

C©u 3: Ng−êi ta dì c¸t h¹t th« s¹ch tõ xe xuèng mét b·i vu«ng 20 x 20 (m). ThÝ
nghiÖm cho thÊy ë ¸p lùc p = 1 kG/cm2 søc kh¸ng c¾t cña c¸t s = 0.68 kG/cm2.
Khi ®æ c¸t t¹o thµnh h×nh th¸p nhän.
H·y x¸c ®Þnh thÓ tÝch khèi c¸t.
C©u 4: BiÓu thøc x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i d−íi h¹n cña ®Êt d−íi mãng b¨ng cã d¹ng:
pgh =

1
Nγbγ + Nqq + Ncc
2

- Víi cïng mét t¶i träng c«ng tr×nh lªn nÒn ®Êt cho tr−íc, gi÷ nguyªn ®é s©u ®Æt
mãng, lµm thÕ nµo t¨ng ®−îc søc chÞu t¶i cña nÒn lªn 1.5 lÇn?
- Cã mét mãng b¨ng réng 2m, ch«n s©u 1m trong c¸t cã träng l−îng thÓ tÝch ®Êt
lµ 17 kN/m3; träng l−îng thÓ tÝch ®Êt b·o hßa γbh = 20 kN/m3. ChØ tiªu kh¸ng
c¾t cña c¸t lµ ϕ = 400, hÖ sè søc chÞu t¶i t−¬ng øng Nγ = 100, Nq = 81. H·y x¸c
®Þnh søc chÞu t¶i giíi h¹n cña nÒn khi:
+ mùc n−íc ngÇm ë ®é s©u 1m
+ mùc n−íc ngÇm ë ®é s©u 5m
C©u 5: Mét mãng b¨ng réng 2m, øng suÊt tiÕp xóc p = 200 kPa. Mãng ch«n s©u
1m trong nÒn ®ång nhÊt cã c¸c ®Æc tr−ng c¬ lÝ γ = 18.5 kN/m3; ϕ = 200; c = 30
kPa.
- Kh¶o s¸t sù æn ®Þnh cña c¸c ph©n tè ®Êt n»m trªn trôc ngang ë ®é s©u 1m vµ
t×m ®iÓm cã nguy c¬ mÊt æn ®Þnh nhÊt...
Phan Hồng Quân ðề thi Olympic Cơ học ñất .
Môc lôc
§Ò thi n¨m 1997 Hướng dẫn
§Ò thi n¨m 1998 Hướng dẫn
§Ò thi n¨m 1999 Hướng dẫn
§Ò thi n¨m 2000 Hướng dẫn
§Ò thi n¨m 2001 (tại ðHTL) Hướng dẫn
§Ò thi n¨m 2002 (tại ðHGTVT) Hướng dẫn
ðề thi năm 2003 (tại ðHKT) Hướng dẫn
ðề thi năm 2004 (tại ðHXD) Hướng dẫn
ðề thi năm 2005 (tại ðH T.nguyên) Hướng dẫn
ðề thi năm 2006 (tại HVKTQS) Hướng dẫn
ðề thi năm 2007 (tại ðHBK) Hướng dẫn
ðề thi năm 2008 (tại ðHTL) Hướng dẫn
ðề thi năm 2009 (tại ðHHH) Hướng dẫn
đề thi olympic co học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi olympic co học đất - Người đăng: ngocminh_ts2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
đề thi olympic co học đất 9 10 613