Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tham khảo robot công nghiệp

Được đăng lên bởi tranminhtrungtin
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỀ THI MÔN: RBCN

Caâu 1 (3ñ)
Tìm ma traän chuyeån ñoåi T thoõa maõn:
X c 
X w 
Y 
 
 c  = T  Yw 
Zc 
Zw 
 
 
1 
 1 

vaø T laø ma traän chuyeån ñoåi töø heä toïa ñoä vaät (Ow) sang heä toïa ñoä cuûa camera (Oc) theo hình
sau:
Yc
Oc

h

Zc
30
0

Zw
Yw

Ow

Caâu 2 (5ñ)
Cho tay maùy coù 2 khaâu quay, 1 khaâu tònh tieán nhö hình veõ. Kích thöôùc caùc khaâu laàn löôït laø
d1, d2. Caùc goùc quay cuûa caùc khôùp laø θ1 , θ 2 , khôùp tònh tieán laø d 3
d2

θ2
d1

d3

θ1

a. Veõ caùc heä truïc leân tay maùy.
b. Tìm caùc thoâng soá D-H
c. Tính ma traän chuyeån vò töø heä truïc toaï ñoä
tham chieáu ñeán ñaàu coâng taùc.
d. Tính vò trí cuûa ñaàu coâng taùc khi bieát
θ1 = π / 4 , θ 2 = 0 , d 3 = 10(cm) .
Cho bieát ma traän chuyeån vò:
cθ i − cα i sθ i sα i sθ i
 sθ
cα i cθ i − sα i cθ i
i
Ti −1 =  i
 0
sα i
cα i

 0

Caâu 3 (2ñ)
Neáu heä toaï ñoä goác ñöôïc ñaët nhö hình veõ:

Số hiệu: BM1/QT – KĐ – RĐTV/00

0

0

a i cθ i 
a i sθ i 
di 

1 

φ

θ3

y

l3

θ2
l2

x
d1

Tìm caùc bieán khôùp d1, θ 2 , θ 3 bieát vò trí cuûa ñaàu coâng taùc laø (xc , yc) vaø φ = 60 0

Ghi chú
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Số hiệu: BM1/QT – KĐ – RĐTV/00

Ngày 13 tháng 10 năm 2006

...
S hiu: BM1/QT – KĐ – RĐTV/00
Caâu 1 (3ñ)
Tìm ma traän chuyeån ñoåi T thoõa maõn:
=
11
w
w
w
c
c
c
Z
Y
X
T
Z
Y
X
vaø T laø ma traän chuyeån ñoåi töø heä toïa ñvaät (O
w
) sang heä toïa ñoä cuûa camera (O
c
) theo hình
sau:
w
Z
w
Y
w
O
c
Y
c
O
h
0
3
0
c
Z
Caâu 2 (5ñ)
Cho tay maùy c2 khaâu quay, 1 khaâu tònh tieán nhö hình veõ. Kích thöôùc caùc khaâu laàn ôït laø
d
1
, d
2
. Caùc goùc quay cuûa caùc khôùp laø
1
θ
,
2
θ
, khôùp tònh tieán laø
3
d
a. Veõ caùc heä truïc leân tay maùy.
b. Tìm caùc thoâng soá D-H
c. Tính ma traän chuyeån vò töø heä truïc toaï ñoä
tham chieáu ñeán ñaàu coâng taùc.
d. Tính vò trí cuûa ñaàu coâng taùc khi bieát
4/
1
πθ
=
,
0
2
=
θ
,
)(10
3
cmd =
.
Cho bieát ma traän chuyeån vò:
=
1000
0
1
iii
iiiiiii
iiiiiii
i
i
dcs
sacsccs
cassscc
T
αα
θθαθαθ
θθαθαθ
Caâu 3 (2ñ)
Neáu heä toaï ñoä goác ñöôïc ñaët nhö hình veõ:
Đ
THI MÔN
: RBCN
1
d
2
d
3
d
1
θ
2
θ
đề thi tham khảo robot công nghiệp - Trang 2
đề thi tham khảo robot công nghiệp - Người đăng: tranminhtrungtin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi tham khảo robot công nghiệp 9 10 658