Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử FPT

Được đăng lên bởi dong8489utc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT
FPT Software
Địa chỉ: toà nhà HITC, 239 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: 048.336742 Email: recruitment@fsoft.com.vn
Website:


ĐỀ THI THỬ
Đề số 15
Thời gian: 13 phút
Hướng dẫn: Mỗi câu có một đáp án đúng, hãy tìm và ghi tên đáp án đó trong tờ Answer Sheet
GMAT TEST: (8 phút)
Câu 1. Biết b < 2 và 2x – 3b = 0. Giải pháp
nào dưới đây là đúng?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

x > -3
x<2
x=3
x<3
x>3

Câu 2. Máy A sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng
loạt là cứ 40 giây được 120 bu-lông, và máy B
sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt là cứ 20
giây được 100 bu-lông. Biết hai máy chạy
đồng thời, hỏi cần bao nhiêu giây để cho hai
máy sản xuất được tổng số 200 bu-lông?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

22
25
28
32
56

Câu 3. 3,003/2,002=
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1,05
1,50015
1,501
1,5015
1,5

Câu 4. Biết rằng có 664.579 số nguyên tố
trong 10 triệu số nguyên dương đầu tiên. Hỏi
khoảng bao nhiêu phần trăm của 10 triệu số
nguyên dương đầu tiên là số nguyên tố?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0,0066%
0,066%
0,66%
6,6%
66%

Câu 5. Trong một thí nghiệm nông nghiệp,
mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống; mảnh
đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu 25% số
hạt giống gieo trên mảnh đất thứ nhất nảy
mầm và 35% số hạt giống gieo trên mảnh đất
thứ hai nảy mầm thì số hạt giống nảy mầm
chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ số
hạt giống đã gieo?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

12%
26%
29%
30%
60%

IQ TEST: (5 phút)
Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

...
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT
FPT Software
Địa chỉ: toà nhà HITC, 239 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà nội Điện thoại: 04-
8.336742 Email: recruitment@fsoft.com.vn Website:
www.fptsoftwarecareer.com
ĐỀ THI THỬ
Đề số 15
Thời gian: 13 pt
Hướng dẫn: Mỗi câu có một đáp án đúng, hãym và ghi tên đáp án đó trong tờ Answer Sheet
GMAT TEST: (8 phút)
u 1. Biết b < 2 2x 3b = 0. Giải pháp
nào dưới đâyđúng?
(1) x > -3
(2) x < 2
(3) x = 3
(4) x < 3
(5) x > 3
u 2.y A sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng
loạt là cứ 40 giây được 120 bu-lông, và máy B
sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt cứ 20
giây được 100 bu-lông. Biết hai máy chạy
đồng thời, hỏi cần bao nhiêu giây để cho hai
máy sản xuất được tổng số 200 bu-lông?
(1) 22
(2) 25
(3) 28
(4) 32
(5) 56
u 3. 3,003/2,002=
(1) 1,05
(2) 1,50015
(3) 1,501
(4) 1,5015
(5) 1,5
u 4. Biết rằng 664.579 số nguyên tố
trong 10 triệu số ngun dương đầu tiên. Hỏi
khoảng bao nhiêu phần trăm của 10 triệu số
ngun dương đầu tiên là số ngun tố?
(1) 0,0066%
(2) 0,066%
(3) 0,66%
(4) 6,6%
(5) 66%
u 5. Trong một t nghiệm nông nghiệp,
mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống; mảnh
đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu 25% s
hạt giống gieo tn mảnh đất thứ nhất nảy
mầm 35% số hạt giống gieo tn mảnh đất
thứ hai nảy mầm thì số hạt giống nảy mầm
chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ s
hạt giống đã gieo?
(1) 12%
(2) 26%
(3) 29%
(4) 30%
(5) 60%
Đề thi thử FPT - Trang 2
Đề thi thử FPT - Người đăng: dong8489utc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử FPT 9 10 557