Ktl-icon-tai-lieu

Đề và đáp án trắc nghiệm thi công chức ngành Công Thương

Được đăng lên bởi Van Pham
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 5 lần
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013
ĐÁP ÁN
Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương
Các đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng
Câu 1.
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày
28/5/2008 của Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ, trong quản lý nhà nước về điện lực
và năng lượng, Sở Công Thương có nhiệm vụ gì sau đây?
a. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn
tỉnh.
b Tổ chức xây dựng pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị
điện lực tại địa bàn tỉnh.
c Quyết định giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 2.
Thông tin, quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa, về nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa là hành vi bị nghiêm cấm quy
định tại điều, khoản nào của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Khoản 9, Điều 8.
b. Khoản 3, Điều 9.
c. Khoản 7, Điều 8.
d. Cả a, b, c đều sai.
Câu 3.
Những nội dung nào sau đây là nghĩa vụ của người sản xuất đối với chất lượng
sản phẩm, hàng hóa quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
b. Thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng
hóa.
c. Thỏa thuận với người tiêu dùng thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho
người mua, người tiêu dùng.
1

d. a, b đúng.
Câu 4.
Quyền và nghĩa vụ của người bán hàng đối với chất lượng hàng hóa được quy
định tại điều nào của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Điều 14 và Điều 15.
b. Điều 15 và Điều 16.
c. Điều 16 và Điều 17.
d. Điều 17 và Điều 18.
Câu 5.
Những nội dung nào sau đây là quyền của người tiêu dùng đối với chất lượng
sản phẩm, hàng hóa quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Được cung cấp thông tin trung thực về mức độ an toàn, chất lượng, hướng
dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa.
b. Được thỏa thuận về việc bảo hành hàng hóa, khả năng gây mất an toàn của
hàng hóa và cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo từ người sản xuất,
người nhập khẩu.
c. Yêu cầu người bán hàng sửa chữa, hoàn lại tiền hoặc đổi hàng mới, nhận lại
hàng có khuyết tật.
d. a và c đúng.
Câu 6.
Về chính sách phát triển điện lực, Luật Điện lực năm 2004 quy định: “Áp dụng
tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động điện lực và sử dụng điện .......
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013
ĐÁP ÁN
Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương
Các đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng
Câu 1.
Theo quy định tại Thông liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày
28/5/2008 của Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ, trong quản lý nhà nước về điện lực
và năng lượng, Sở Công Thương có nhiệm vụ gì sau đây?
a. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn
tỉnh.
b Tổ chức xây dựng pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị
điện lực tại địa bàn tỉnh.
c Quyết định giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê
duyệt.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 2.
Thông tin, quảng cáo sai sự thật hoặc hành vi gian dối về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa, về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hành vi bị nghiêm cấm quy
định tại điều, khoản nào của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Khoản 9, Điều 8.
b. Khoản 3, Điều 9.
c. Khoản 7, Điều 8.
d. Cả a, b, c đều sai.
Câu 3.
Những nội dung nào sau đây nghĩa vụ của người sản xuất đối với chất lượng
sản phẩm, hàng hóa quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
b. Thông báo yêu cu vvận chuyn, lưu gi, bo qun, sdng sản phm, hàng
hóa.
c. Tha thun vi ngưi tiêu ng thi gian bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho
người mua, người tiêu dùng.
1
Đề và đáp án trắc nghiệm thi công chức ngành Công Thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề và đáp án trắc nghiệm thi công chức ngành Công Thương - Người đăng: Van Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề và đáp án trắc nghiệm thi công chức ngành Công Thương 9 10 583