Ktl-icon-tai-lieu

DFS_Manua

Được đăng lên bởi Phượng Chi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|

1

Deep Freeze Standard User Guide

2

|

Last modified: December, 2012
© 1999 - 2012 Faronics Corporation. All rights reserved. Faronics, Deep Freeze, Faronics Core Console,
Faronics Anti-Executable, Faronics Device Filter, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System
Profiler, and WINSelect are trademarks and/or registered trademarks of Faronics Corporation. All other
company and product names are trademarks of their respective owners.
Deep Freeze Standard User Guide

|
Contents

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Important Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
About Faronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Product Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Technical Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
System Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Installing Deep Freeze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Attended Install or Uninstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Attended Install . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Attended Uninstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Silent Install or Uninstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Silent Install or Uninstall using a Shortcut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Install Over Existing Deep Freeze Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Install Using Imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Using Deep Freeze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Deep Freeze...
Deep Freeze Standard User Guide
|
1
DFS_Manua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DFS_Manua - Người đăng: Phượng Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
DFS_Manua 9 10 294