Ktl-icon-tai-lieu

Điện lực màng

Được đăng lên bởi dong65566432l
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điện cực màng:
Điện cực màng thông dụng nhất là điện cực thủy tinh. Đó
là một ống thủy tinh mà dưới cùng là một cái bầu tròn làm
bằng loại thủy tinh đặc biệt, có thành rất mỏng 0,06 –
0,10mm. trong bầu chứa dung dịch H+ chuẩn, nhúng vào
dung dịch này dây dẫn Pt hay (Ag, AgCl). Khi chuẩn độ
nhúng điện cực vào đ khảo sát nồng độ H+ hay OH-. Sẽ có
phản ứng trao đổi thuận nghịch giữa H+ dd và Na+ trong thủy
tinh lớp màng:
Na+tt + H+dd
Nadd+ + H+tt

Hình 7.6. Điện cực thủy tinh
Vì trao đổi xaye ra ở 2 mặt thủy tinh nên có hiệu thế
màng qua lớp thủy tinh:
E = e 1 – e2 =

0,059
.
1

lg

a1
a2

Trong đó: e1 là điện thế mặt ngoài
e2 là điện thế mặt trong;

a1 và a2 là hoạt độ của H+ của dd khảo sát và
dd trong bầu
thủy tinh
Điện cực chuẩn hay điện cực so sánh
Các điện cực này có thế E cố định trong quá trình chuẩn
độ. Cấu tạo chung là: kim loại được phủ một hợp chất khó
tan của nó, nhúng vào dd chứa anion của hợp chất ấy với
nồng độ xác định. Sơ đồ điện cực:M,

MA ↓
n+1
[A ]

Xác định:
Sơ đồ điện cực:
MA +ne
M + An0

Ecb =E MA/M +

0,059
n

.lg

1
[ A n+1 ]

Phản ứng điện cực:
Nếu [An] là hằng định thì Ecb cũng không đổi.
Điện cực so sánh thường dùng nhất là điện cực Calomel.
Kim loại Hg được phủ muối Hg2Cl2 nhúng vào dd Cl- có
nồng độ xác định. Sơ đồ điện cực:
Hg,

−¿¿
Cl
¿
¿
Hg 2 Cl3
¿

Phản ứng điện cực:
Hg2Cl2+2e

2Hg +eCl-

Ecb= E

0
Hg2Cl2/2Hg

0

+

0,059
.
n

lg

= E Hg2Cl2/2Hg-0,059.lg

−¿¿
Cl
¿
¿
1
¿

−¿¿
Cl
¿

=

...
Điện cực màng:
Điện cực màng thông dụng nhất là điện cực thủy tinh. Đó
là một ống thủy tinh mà dưới cùng là một cái bầu tròn làm
bằng loại thủy tinh đặc biệt, có thành rất mỏng 0,06 –
0,10mm. trong bầu chứa dung dịch H
+
chuẩn, nhúng vào
dung dịch này dây dẫn Pt hay (Ag, AgCl). Khi chuẩn độ
nhúng điện cực vào đ khảo sát nồng độ H
+
hay OH
-
. Sẽ có
phản ứng trao đổi thuận nghịch giữa H
+
dd và Na
+
trong thủy
tinh lớp màng:
Na
+
tt
+ H
+
dd
Na
dd
+
+ H
+
tt
Hình 7.6. Điện cực thủy tinh
Vì trao đổi xaye ra ở 2 mặt thủy tinh nên có hiệu thế
màng qua lớp thủy tinh:
E = e
1
– e
2
=
0,059
1
.
lg
a
1
a
2
Trong đó: e
1
là điện thế mặt ngoài
e
2
là điện thế mặt trong;
Điện lực màng - Trang 2
Điện lực màng - Người đăng: dong65566432l
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điện lực màng 9 10 282