Ktl-icon-tai-lieu

điện tử

Được đăng lên bởi Thứ Phan
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑO LÖÔØNG ÑIEÄN VAØ THIEÁT BÒ ÑO
Chöông 1. Khaùi nieäm veà ño löôøng (2,0,0)
1.1. Ñaïi löôïng ño löôøng
1.2. Chöùc naêng, ñaëc ñieåm cuûa thieát bò ño
1.3. Chuaån hoùa trong ño löôøng
1.4. Sai soá trong ño löôøng
1.5. Heä soá ño
Chöông 2. Caùc cô caáu ño löôøng (4,0,0)
2.1. Cô caáu chæ thò kim
1. Cô caáu töø ñieän
2. Cô caáu ñieän töø
3. Cô caáu ñieän ñoäng
2.2. Thieát bò chæ thò soá
1. Maõ
2. Chæ thò soá
3. Caùc maïch giaûi maõ
Chöông 3. Ño ñieän aùp vaø doøng ñieän (6,2,0)
3.1. Ño doøng moät chieàu (DC) – doøng xoay chieàu (AC)
1. Ño doøng DC
2. Ño doøng AC
3. AÛnh höôûng cuûa Amper keá ñeán maïch ño
3.2. Ño ñieän aùp DC – AC
1. Ño ñieän aùp DC
2. Ño ñieän aùp AC
3. AÛnh höôûng cuûa Volt keá ñeán maïch ño
3.3. Ño ñieän aùp DC baèng bieán trôû
3.4. Volt keá ñieän töû DC
1. V
DC
duøng Transistor
2. V
DC
duøng FET
3. V
DC
duøng khueách ñaïi thuaät toaùn (Op-amp)
4. V
DC
giaù trò nhoû duøng phöông phaùp “Chopper”
3.5. Volt keá ñieän töû AC
1. Khaùi quaùt
2. Phöông phaùp trò chænh löu trung bình
3. Phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc
4. Phöông phaùp trò ñænh
3.6. Amper keá ñieän töû ño DC-AC
1. Ño doøng DC
2. Ño doøng AC
điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử - Người đăng: Thứ Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
điện tử 9 10 891