Ktl-icon-tai-lieu

Điện Tử Công Suất

Được đăng lên bởi dhlinh
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 : Giới thiệu
1.1. CÁC KHÁI NIỆM:

Ñieän töû coâng suaát

• Các tên gọi của môn học: Điện tử công suất (Power
Electronics) Điện tử công suất lớn. Kỹ thuật biến đổi
điện năng.
• ĐTCS là một bộ phận của Điện tử ứng dụng hay Điện tử
công nghiệp.
• Phân loại các bộ Biến Đổi (BBĐ - Converter) theo mục
đích:
• AC --> DC: chỉnh lưu.
• AC --> AC: BBĐ áp AC, Biến tần.
• DC --> DC: BBĐ áp DC.
• DC --> AC: Nghịch lưu.

• Bộ Biến Đổi = Mạch ĐTCS + bộ ĐIỀU KHIỂN
• Mạch ĐTCS giới hạn ở các sơ đồ sử dụng linh
kiện điện tử làm việc ở chế độ đóng ngắt, gọi là
Ngắt Điện Điện Tử (NĐBD) hay Bán Dẫn dùng
cho biến đổi năng lượng điện.

• Mạch ĐTCS giới hạn ở các sơ đồ sử dụng linh
kiện điện tử làm việc ở chế độ đóng ngắt, gọi là
Ngắt Điện Điện Tử (NĐBD) hay Bán Dẫn dùng
cho biến đổi năng lượng điện.
• Bộ ĐIỀU KHIỂN = Mạch điều khiển vòng kín
(nếu có) + Mạch phát xung.
• Mạch phát xung cung cấp dòng, áp điều khiển
các NĐBD để chúng có thể đóng ngắt theo trình
tự mong muốn. Ví dụ Ngắt Điện Bán Dẫn: Diod,
Transistor, SCR ...
• BBĐ còn có thể phân loại theo phương thức hoạt
động của NĐBD.

1.2

NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN

• Còn gọi là ngắt điện điện tử (NĐĐT), hay khóa bán dẫn, là các linh
kiện điện tử dùng trong mạch ĐTCS được lý tưởng hóa để các khảo
sát của mạch ĐTCS có giá trị tổng quát bao gồm.

• DIODE (chỉnh lưu): Phần tử dẫn điện một chiều có hai trạng thái.
- ON khi phân cực thuận: VAK > 0, có thể xem sụt áp thuận VF =
0, dòng qua mạch phụ thuộc nguồn và các phần tử thụ động
khác.
- OFF khi phân cực ngược: VAK < 0, có thể xem như hở mạch.

1

1.2 NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN

• SCR ( Chỉnh lưu có điều khiển ):
– OFF : Có thể ngắt mạch cả hai chiều (VAK > 0 và
VAK < 0) khi không có tín hiệu điều khiển : G = 0.
– ON : SCR trở nên dẫn điện (đóng mạch) khi có tín
hiệu điều khiển: G ≠ 0 và phân cực thuận VAK > 0.
Điểm đặc biệt là SCR có khả năng tự giữ trạng thái
dẫn điện: nó không cần tín hiệu G khi đã ON, SCR
chỉ trở về trạng thái ngắt khi dòng qua nó giảm về 0.

1.2

NGẮT ĐIỆN BÁN DẪN

• Ngắt điện bán dẫn một chiều TRANSISTOR (NĐBDMC),
gọi tắt là ngắt điện, có hoạt động như sau:
– OFF ngắt mạch khi không có tín hiệu điều khiển: G = 0. Cũng
như các TRANSISTOR, NĐBDMC không cho phép phân cực
ngược (VS luôn luôn > 0) .
– ON NĐBDMC trở nên dẫn điện (đóng mạch) khi có tín hiệu điều
khiển: G ≠ 0 và trở về trạng thái ngắt mạch khi mất tín hiệu G.
NĐBDMC có hai loại chính: BJT tương ứng tín hiệu G là dòng
cực B, và MOSFET công suất với G là áp VGS .

1.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT MẠCH ĐTCS
• Các NĐBD ...
1
Ñieän töû coâng suaát
Chương 1 : Giithiu
1.1.CÁC KHÁI NIM:
•Cáctêngicamônhc: Đint công sut(Power
Electronics) Đint công sutln. K thutbiến đổi
đinnăng.
ĐTCS là mtb phnca Đintửứng dng hay Đint
công nghip.
Phân loicácb Biến Đổi (BBĐ - Converter) theo mc
đích:
AC --> DC: chnh lưu.
AC --> AC: BBĐ áp AC, Biếntn.
DC --> DC: BBĐ áp DC.
DC --> AC: Nghch lư
u.
B Biến Đổi= Mch ĐTCS + b ĐIU KHIN
•Mch ĐTCS giihn các sơđs dng linh
kin đint làm vic chếđộđóng ngt, gilà
Ngt Đin ĐinT (NĐBD) hay Bán Dn dùng
cho biến đổinăng lượng đin.
•Mch ĐTCS giihn các sơđs dng linh
kin đint làm vic chếđộđóng ngt, gilà
Ngt Đin ĐinT (NĐBD) hay Bán Dn dùng
cho biến đổinăng lượng đin.
B ĐIU KHIN = Mch điukhin vòng kín
(nếu có) + Mch phát xung.
•Mch phát xung cung cp dòng, áp điukhin
các N
ĐBD để chúng có thểđóng ngt theo trình
t mong mun. Ví d Ngt ĐinBánDn: Diod,
Transistor, SCR ...
•BBĐ còncóth phân loitheophương thchot
đng ca NĐBD.
1.2 NGT ĐIN BÁN DN
•Còngilàngt đin đint (NĐĐT), hay khóa bán dn, là các linh
kin đint dùng trong mch ĐTCS đượclýtưởng hóa để các kho
sát camch ĐTCS có giá tr tng quát bao gm.
DIODE (chnh lưu): Phnt dn đinmtchiucóhaitrng thái.
- ON khi phân ccthun: VAK > 0, có th xem spthunVF =
0, dòng qua mch ph thuc ngun các phnt thụđng
khác.
- OFF khi phân ccngưc: VAK < 0, có th xem như h mch.
Điện Tử Công Suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Tử Công Suất - Người đăng: dhlinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Điện Tử Công Suất 9 10 342