Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử công suất

Được đăng lên bởi phamvahiep
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG VI BOÄ NGHÒCH LÖU – BOÄ BIEÁN TAÀN TS Leâ Minh Phöông
BOÄ MOÂN CUNG CAÁP ÑIEÄN BAØI GIAÛNG ÑTCS
93
CHÖÔNG VI
BOÄ NGHÒCH LÖU – BOÄ BIEÁN TAÀN
I. BOÄ NGHÒCH LÖU
1. Chöùc naêng
- Chuyeån ñoåi naêng löôïng töø nguoàn ñieän moät chieàu thaønh naêng löôïng ñieän xoay
chieàu
2. ÖÙng duïng
- Boä bieán taàn (truyeàn ñoäng ñoäng cô ñieän xoay chieàu)
- Loø caûm öùng trung taàn, haøn trung taàn
- Nguoàn xoay chieàu, nguoàn löu ñieän (UPS), chieáu saùng(ñeøn huyønh quang cao taàn).
- Buø nhuyeãn coâng suaát phaûn khaùng.
- Truyeàn taûi ñieän cao aùp moät chieàu.
3. Phaân loaïi
a. Theo tham soá ñieàu khieån ngoõ ra.
- Boä nghòch löu aùp: ñieàu khieån aùp ra.
- Boä nghòch löu doøng: ñieøu khieån doøng ra.
b. Theo tính chaát nguoàn
- Boä nghòch löu aùp nguoàn aùp.
-Boä nghòch löu doøng nguoàn doøng
- Boä nghòch löu aùp nguoàn doøng
-Boä nghòch löu doøng nguoàn aùp.
c. Theo quaù trình chuyeån maïch
- Boä nghòch löu vôùi quaù trình chuyeån maïch cöôõng böùc: linh kieän coù khaû naêng kích
ñoùng vaø ngaét (MOSFET, BJT, IGBT, GTO)
- Boä nghòch löu vôùi quaù trình chuyeån maïch phuï thuoäc : linh kieän chæ kích ñoùng quaù
trình ngaét phuï thuoäc vaøo aùp nguoàn hoaëc taûi (Thyristor)
d. Theo soá pha
- Moät pha
- Ba pha
4. Caùc möùc aùp coång ra tieâu chuaån
-Moät pha 120V/50Hz 220V/60Hz 115V/400Hz
-Ba pha 120/208/60Hz 220/380/50Hz 115/200/400Hz
Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử công suất - Người đăng: phamvahiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Điện tử công suất 9 10 887