Ktl-icon-tai-lieu

Diesel control

Được đăng lên bởi Trần Văn Xin
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7.1 Sô löôïc veà heä thoáng
Heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô diesel baèng ñieän töû trong moät thôøi gian daøi chaäm phaùt
trieån so vôùi ñoäng cô xaêng. Sôû dó nhö vaäy laø vì baûn thaân ñoäng cô diesel thaûi ra ít chaát ñoäc
hôn neân aùp löïc veà vaán ñeà moâi tröôøng leân caùc nhaø saûn xuaát oâ toâ khoâng lôùn. Hôn nöõa, do
ñoä eâm dòu khoâng cao neân diesel ít ñöôïc söû duïng treân xe du lòch. Trong thôøi gian ñaàu,
caùc haõng chuû yeáu söû duïng heä thoáng ñieàu khieån bôm cao aùp baèng ñieän trong caùc heä
thoáng EDC (electronic diesel control). Heä thoáng EDC vaãn söû duïng bôm cao aùp kieåu cuõ
nhöng coù theâm moät soá caûm bieán vaø cô caáu chaáp haønh, chuû yeáu ñeå choáng oâ nhieãm vaø
ñieàu toác baèng ñieän töû. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, heä thoáng ñieàu khieån môùi – heä thoáng
common rail vôùi vieäc ñieàu khieån kim phun baèng ñieän ñaõ ñöôïc phaùt trieån vaø öùng duïng
roäng raõi.
7.1.1 Lónh vöïc aùp duïng
Theá heä bôm cao aùp thaúng haøng ñaàu tieân ñöôïc giôùi thieäu vaøo naêm 1927 ñaõ ñaùnh
daáu söï khôûi ñaàu cuûa heä thoáng nhieân lieäu diesel cuûa haõng Bosch. Lónh vöïc aùp duïng
chính cuûa caùc loaïi bôm thaúng haøng laø: trong caùc loaïi xe thöông maïi söû duïng daàu
diesel, maùy tónh taïi, xe löûa, vaø taøu thuyû. AÙp suaát phun ñaït ñeán khoaûng 1350 bar vaø
coù theå sinh ra coâng suaát khoaûng 160 kW moãi xylanh.
Qua nhieàu naêm, vôùi caùc yeâu caàu khaùc nhau, chaúng haïn nhö vieäc laép ñaët ñoäng cô
phun nhieân lieäu tröïc tieáp trong caùc xe taûi nhoû vaø xe du lòch ñaõ daãn ñeán söï phaùt
trieån cuûa caùc heä thoáng nhieân lieäu diesel khaùc nhau ñeå ñaùp öùng caùc ñoøi hoûi öùng
duïng ñaëc bieät. Ñieàu quan troïng nhaát cuûa nhöõng söï phaùt trieån naøy khoâng chæ laø vieäc
taêng coâng suaát maø coøn laø nhu caàu giaûm tieâu thuï nhieân lieäu, giaûm tieáng oàn vaø khí
thaûi. So vôùi heä thoáng cuõ daãn ñoäng baèng cam, heä thoáng common rail khaù linh hoaït
trong vieäc ñaùp öùng thích nghi ñeå ñieàu khieån phun nhieân lieäu cho ñoäng cô diesel,
nhö:
- Phaïm vi öùng duïng roäng raõi (cho xe du lòch vaø xe taûi nhoû coù coâng suaát ñaït ñeán
30 kW/xylanh, cuõng nhö xe taûi naëng, xe löûa, vaø taøu thuyû coù coâng suaát ñaït
ñeán 200 kW/xylanh.
Diesel control - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Diesel control - Người đăng: Trần Văn Xin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Diesel control 9 10 612