Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131Irituximab

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 3 (2013) 51-58

Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng
gắn đồng vị phóng xạ 131I-rituximab dùng trong điều trị
U Lympho ác tính không Hodgkin
Nguyễn Thị Thu1,*, Mai Trọng Khoa2, Trần Đình Hà2, Võ Thị Cẩm Hoa1,
Dương Văn Đông1, Bùi Văn Cường1, Nguyễn Thị Khánh Giang1
1

Viện Nghiên cứu hạt nhân, Đà Lạt, Việt Nam
2
Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 27 tháng 2 năm 2013

Chỉnh sửa ngày 06 tháng 5 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 27 tháng 9 năm 2013

Tóm tắt: Kháng thể đơn dòng rituximab được đánh dấu với đồng vị phóng xạ 131I dùng trong điều
trị bệnh u lympho ác tính không Hodgkin theo phương pháp hướng đích. Phức hợp 131I-rituximab
được điều chế bằng phương pháp chloramin T và iodogen. Phức miễn dịch phóng xạ được kiểm
tra chất lượng bằng các phương pháp hóa lý như sắc ký lỏng cao áp, sắc ký lớp mỏng, sắc ký giấy,
đo phổ gamma. Các đánh giá sinh học của thuốc phóng xạ được thử nghiệm như độ vô khuẩn, nội
độc tố vi khuẩn, ổn định invitro, phân bố trên chuột nhắt. Hiệu suất đánh dấu kháng thể với đồng
vị phóng xạ 131I đạt 95% bằng phương pháp chloramin T và đạt hơn 85% bằng phương pháp
iodogen tại pH 7,5. Hoạt độ riêng của hợp chất đánh dấu thu được theo hai phương pháp là 0,246
GBq/mg và 0,037 GBq/mg. Phức miễn dịch phóng xạ được điều chế có độ tinh khiết hoá phóng xạ
của đạt hơn 98% và độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ đạt hơn 99%. Thuốc phân bố cao trong hệ
tưới máu, trong các mô và đào thải nhanh theo con đường bài tiết qua thận. Dược chất phóng xạ
131
I-rituximab đạt các tiêu chuẩn chất lượng thuốc phóng xạ có thể sử dụng điều trị lâm sàng.
Từ khóa: Điều trị miễn dịch phóng xạ, 131I-rituximab, Kiểm tra chất lượng dược chất phóng xạ.

1. Giới thiệu∗

có hiệu quả trong điều trị bệnh u lympho ác tính
không Hodgkin (Non Hodgkin’s Lymphoma,
NHL) [1, 2]. Kháng thể đơn dòng rituximab
thực hiện chức năng nhắm đích lên kháng
nguyên đặc hiệu CD20 trên tế bào ung thư
lympho B. Bên cạnh chức năng tiêu diệt tế bào
ung thư theo các cơ chế sinh học, kháng thể đơn
dòng sau khi đánh dấu phóng xạ 131I-rituximab
tìm đến và diệt tế bào ung thư theo cơ chế bức
xạ ion hóa [3, 4]. Với thời gian bán rã 8 ngày,
phát tia gamma với năng lượng 364 keV và tia

Trong những năm gần đây, kháng thể đơn
dòng đánh dấu phóng xạ đã được nghiên cứu
điều chế và ứng dụng trong chẩn đoán và điều
trị lâm sàng [1]. Trong số đó, chế phẩm 131I rituximab chứa kháng thể đơn dòng kháng
CD20 đánh dấu đồng vị phóng xạ ...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 3 (2013) 51-58
51
Điu chế và kim tra cht lượng kháng th đơn dòng
gn đồng v phóng x
131
I-rituximab dùng trong điu tr
U Lympho ác tính không Hodgkin
Nguyn Th Thu
1,
*, Mai Trng Khoa
2
,
Trn Đình Hà
2
, Võ Th Cm Hoa
1
,
Dương Văn Đông
1
, Bùi Văn Cường
1
, Nguyn Th Khánh Giang
1
1
Vin Nghiên cu ht nhân, Đà Lt, Vit Nam
2
Bnh Vin Bch Mai, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 27 tháng 2 năm 2013
Chỉnh sa ngày 06 tháng 5 năm 2013; chp nhn đăng ngày 27 tháng 9 năm 2013
m tt: Kháng th đơn dòng rituximab được đánh du vi đồng v phóng x
131
I dùng trong điu
tr bnh u lympho ác nh không Hodgkin theo phương pháp hướng đích. Phc hp
131
I-rituximab
được điu chế bng phương pháp chloramin T iodogen. Phc min dch phóng x được kim
tra cht lượng bng các phương pháp hóa lý như sc lng cao áp, sc lp mng, sc ký giy,
đo ph gamma. Các đánh giá sinh hc ca thuc phóng x được th nghim như độ khun, ni
độc t vi khun, n định invitro, phân b trên chut nht. Hiu sut đánh du kháng th vi đồng
v phóng x
131
I đạt 95% bng phương pháp chloramin T đạt hơn 85% bng phương pháp
iodogen ti pH 7,5. Hot độ riêng ca hp cht đánh du thu được theo hai phương pháp 0,246
GBq/mg và 0,037 GBq/mg. Phc min dch phóng x được điu chếđộ tinh khiết hoá phóng x
ca đt hơn 98% độ tinh khiết ht nhân phóng x đạt hơn 99%. Thuc phân b cao trong h
tưới máu, trong các đào thi nhanh theo con đường bài tiết qua thn. Dược cht phóng x
131
I-rituximab đạt các tiêu chun cht lượng thuc phóng x có th s dng điu tr lâm sàng.
T khóa: Điu tr min dch phóng x,
131
I-rituximab, Kim tra cht lượng dược cht phóng x.
1. Gii thiu
Trong nhng năm gn đây, kháng th đơn
dòng đánh du phóng x đã được nghiên cu
điu chế ng dng trong chn đoán điu
tr lâm sàng [1]. Trong s đó, chế phm
131
I -
rituximab cha kháng th đơn dòng kháng
CD20 đánh du đồng v phóng x
131
I mt
trong nhng dược cht phóng x được s dng
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-0918223739.
E-mail: ngthithu2006@yahoo.com
có hiu qu trong điu tr bnh u lympho ác tính
không Hodgkin (Non Hodgkin’s Lymphoma,
NHL) [1, 2]. Kháng th đơn dòng rituximab
thc hin chc năng nhm đích n kháng
nguyên đặc hiu CD20 trên tế bào ung thư
lympho B. Bên cnh chc năng tiêu dit tế bào
ung thư theo các cơ chế sinh hc, kháng th đơn
dòng sau khi đánh du phóng x
131
I-rituximab
tìm đến dit tế bào ung thư theo cơ chế bc
x ion hóa [3, 4]. Vi thi gian bán 8 ngày,
phát tia gamma vi năng lượng 364 keV và tia
Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131Irituximab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131Irituximab - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131Irituximab 9 10 425