Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển liên tục bộ điều khiển PIC

Được đăng lên bởi Vic
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PLC04- 28
§iÒu khiÓn liªn tôc
Bé §iÒu khiÓn PID
A. Môc ®Ých yªu cÇu
1. N¾m ®îc nguyªn lý bé ®iÒu khiÓn PID b»ng PLC.
2. LËp tr×nh øng dông ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh.
B. ChuÈn bi :
1. Modul ®µo t¹o PLC tèi thiÓu, HoÆc m« ®un ®Çy ®ñ - S7-200-CPU215.
2. M« ®un EM235.
3. ThÕt bÞ lËp tr×nh cho PLC, C¸p ghÐp nèi.
4. M¸y tÝnh vµ phÇn mÒm lËp tr×nh.
C. Lý thuyÕt :
Giíi thiÖu chung : ®iÒu khiÓn PID b»ng PLC - S7-200 ®å cÊu tróc
nh sau:
Trong ®ã khèi ®iÒu khiÓn (phÇn trong « ---- ) ®îc thùc hiÖn b»ng phÇn
PLC - S7-200-CPU215. ®un A/D, D/A ®îc thùc hiÖn b»ng khèi më réng
EM235.
TÝn hiÖu truyÒn trong hÖ thèng cã c¶ phÇn liªn tôc vµ phÇn sè.
HÖ ®iÒu khiÓn PID liªn tôc thùc hiÖn luËt ®iÒu khiÓn liªn tôc nh sau:
LuËt ®iÒu khiÓn PID :
209
Sp
Bé ®iÒu khiÓn PID
Kc, Ti, Td, Ts
D/A
§èi tîng
A/D
Pv
VD104
E = Sp - Pv
VD108
VD100
VD112
VD120
VD124
VD116
Điều khiển liên tục bộ điều khiển PIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển liên tục bộ điều khiển PIC - Người đăng: Vic
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Điều khiển liên tục bộ điều khiển PIC 9 10 377