Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ


ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÊN ĐỀ TÀI MÔN HỌC
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SINH VIÊN THỰC HIỆN

: Nguyễn Vũ Thắng

: 1: Bùi Văn Cảnh
2: Trần Huy Chiến
3: Ngô Văn Chính

LỚP: ĐTK40

Hưng Yên, tháng 4 năm 2012

1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khóa học: 2010-2013
Lớp: ĐTk40
TÊN ĐỀ TÀI
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ
I. Dữ kiện cho trước:
- Các linh kiện điện tử có bán trên thị trường
-Tài liệu tham khảo: Giao trình linh kiện điện tử.
II. Nội dung cần hoàn thành:
Phần I. Cơ sở lý thuyết
1.1. Giới thiệu mạch khuyếch đại thuật toán.
1.2. Giới thiệu về linh kiện điện tử cơ bản.
Phần II. Phương án thiết kế
2.1. Sơ đồ khối
2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý.
Yêu cầu:
- Sản phẩm hoạt động tốt, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.
- Thuyết minh đề tài (Phân tích yêu cầu, trình bày các giải pháp thực
hiện, cơ sở lý thuyết, quá trình thực hiện đồ án, khả năng ứng dụng của đồ án).
- Nộp thuyết minh và hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy

định.

2

MỤC LỤC
TRANG
Nhận xét của giáo viên …………………………….….…………….…..……5
Lời nói đầu………………………………………….……..….….……...…….6
Kế hoạch tiến độ từng tuần thực hiện đề tài………………..……..…..
…….....8
A. GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN
TỬ SỬ DỤNG TRONG MẠCH
I. Máy biến áp
1. Khái niệm.…………………………………….………………..…....9
2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động……………………….
………........9
II. IC nguồn ổn áp
III. Tụ điện
1. Khái niệm………………………………………………………........12
2. Cấu tạo……………………………………………………..
………...12
IV. Led
V. Trở
1. Khái
niệm…………………………………………………………….14
2. Điện trở trong thực tế và trong các mạch điện tử…….….
…………...14
VI. Transistor
VII. Rơle
1. Khái niệm……………………………………………….…………..…
18

3

2. Cać bộ phân
̣ (cać khôi)
́ chinh
́ cuả
rơle………………………………...18
3. Phân loaị rơle…………………………………………… ……………18
3.1. Phân loaị theo nguyên lí lam
̀ viêc̣
3.2. Phân theo nguyên lí tać đông
̣ cuả cơ câú châṕ hanh
̀
3.3. Phân loaị theo đăc̣ tinh
́ tham số
3.4. Phân loaị theo cach
́ măć cơ câú
3.5. Phân theo giá trị và chiêù cać đaị lượng đi vao
̀ rơle
4. Thông số kĩ thuật của rơle
…………………………………………...19
VIII. Các cổng Logic trong mạch
1. Cổng AND.……………………………………………………….…..19
2. Cổng NOT…………………………………………….…………..…..20
3. Cổng NAND.………………………………….………….……...........21
4. Cổng OR……………………………………….……………….….….22
5. Cổng NOR.………………………………………………….……...…
23
6. Cổng EX-OR.……………………………………..…………….
……..24
7. Bảng thông số kỹ thuật của một số loại ic số……………..…..
……….25
B. GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MẠCH
1. Khối...
TR NG Đ I H C S PH M KĨ THU T H NG YÊNƯỜ Ư Ư
KHOA ĐI N-ĐI N T
Đ ÁN MÔN H C
TÊN Đ TÀI MÔN H C
ĐI U KHI N MÁY B M N C T Đ NG DÙNG IC S Ơ ƯỚ
GIÁO VIÊN H NG D N : ƯỚ Nguy n Vũ Th ng
SINH VIÊN TH C HI N : 1: Bùi Văn C nh
2: Tr n Huy Chi n ế
3: Ngô Văn Chính
L P: ĐTK40
H ng Yên, tháng 4 năm 2012ư
1
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 9 10 877