Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển mờ

Được đăng lên bởi themanh83
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 4784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4 : Điều khiển mờ

Chương 4

ĐIỀU KHIỂN MỜ
Khái niệm về logic mờ được giáo sư L.A Zadeh đưa ra lần đầu tiên năm
1965, tại trường Đại học Berkeley, bang California - Mỹ. Từ đó lý thuyết
mờ đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi.
Năm 1970 tại trường Mary Queen, London – Anh, Ebrahim Mamdani đã
dùng logic mờ để điều khiển một máy hơi nước mà ông không thể điều khiển
được bằng kỹ thuật cổ điển. Tại Đức Hann Zimmermann đã dùng logic mờ
cho các hệ ra quyết định. Tại Nhật logic mờ được ứng dụng vào nhà máy xử
lý nước của Fuji Electronic vào 1983, hệ thống xe điện ngầm của Hitachi
vào 1987.
Lý thuyết mờ ra đời ở Mỹ, ứng dụng đầu tiên ở Anh nhưng phát triển mạnh
mẽ nhất là ở Nhật. Trong lĩnh vực Tự động hoá logic mờ ngày càng được
ứng dụng rộng rãi. Nó thực sự hữu dụng với các đối tượng phức tạp mà ta
chưa biết rõ hàm truyền, logic mờ có thể giải quyết các vấn đề mà điều
khiển kinh điển không làm được.

4.1. Khái niệm cơ bản
Để hiểu rõ khái niệm “MỜ” là gì ta hãy thực hiện phép so sánh sau :
Trong toán học phổ thông ta đã học khá nhiều về tập hợp, ví dụ như tập các
số thực R, tập các số nguyên tố P={2,3,5,...}… Những tập hợp như vậy được
gọi là tập hợp kinh điển hay tập rõ, tính “RÕ” ở đây được hiểu là với một
tập xác định S chứa n phần tử thì ứng với phần tử x ta xác định được một giá
trị y=S(x).
Giờ ta xét phát biểu thông thường về tốc độ một chiếc xe môtô : chậm,
trung bình, hơi nhanh, rất nhanh. Phát biểu “CHẬM” ở đây không được chỉ
rõ là bao nhiêu km/h, như vậy từ “CHẬM” có miền giá trị là một khoảng
nào đó, ví dụ 5km/h – 20km/h chẳng hạn. Tập hợp L={chậm, trung bình, hơi
nhanh, rất nhanh} như vậy được gọi là một tập các biến ngôn ngữ. Với mỗi
thành phần ngôn ngữ xk của phát biểu trên nếu nó nhận được một khả năng
μ(xk) thì tập hợp F gồm các cặp (x, μ(xk)) được gọi là tập mờ.
4.1.1. Định nghĩa tập mờ
Tập mờ F xác định trên tập kinh điển B là một tập mà mỗi phần tử của nó là
một cặp giá trị (x,μF(x)), với x∈ X và μF(x) là một ánh xạ :

Học kì 1 năm học 2005-2006

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hà

μF(x) : B → [0 1]
trong đó : μF gọi là hàm thuộc , B gọi là tập nền.
4.1.2. Các thuật ngữ trong logic mờ
μ

miền tin cậy

1

MXĐ
Hình 4.1:
• Độ cao tập mờ F là giá trị h = SupμF(x), trong đó supμF(x) chỉ giá trị nhỏ
nhất trong tất cả các chặn trên của hàm μF(x).
• Miền xác định của tập mờ F, ký hiệu là S là tập con thoả mãn :
S = SuppμF(x) = { x∈B | μF(x) > 0 }
• Miền tin cậy của tập mờ F, ký hiệu là T là tập con thoả mãn :
T = { x∈B | μF(x) = 1 }
• Các dạng hàm th...
Chương 4 : Điu khin m
Hc kì 1 năm hc 2005-2006
Chương 4
ĐIU KHIN M
Khái nim v logic m được giáo sư L.A Zadeh đưa ra ln đầu tiên năm
1965, ti trường Đại hc Berkeley, bang California - M. T đó lý thuyết
m đã được phát trin và ng dng rng rãi.
Năm 1970 ti trường Mary Queen, London – Anh, Ebrahim Mamdani đã
dùng logic m để điu khin mt máy hơi nước mà ông không th điu khin
được bng k thut c đin. Ti Đức Hann Zimmermann đã dùng logic m
cho các h ra quyết định. Ti Nht logic m được ng dng vào nhà máy x
lý nước ca Fuji Electronic vào 1983, h thng xe đin ngm ca Hitachi
vào 1987.
Lý thuyết m ra đời M, ng dng đầu tiên Anh nhưng phát trin mnh
m nht là Nht. Trong lĩnh vc T động hoá logic m ngày càng được
ng dng rng rãi. Nó thc s hu dng vi các đối tượng phc tp mà ta
chưa biết rõ hàm truyn, logic m có th gii quyết các vn đềđiu
khin kinh đin không làm được.
4.1. Khái nim cơ bn
Để hiu rõ khái nim “M là gì ta hãy thc hin phép so sánh sau :
Trong toán hc ph thông ta đã hc khá nhiu v tp hp, ví d như tp các
s thc R, tp các s nguyên t P={2,3,5,...}… Nhng tp hp như vy được
gi là tp hp kinh đin hay tp rõ, tính “RÕ” đây được hiu là vi mt
tp xác định S cha n phn t thì ng vi phn t x ta xác định được mt giá
tr y=S(x).
Gi ta xét phát biu thông thường v tc độ mt chiếc xe môtô : chm,
trung bình, hơi nhanh, rt nhanh. Phát biu “CHM” đây không được ch
rõ là bao nhiêu km/h, như vy t “CHM” có min giá tr là mt khong
nào đó, ví d 5km/h – 20km/h chng hn. Tp hp L={chm, trung bình, hơi
nhanh, rt nhanh} như vy được gi là mt tp các biến ngôn ng. Vi mi
thành phn ngôn ng x
k
ca phát biu trên nếu nó nhn được mt kh năng
μ
(x
k
) thì tp hp F gm các cp (x,
μ
(x
k
)) được gi là tp m.
4.1.1. Định nghĩa tp m
Tp m F xác định trên tp kinh đin B là mt tp mà mi phn t ca nó là
mt cp giá tr (x,
μ
F
(x)), vi x
X
μ
F
(x) là mt ánh x :
Điều khiển mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển mờ - Người đăng: themanh83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Điều khiển mờ 9 10 346