Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển phân cấp

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§IÒU KHIÓN PH¢N cÆP
TS. NguyÔn V¨n Gi¸p
KS. Ph¹m ThÞ Thóy Ngäc
Bé m«n C¬ §iÖn tö, Khoa C¬ khÝ
§¹i häc B¸ch khoa Tp Hå ChÝ Minh
Email: nvgiap@dme.hcmut.edu.vn
Tãm t¾t
C¸c hÖ nhiÒu ngâ vµo/nhiÒu ngâ ra (MIMO- Multi Input Multi Output) rÊt khã cã thÓ ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c v×
chØ cÇn mét ngâ vµo thay ®æi sÏ t¸c ®éng ®Õn nhiÒu, nÕu kh«ng muèn nãi lµ tÊt c¶ c¸c ngâ ra. Bµi b¸o nµy
giíi thiÖu vÒ kü thuËt ®iÒu khiÓn ph©n cÆp, mét ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn gióp hÖ ban ®Çu ho¹t ®éng theo c¸ch
dÔ ®iÒu khiÓn h¬n, trong ®ã t¸c ®éng cña c¸c ngâ vµo ®−îc ph©n cÆp dÉn ®Õn mçi ngâ ra chØ chÞu ¶nh h−ëng
duy nhÊt cña mét ngâ vµo.

Abstract
Multi-input/multi-output system are usually difficult for human operator to control directly, since changing
any one input generally affects many, if not all, outputs of the system. Decoupling is a control method that
make the original system behave in the way easier to control manually where the input actions are
decoupled, each output is therefore affected by only one input signal.

1. giíi thiÖu
Trong lÜnh vùc ®iÒu khiÓn, viÖc thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn cho c¸c hÖ MIMO ®ßi hái tèn nhiÒu
thêi gian vµ c«ng søc. Thªm vµo ®ã, viÖc ®iÒu khiÓn c¸c hÖ nµy rÊt khã mang l¹i sù chÝnh
x¸c do c¸c ngâ vµo vµ ngâ ra cã mèi liªn hÖ phøc t¹p, chØ cÇn mét ngâ vµo thay ®æi còng cã
thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi cña nhiÒu ngâ ra. §Ó ®¬n gi¶n h¬n trong viÖc ®iÒu khiÓn c¸c hÖ
MIMO, ng−êi ta thiÕt kÕ c¸c bé bï nh»m lµm cho hÖ sau khi bï sÏ cã khuynh h−íng ë d¹ng
®−êng chÐo. NÕu hÖ sau khi bï cã d¹ng chÐo th× cã thÓ xem hÖ lµ mét tËp hîp cña c¸c hÖ
mét ngâ vµo/ mét ngâ ra (SISO), nh− vËy viÖc ®iÒu khiÓn sÏ trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Mét
ph−¬ng ph¸p kh¸c lµm viÖc ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n lµ ph©n cÆp. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−a ma trËn
hµm truyÒn cña hÖ vÒ chÝnh x¸c d¹ng ®−êng chÐo. Nh− vËy, mét ngâ ra sÏ chØ chÞu t¸c
®éng cña mét ngâ vµo, mçi cÆp ngâ vµo/ ngâ ra sÏ ®−îc ®iÒu khiÓn bëi mét bé ®iÒu khiÓn
SISO vèn ®¬n gi¶n h¬n trong viÖc thiÕt kÕ.
Bµi b¸o nµy ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò sö dông ®iÒu khiÓn håi tiÕp (luËt ®iÒu khiÓn håi tiÕp ngâ ra
h»ng sè, håi tiÕp tr¹ng th¸i, håi tiÕp tr¹ng th¸i kÕt hîp víi bï tr−íc) ®Ó ®−a ma trËn hµm
truyÒn vÒ d¹ng chÐo. §iÒu kiÖn ®Ó ph©n cÆp æn ®Þnh, thuËt to¸n ®Ó x©y dùng luËt ®iÒu khiÓn
nµy còng sÏ ®−îc m« t¶. Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn chÐo hãa ®Çy ®ñ b»ng c¸c
luËt ®iÒu khiÓn trªn, ph−¬ng ph¸p ph©n cÆp chÐo hãa khèi vµ tam gi¸c sÏ ®−îc sö dông. C¸c
ph−¬ng ph¸p nµy còng ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong bµi b¸o nµy.
2. §IÒU KIÖN ph©n cÆp d¹ng ®−êng chÐo
D¹ng ®¬n gi¶n ...
§IÒU KHIÓN PH¢N cÆP
TS. NguyÔn V¨n Gi¸p
KS. Ph¹m ThÞ Thóy Ngäc
Bé m«n C¬ §iÖn tö, Khoa C¬ khÝ
§¹i häc B¸ch khoa Tp Hå ChÝ Minh
Email: nvgiap@dme.hcmut.edu.vn
Tãm t¾t
C¸c hÖ nhiÒu ngâ vµo/nhiÒu ngâ ra (MIMO- Multi Input Multi Output) rÊt khã cã thÓ ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c
chØ cÇn mét ngâ vµo thay ®æi sÏ t¸c ®éng ®Õn nhiÒu, nÕu kh«ng muèn nãi lµ tÊt c¶ c¸c ngâ ra. Bµi b¸o nµy
giíi thiÖu vÒ kü thuËt ®iÒu khiÓn ph©n cÆp, mét ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn gióp hÖ ban ®Çu ho¹t ®éng theo c¸ch
dÔ ®iÒu khiÓn h¬n, trong ®ã t¸c ®éng cña c¸c ngâ vµo ®îc ph©n cÆp dÉn ®Õn mçi ngâ ra chØ chÞu ¶nh hëng
duy nhÊt cña mét ngâ vµo.
Abstract
Multi-input/multi-output system are usually difficult for human operator to control directly, since changing
any one input generally affects many, if not all, outputs of the system. Decoupling is a control method that
make the original system behave in the way easier to control manually where the input actions are
decoupled, each output is therefore affected by only one input signal.
1. giíi thiÖu
Trong lÜnh vùc ®iÒu khiÓn, viÖc thiÕt kÕ bé ®iÒu khiÓn cho c¸c hÖ MIMO ®ßi hái tèn nhiÒu
thêi gian vµ c«ng søc. Thªm vµo ®ã, viÖc ®iÒu khiÓn c¸c hÖ nµy rÊt khã mang l¹i sù chÝnh
x¸c do c¸c ngâ vµo vµ ngâ ra cã mèi liªn hÖ phøc t¹p, chØ cÇn mét ngâ vµo thay ®æi còng cã
thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi cña nhiÒu ngâ ra. §Ó ®¬n gi¶n h¬n trong viÖc ®iÒu khiÓn c¸c hÖ
MIMO, ngêi ta thiÕt kÕ c¸c bé bï nh»m lµm cho hÖ sau khi bï sÏ cã khuynh híng ë d¹ng
®êng chÐo. NÕu hÖ sau khi bï cã d¹ng chÐo th× cã thÓ xem hÖ lµ mét tËp hîp cña c¸c hÖ
mét ngâ vµo/ mét ngâ ra (SISO), nhy viÖc ®iÒu khiÓn sÏ trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Mét
ph¬ng ph¸p kh¸c lµm viÖc ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n lµ ph©n cÆp. Ph¬ng ph¸p nµy ®a ma trËn
hµm truyÒn cña hÖ vÒ chÝnh x¸c d¹ng ®êng chÐo. Nh vËy, mét ngâ ra sÏ chØ chÞu t¸c
®éng cña mét ngâ vµo, mçi cÆp ngâ vµo/ ngâ ra sÏ ®îc ®iÒu khiÓn bëi mét bé ®iÒu khiÓn
SISO vèn ®¬n gi¶n h¬n trong viÖc thiÕt kÕ.
Bµi b¸o nµy ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò sö dông ®iÒu khiÓn håi tiÕp (luËt ®iÒu khiÓn håi tiÕp ngâ ra
h»ng sè, håi tiÕp tr¹ng th¸i, håi tiÕp tr¹ng th¸i kÕt hîp víi bï tríc) ®Ó ®a ma trËn hµm
truyÒn vÒ d¹ng chÐo. §iÒu kiÖn ®Ó ph©n cÆp æn ®Þnh, thuËt to¸n ®Ó x©y dùng luËt ®iÒu khiÓn
nµy còng sÏ ®îc m« t¶. Trong trêng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn chÐo hãa ®Çy ®ñ b»ng c¸c
luËt ®iÒu khiÓn trªn, ph¬ng ph¸p ph©n cÆp chÐo hãa khèi vµ tam gi¸c sÏ ®îc sö dông. C¸c
ph¬ng ph¸p nµy còng ®îc ®Ò cËp ®Õn trong bµi b¸o nµy.
2. §IÒU KIÖN ph©n cÆp d¹ng ®êng chÐo
D¹ng ®¬n gi¶n nhÊt cña ph©n cÆp ®êng chÐo lµ ph©n cÆp hÖ cã sè ngâ vµo vµ ngâ ra b»ng
nhau. §Ó tiÕn hµnh ph©n cÆp, øng dông mét sè luËt ®iÒu khiÓn vµo hÖ thèng nh»m lµm cho
ngâ ra thø i cña hÖ kÝn chØ phô thuéc vµo tÝn hiÖu ngâ vµo thø i cña hÖ. Nh vËy mçi ngâ ra
cã thÓ ®îc ®iÒu khiÓn riªng biÖt bëi mét bé ®iÒu khiÓn SISO ®¬n gi¶n. Th«ng thêng, cã
ba lo¹i bé ®iÒu khiÓn ®îc sö dông:
- Håi tiÕp ngâ ra h»ng: u =Hy+Gr
- Håi tiÕp tr¹ng th¸i tuyÕn tÝnh: u =Fx + Gr
Điều khiển phân cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển phân cấp - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Điều khiển phân cấp 9 10 630