Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển tốc độ động cơ

Được đăng lên bởi nhatminhhd9x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
Đề bài : Điều khiển tốc độ động cơ một chiều bằng bộ biến đổi xung áp
Lời nói đầu
Chương 1 : Tổng quan về động cơ một chiều
1.1.

Cấu tạo và đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập

1.2.

Các chế độ làm việc của động cơ điện một chiều kích từ độc lập

1.3.

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ một chiều kích t ừ độc

lập
* Phương pháp điều chỉnh điện áp phần ứng
* Phương pháp điều chỉnh từ thông kích từ
Chương 2 : Tổng quan về bộ biến đổi xung áp
2.1.

Cấu trúc và phân loại bộ biến đổi xung áp
* Bộ biến đổi xung áp nối tiếp ( xung áp giảm áp )
* Bộ biến đổi xung áp song song ( xung áp tăng áp )
* Bộ biến đổi xung áp tăng-giảm áp
* Lựa chọn bộ biến đổi

2.2.

Phương pháp điều khiển bộ biến đổi xung áp
* Phương pháp thay đổi độ rộng xung
* Phương pháp thay đổi tần số băm xung
* Lựa chọn phương pháp điều khiển

Chương 3 : Thiết kế mạch điều khiển
3.1.

Sơ đồ mạch động lực

3.2.

Sơ đồ cấu trúc mạch điều khiển
* Khâu tạo điện áp tam giác
* Khâu so sánh tạo xung điều khiển van
* Khâu tạo xung chùm

* Khâu khuếch đại xung chùm
* Biến áp xung
3.3.

Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển

Chương 4 : Mô phỏng mạch điều khiển
Kết luận
Tài liệu tham khảo
GV hướng dẫn

SV thực hiện

Lời nói đầu
Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các ngành công nghiệp
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu,điện và các máy điện đóng một vai trò rất quan
trọng ,
không thể thiếu được trong phần lớn các ngành công nghiệp và đời sống sinh
hoạt
của con người. Nó luôn đi trước một bước làm tiền đề nhưng cũng là mũi nhọn
quyết định sự thành công của cả một hệ thống sản xuất công nghiệp. Không
mộ t
quốc gia nào, một nền sản xuất nào không sử dụng điện và máy điện.
Do tính ưu việt của hệ thống điện xoay chiều: dễ sản xuất, dễ truy ền
tải..., cả máy phát và động cơ điện xoay chiều đều có cấu tạo đơn giản và công
suất lớn, dễ vận hành... mà máy điện (động cơ điện) xoay chiều ngày càng
được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Tuy nhiên động cơ điện một chiều vẫn giữ
một vị trí nhất định như trong công nghiệp giao thông vận tải, và nói chung ở
các thiết bị cần điều khiển tốc độ quay liên tục trong ph ạm vi r ộng (nh ư trong
máy cán thép, máy công cụ lớn, đầu máy điện...). Mặc dù so với động cơ không
đồng bộ để chế tạo động cơ điện một chiều cùng cỡ thì giá thành đắt hơn do
sử dụng nhiều kim loại màu hơn, chế tạo bảo quản cổ góp phức tạp hơn ...
nhưng do những ưu điểm của nó mà máy điện một chiều vẫn không thể thi ếu
trong nền sản xuất hiện đại.
Ưu điểm của động cơ đi...
Đ C NG S B ƯƠ Ơ
Đ bài : Đi u khi n t c đ đ ng c m t chi u b ng b bi n đ i xung áp ơ ế
L i nói đ u
Ch ng 1 : T ng quan v đ ng c m t chi uươ ơ
1.1. C u t o và đ c tính c c a đ ng c m t chi u kích t đ c l p ơ ơ
1.2. Các ch đ làm vi c c a đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l pế ơ
1.3. Các ph ng pháp đi u ch nh t c đ c a đ ng c m t chi u kích t đ cươ ơ
l p
* Ph ng pháp đi u ch nh đi n áp ph n ngươ
* Ph ng pháp đi u ch nh t thông kích tươ
Ch ng 2 : T ng quan v b bi n đ i xung áp ươ ế
2.1. C u trúc và phân lo i b bi n đ i xung áp ế
* B bi n đ i xung áp n i ti p ( xung áp gi m áp ) ế ế
* B bi n đ i xung áp song song ( xung áp tăng áp ) ế
* B bi n đ i xung áp tăng-gi m áp ế
* L a ch n b bi n đ i ế
2.2. Ph ng pháp đi u khi n b bi n đ i xung ápươ ế
* Ph ng pháp thay đ i đ r ng xungươ
* Ph ng pháp thay đ i t n s băm xungươ
* L a ch n ph ng pháp đi u khi n ươ
Ch ng 3 : Thi t k m ch đi u khi nươ ế ế
3.1. S đ m ch đ ng l cơ
3.2. S đ c u trúc m ch đi u khi nơ
* Khâu t o đi n áp tam giác
* Khâu so sánh t o xung đi u khi n van
* Khâu t o xung chùm
Điều khiển tốc độ động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển tốc độ động cơ - Người đăng: nhatminhhd9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Điều khiển tốc độ động cơ 9 10 390