Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển tự động trong điều hòa không khí

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG XI: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
11.1 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG
ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
11.1.1. Nhiệm vụ và chức năng của hệ thống điều khiển
Chức năng quan trọng nhất của hệ thống điều hòa không khí là duy trì các thông số khí hậu
trong một phạm vi nào đó không phụ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh và sự thay
đổi của phụ tải.
Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa xem xét làm thế nào mà hệ thống điều hoà không khí có
thể thực hiện được điều đó khi phụ tải và môi trường luôn luôn thay đổi.
Hệ thống điều khiển có chức năng nhận các tín hiệu thay đổi của môi trường và phụ
tải để tác động lên hệ thống thiết bị nhằm duy trì và giữ ổn định các thông số khí hậu trong
không gian điều hòa không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu bên ngoài và phụ tải bên trong.
Các thông số cơ bản cần duy trì là :
- Nhiệt độ;
- Độ ẩm;
- Áp suất;
- Lưu lượng.
Trong các thông số trên nhiệt độ là thông số quan trọng nhất.
-Ngoài chức năng đảm bảo các thông số vi khí hậu trong phòng, hệ thống điều khiển còn có
tác dụng bảo vệ an toàn cho hệ thống, ngăn ngừa các sự cố có thể xãy ra; đảm bảo hệ thống
hoạt động hiệu quả và kinh tế nhất; giảm ch phí vận hành của công nhân.

11.1.2 Sơ đồ điều khiển và các thiết bị chính của hệ thống điều khiển
11.1.2.1 Sơ đồ điều khiển tự động

Hình 11.1: Sơ đồ hệ thống điều khiển
Các hệ thống điều khiển tự động trong điều hòa không khí hoạt động dựa trên nhiều
nguyên tắc khác nhau. Tuy nhiên một hệ thống điều khiển đều có các thiết bị tương tự nhau.
243

Ta nghiên cứu sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ đầu ra của không khí nêu trên hình 11.1.
Ở đây thông số cần duy trì là nhiệt độ không khí đầu ra dàn trao đổi nhiệt, có thể gọi
nó là thông số điều khiển. Hệ thống hoạt động như sau: Khi nhiệt độ không khí đầu ra dàn
trao đổi nhiệt thay đổi (chẳng hạn quá cao so với yêu cầu , giá trị này đã được cài đặt sẵn ở
bộ điều khiển), sự thay đổi đó được bộ cảm biến (sensor) ghi nhận được và truyền tín hiệu
phản hồi lên thiết bị điều khiển. Thiết bị điều khiển tiến hành so sánh giá trị đo được với giá
trị đặt trước (set point). Tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa các đại lượng này mà tính tín hiệu
đầu ra nhằm tác động lên thiết bị bị điều khiển (controlled device) khác nhau. Tuỳ thuộc vào
tín hiệu từ thiết bị điều khiển mà thiết bị điều khiển sẽ có hành động một cách phù hợp nhằm
tác động lên nguyên nhân gây thay đổi thông số điều khiển. Ở đây nguyên nhân làm thay đổi
thông số điều khiển là môi chất trao đổi nhiệt.
1. Thông số điều khiển:
Thông số điều khiển là ...
CHƯƠNG XI: ĐIU KHIN T ĐỘNG
TRONG ĐIU HOÀ KHÔNG KHÍ
11.1 H THNG ĐIU KHIN T ĐỘNG TRONG
ĐIU HOÀ KHÔNG KHÍ
11.1.1. Nhim v và chc năng ca h thng điu khin
Chc năng quan trng nht ca h thng điu hòa không khí là duy trì các thông s khí hu
trong mt phm vi nào đó không ph thuc vào điu kin môi trường xung quanh và s thay
đổi ca ph ti.
Tuy nhiên chúng ta vn chưa xem xét làm thế nào mà h thng điu hoà không khí có
th thc hin được điu đó khi ph ti và môi trường luôn luôn thay đổi.
H thng điu khin có ch
c năng nhn các tín hiu thay đổi ca môi trường và ph
ti để tác động lên h thng thiết b nhm duy trì và gi n định các thông s khí hu trong
không gian điu hòa không ph thuc vào điu kin khí hu bên ngoài và ph ti bên trong.
Các thông s cơ bn cn duy trì là :
- Nhit độ;
- Độ m;
- Áp sut;
- Lưu lượng.
Trong các thông s trên nhi
t độ là thông s quan trng nht.
-Ngoài chc năng đảm bo các thông s vi khí hu trong phòng, h thng điu khin còn có
tác dng bo v an toàn cho h thng, ngăn nga các s c có th xãy ra; đảm bo h thng
hot động hiu qu và kinh tế nht; gim ch phí vn hành ca công nhân.
11.1.2 Sơ đồ điu khin và các thiết b chính ca h thng điu khin
11.1.2.1 Sơ đồ điu khin t động
Hình 11.1: Sơ đồ h thng điu khin
Các h thng điu khin t động trong điu hòa không khí hot động da trên nhiu
nguyên tc khác nhau. Tuy nhiên mt h thng điu khin đều có các thiết b tương t nhau.
243
Điều khiển tự động trong điều hòa không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển tự động trong điều hòa không khí - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Điều khiển tự động trong điều hòa không khí 9 10 0