Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra tình hình sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại tp. hồ chí minh

Được đăng lên bởi Vinh Quang
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñieàu tra tình hình söû duïng NL ñieän vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp tieát kieäm ñieän cho
caùc hoä gia ñình taïi TP. HCM

MỞ ĐẦU
1.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nền khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng và ñời sống người dân

ngày càng ñược cải thiện, kéo theo ñó là nhu cầu sử dụng năng lượng ñiện
ngày càng tăng cao.
Trước tình trạng nguồn năng lượng truyền thống không tái tạo như dầu
mỏ, than, nhiệt ñiện…ñều ñang ñứng trước những cảnh báo cạn kiệt buộc
nhân loại phải vào cuộc tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Tuy nhiên
những nguồn năng lượng mới thay thế này chưa nhiều, chưa ñáp ứng ñầy ñủ
nhu cầu của người sử dụng. Do ñó nhân loại cần chung tay tiết kiệm và sử
dụng hiệu quả hơn nguồn năng lượng ñang khai thác.
Ở Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng việc sử dụng ñiện
cho sinh hoạt cũng như sản xuất phát triển không ngừng, nhưng hiện nay tình
trạng mất ñiện vẫn còn diễn ra,việc mất ñiện cũng ảnh hưởng không nhỏ ñến
ñời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng như các hoat ñộng sản
xuất. Vì vậy tiết kiệm ñiện trở thành một trong những vấn ñề cấp thiết hiện
nay.
Từ một nước xuất khẩu năng lượng nhưng ñến năm 2009 nước ta ñã phải
nhập khẩu ñiện lên 4,84% năm 2009. Thực trạng ñó ñặt ra nhiều thách thức
cho các ngành chức năng là làm thế nào ñể giảm tải lượng ñiện năng tiêu thụ,
ñảm bảo và duy trì nguồn ñiện ổn ñịnh cho các lĩnh vực. Theo tính toán quy
hoạch phát triển năng lượng quốc gia, trong giai ñoạn 2010 – 2020 nước ta sẽ
mất cân ñối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng nguồn ñiện năng, từ
một nước xuất khẩu thành nước nhập khẩu năng lượng.
Việc sử dụng tiết kiệm năng lượng tại hộ gia ñình không những góp phần
tiết kiệm cho Quốc gia mà còn tiết kiệm tiền ñiện hàng tháng cho từng hộ gia
GVHD: ThS. Vuõ Haûi Yeán
SVTH: Hoà Thò Bích Quyeân
Trang 1

    

Ñieàu tra tình hình söû duïng NL ñieän vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp tieát kieäm ñieän cho
caùc hoä gia ñình taïi TP. HCM

ñình. Chính vì vậy ñề tài “ Điều tra tình hình sử dụng ñiện và ñề xuất các
giải pháp tiết kiệm ñiện cho các hộ gia ñình tại TP. Hồ Chí Minh” ñược
thực hiện nhằm mục ñích cải thiện ñời sống của người dân thông qua việc tiết
kiệm năng lượng ñiện.
2.

MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
Điều tra tình hình sử dụng ñiện và ñề xuất các giải pháp tiết kiệm ñiện

cho các hộ gia ñình tại T...
Ñieàu tra tình hình söû duïng NL ñieän vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp tieát kieäm ñieän cho
caùc hoä gia ñình taïi TP. HCM
GVHD: ThS. Vuõ Haûi Yeán www.vinawater.org Trang 1
SVTH: Hoà Thò Bích Quyeân www.vinawater.org
M ĐẦU
1. LÝ DO CHN ĐỀ TÀI
Nn khoa hc k thut phát trin không ngng ñời sng người dân
ngày càng ñược ci thin, kéo theo ñó nhu cu s dng năng lưng ñin
ngày càng tăng cao.
Trước tình trng ngun năng lượng truyn thng không tái to như du
m, than, nhit ñin…ñều ñang ñứng trước nhng cnh báo cn kit buc
nhân loi phi vào cuc tìm kiếm ngun năng lượng thay thế. Tuy nhiên
nhng ngun năng lượng mi thay thế này chưa nhiu, chưa ñáp ng ñầy ñủ
nhu cu ca người s dng. Do ñó nhân loi cn chung tay tiết kim và s
dng hiu qu hơn ngun năng lượng ñang khai thác.
Vit Nam nói chung TP. H CMinh nói riêng vic s dng ñin
cho sinh hot cũng như sn xut phát trin không ngng, nhưng hin nay tình
trng mt ñin vn còn din ra,vic mt ñin cũng nh hưởng không nh ñến
ñời sng sinh hot hàng ngày ca người dân cũng như các hoat ñộng sn
xut. vy tiết kim ñin tr thành mt trong nhng vn ñề cp thiết hin
nay.
T mt nước xut khu năng lượng nhưng ñến năm 2009 nước ta ñã phi
nhp khu ñin lên 4,84% năm 2009. Thc trng ñó ñặt ra nhiu thách thc
cho các ngành chc năng là làm thế nào ñể gim ti lượng ñin năng tiêu th,
ñảm bo duy tngun ñin n ñịnh cho các lĩnh vc. Theo tính toán quy
hoch phát trin năng lượng quc gia, trong giai ñon 2010 2020 nước ta s
mt cân ñối gia kh năng cung cp và nhu cu s dng ngun ñin năng, t
mt nước xut khu thành nước nhp khu năng lượng.
Vic s dng tiết kim năng lượng ti h gia ñình không nhng góp phn
tiết kim cho Quc gia mà còn tiết kim tin ñin hàng tháng cho tng h gia
www.vinawater.org www.vinawater.org www.vinawater.org www.vinawater.org www.vinawater.org
Điều tra tình hình sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại tp. hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều tra tình hình sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại tp. hồ chí minh - Người đăng: Vinh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Điều tra tình hình sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại tp. hồ chí minh 9 10 71