Ktl-icon-tai-lieu

Định vị và đồ định vị đồ gá

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 2

ÂËNH VË VAÌ ÂÄÖ ÂËNH VË
2-1. Âënh nghéa va yãu cáöu âäúi våïi âäö âënh vë.
2-1-1. Âënh nghéa:
Quaï trçnh âënh vë laì sæû xaïc âënh vë trê chênh xaïc tæång âäúi cuía chi tiãút so
våïi duûng cuû càõt træåïc khi gia cäng.
2-1-2.Yãu cáöu âäúi våïi âäö âënh vë.
Khi âënh vë chi tiãút trãn âäö gaï, ngæåìi ta duìng caïc chi tiãút hay caïc bäü pháûn
tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi bãö màût duìng laìm chuáøn cuía chi tiãút, nhàòm âaím baío âäü
chênh xaïc vãö vë trê tæång quan giæîa bãö màût gia cäng cuía chi tiãút våïi duûng cuû càõt.
Caïc chi tiãút vaì bäü pháûn âoï âæåüc goüi laì âäö âënh vë (cå cáúu âënh vë, chi tiãút
âënh vë ) .
Sæí duûng håüp lê cå cáúu âënh vë seî mang laûi hiãûu quaí kinh tãú thiãút thæûc vç coï
thãø xaïc âënh chênh xaïc vë trê cuía chi tiãút mäüt caïch nhanh choïng, giaím âæåüc thåìi
gian phuû vaì náng cao nàng suáút lao âäüng.
Âãø âaím baío âæåüc chæïc nàng âoï, cå cáúu âënh vë phaíi thoaí maîn nhæîng yãu
cáöu chuí yãúu sau âáy :
1) Cå cáúu âënh vë cáön phaíi phuì håüp våïi bãö màût duìng laìm chuáøn âënh vë cuía
chi tiãút gia cäng vãö màût hçnh daïng vaì kêch thæåïc.
2) Cå cáúu âënh vë cáön phaíi âaím baío âäü chênh xaïc láu daìi vãö kêch thæåïc vaì
vë trê tæång quan.
3) Cå cáúu âënh vë chi tiãút coï tênh chäúng maìi moìn cao, âaím baío tuäøi thoü qua
nhiãöu láön gaï âàût. Âäü moìn cuía bãö màût laìm viãûc cå cáúu âënh vë âæåüc tênh nhæ sau:
u =β N

Trong âoï: u- Âäü moìn [µm]; β- Hãû säú phuû thuäüc vaìo váût liãûu vaì tênh cháút
tiãúp xuïc âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm. Thäng thæåìng, hãû säú β nàòm trong
khoaíng 0,2÷0,4; N- Säú láön gaï âàût phäi trãn âäö âënh vë.
Váût liãûu laìm cå cáúu âënh vë, coï thãø sæí duûng caïc loaûi theïp 20X, 40X,
Y7A,Y8A, theïp 20X tháúm C hoàûc theïp 45...Nhiãût luyãûn âaût âäü cæïng 50÷60 HRC.
Âäü nhaïm bãö màût laìm viãûc Ra= 0,63÷0,25; cáúp chênh xaïc IT6÷IT7.
Táút caí caïc loaûi âäö âënh vë âæåüc trçnh baìy trong pháön naìy âaî âæåüc tiãu chuáøn
hoaï. Caïc thäng säú hiình hoüc, âäü chênh xaïc, kêch thæåïc vaì cháút læåüng bãö màût âaî
âæåüc cho trong caïc säø tay cå khê, säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy, säø tay thiãút kãú âäö
gaï. Bãö màût cuía chi tiãút gia cäng âæåüc sæí duûng laìm chuáøn âënh vë thæåìng gàûp :
- Chuáøn âënh vë laì màût phàóng.
- Chuáøn âënh vë laì màût truû ngoaìi.
- Chuáøn âënh vë laì màût truû trong.

16

- Chuáøn âënh vë kãút håüp (hai läù tám; mäüt màût phàóng vaì hai läù vuäng goïc
våïi màût phàóng âoï; mäüt màût phàóng vaì mäüt läù coï âæåìng tám song song hoàûc ...
16
Chæång 2
ÂËNH VË VAÌ ÂÄÖ ÂËNH VË
2-1. Âënh nghéa va yãu cáöu âäúi våïi âäö âënh vë.
2-1-1. Âënh nghéa:
Quaï trçnh âënh vë laìû xaïc âënh vë trê chênh xaïc tæång âäúi cuía chi tiãút so
ïi duûng cuûõt træåïc khi gia cäng.
2-1-2.Yãu cáöu âäúi våïi âäö âënh vë.
Khi âënh chi tiãút trãn âäö gaï, ngæåìi ta duìng caïc chi tiãút hay caïc bäü pháûn
tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi bãöût duìng laìm chuáøn cuía chi tiãút, nhàòm âaím baío âäü
chênh xaïc vãö vë trê tæång quan giæîa bãöût gia cäng cuía chi tiãút våïi duûng cuûõt.
Caïc chi tiãút vaìü pháûn âoï âæåüc goüi laì âäö âënh vë (cå cáúu âënh vë, chi tút
âënh vë ) .
Sæí duûng håüp lê cå cáúu âënh vë seî mang laûi hiãûu quaí kinh tãú thiãút thæûc vç coï
thãø xaïc âënh chênh xaïc vë trê cuía chi tiãú
t mäüt caïch nhanh choïng, giaím âæåüc thåìi
gian phuû vaì náng cao nàng suáút lao âäüng.
Âãø âaím baío âæåüc chæïc nàng âoï, cå cáúu âënh vë phaíi thoaí maîn nhæîng yãu
öu chuí yãúu sau âáy :
1) cáúu âënh vë cáön phaíi phuìüp våïi bãöût duìng laìm chuáøn âënh vë cuía
chi tiãút gia cäng vãöût hçnh daïng vaì kêch thæåïc.
2) cáúu âënh vë cáön phaíi âaím baío âäü chênh xaïc láu daìi vãö kêch thæåïc vaì
vë trê tæång quan.
3) Cå cáúu âënh vë chi tiãút coï tênh chäúng maìi moìn cao, âaím baío tuäøi thoü qua
nhiãöu láön gaï âàût. Âäü moìn cuía bãöût laìm viãûc cå cáúu âënh vë âæåüc tênh nhæ sau:
Nu β=
Trong âoï: u- Âäü moìn
m
]
;
β
- Hãûú phuû thuäüc vaìo váût liãûu vaì tênh cháút
tiãúp xuïc âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm. Thäng thæåìng, hãûú βòm trong
khoaíng 0,2
÷
0,4; N- Säúön gaï âàût phäi trãn âäö âënh vë.
ût liãûu laìm cå cáúu âënh vë, coï thãøí duûng caïc loaûi theïp 20X, 40X,
Y7A,Y8A, theïp 20X tháúm C hoàûc theïp 45...Nhiãût luyãûn âaût âäüïng 50÷60 HRC.
Âäü nhaïm bãöût laìm viãûc R
a
= 0,63
÷
0,25; cáúp chênh xaïc IT6
÷
IT7.
Táút caí caïc loaûi âäö âënh vë âæåüc trçnh baìy trong pháön naìy âaî âæåüc tiãu chuáøn
hoaï. Caïc thäng säú hiình hoüc, âäü chênh xaïc, kêch thæåïc vaì cháút læåüng bãöût âaî
âæåüc cho trong caïc säø tay cå khê, säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy, säø tay thiãút kãú âäö
gaï. Bãöût cuía chi tiãút gia cäng âæåüc sæí duûng laìm chuáøn âënh vë thæåìng gàûp :
- Chuáøn âënh vë laìût phàóng.
- Chuáøn âënh vë laìût truû ngoaìi.
- Chuáøn âënh vë laìût truû trong.
Định vị và đồ định vị đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định vị và đồ định vị đồ gá - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Định vị và đồ định vị đồ gá 9 10 247