Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông 1

Được đăng lên bởi Quyen Huy
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp Gvhd: Gs Kaka
®å ¸n bª t«ng cèt thÐp
ThiÕt kÕ sµn sên bª t«ng cèt thÐp toµn khèi
I/. MÆt b»ng kÕt cÊu:
1/. s¬ ®å sµn:
2/.CÊu t¹o b¶n:
- G¹ch l¸t
- V÷a l¸t
- B¶n BTCT
- Líp tr¸t
II/. Sè liÖu:
NhÞp : L
1
= 2,1 (m). Ho¹t t¶i : P
tc
= 2,0 kN/m
2
L
2
= 7,2 (m).
Bª t«ng : B15 ; R
b
=8,5MPa
; R
bt
=0,75MPa ; E
b
=23.10
3
MPa
Nhãm thÐp :
A
I
: R
sc
=225MPa
; R
s
w
=175MPa ; E
s
=2,1.10
4
MPa
A
II
: R
s
=280MPa ; R
sc
=280MPa E
s
=2,1.10
4
MPa
Đào Nhật Tân Viện Khoa Học Kỹ Thuật Môi Trường
1
Đồ án bê tông 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông 1 - Người đăng: Quyen Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đồ án bê tông 1 9 10 864