Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cấp nước vĩnh long

Được đăng lên bởi nguyenluongkt93
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 2 lần
X¸c ®Þnh quy m« dïng n íc :
a. X¸c ®Þnh nhu cÇu dïng n íc sinh ho¹t :
1000
...
max
max
ngµyitc
sh
kNq
Q
(m
3
/ngµy ®ªm)
Trong ®ã:
- q
tc
: Tiªu chuÈn dïng níc cho mét ®Çu ngêi trong mét ngµy ®ªm theo ®Çu bµi lÊy
b»ng 120 (l/ngêi.ngµy®ªm)
-
maxngµy
K
: HÖ sè dïng níc kh«ng ®iÒu hoµ ngµy ®ªm ;
- N
i
: sè d©n sèng trong TP
thêng lÊy
maxngµy
K
= 1,25-1,5 do khu vùc TP H B×nh mét phÇn ®« thÞ nhá
nªn ta lÊy :
maxngµy
K
= 1,35
1000
...
max
max
ngµyitc
sh
kNq
Q
=
120 92170
1,35 14932
1000
(m
3
/ngµy ®ªm)
b. X¸c ®Þnh l u l îng n íc t íi ® êng , t íi c©y xanh :
V× kh«ng cã sè liÖu cô thÓ , nªn lÊy lu lîng níc tíi ®êng b»ng 10 %
sh
ngµy
Q
max
.
Ta cã : Q
tíi
= 10%
sh
ngµy
Q
max
= 10%
14932 (m /ng®) = 1493.2 (m /ng®)³ ³
Trong ®ã níc tíi ®êng chiÕm 60 % :
1493.2 60
100
= 896 (m /ng®)³
Níc tíi c©y chiÕm 40 % :
1493.2 40
100
= 597 (m /ng®) ³
c . N íc dïng cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp
+) Níc dïng cho nhu cÇu sinh ho¹t cña c«ng nh©n trong thêi gian lµm viÖc t¹i xÝ nghiÖp:
sh
PXnguoi
sh
PXnong
sh
XNI
QQQ
-
: lu lîng níc cÇn cÊp cho sinh ho¹t cña c«ng nh©n trong c¸c xÝ nghiÖp;
Đồ án cấp nước vĩnh long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cấp nước vĩnh long - Người đăng: nguyenluongkt93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồ án cấp nước vĩnh long 9 10 865