Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chế tạo máy của trường sư phạm kỹ thuật

Được đăng lên bởi trananhkiet2908
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TPHCM
KHOA CÔ KHÍ-BOÄ MOÂN CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ
GIA COÂNG BÍCH ÑUOÂI
( TAÄP THUYEÁT MINH)
Giaùo vieân höôùng daãn: TRÖÔNG QUOÁC THANH
Giaùo vieân duyeät : TRÖÔNG QUOÁC THANH
Hoï vaø teân sinh vieân thöïc hieän: LEÂ PHUÙ VINH
MSSV: 29704197
đồ án chế tạo máy của trường sư phạm kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chế tạo máy của trường sư phạm kỹ thuật - Người đăng: trananhkiet2908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
đồ án chế tạo máy của trường sư phạm kỹ thuật 9 10 873