Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi nguyenchien
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bïi Duy Hoµng

Líp C§T2-K49

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
I_Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn
1. Chän ®éng c¬
1.1. X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®Æt trªn trôc ®éng c¬
§Ó ®¶m b¶o cho bé truyÒn ®éng b¨ng t¶i lµm viªc ®¬c th× c«ng suÊt
®éng c¬ (P®c)
P®c > Pyc
Víi Pyc ®îc tÝnh theo c«ng thøc
Pyc=

Pct.β

η

Trong ®ã

Pct : C«ng suÊt trªn trôc c«ng t¸c
β : HÖ sè t¶I träng t¬ng ®¬ng
η : HiÖu suÊt cña bé truyÒn
Theo ®Ò bµi :
Lùc kÐo cña b¨ng t¶i : F=6800 (N)
VËn tèc b¨ng t¶I : v=0,72 (m/s)
Do ®ã c«ng suÊt trªn trôc c«ng t¸c :
Pct=
Ta cã

F .v
6800.0,72
=
= 4,9
1000
1000

(kW)

- η : hiệu suất truyền động

2
η =ηkηbrηolηotηx =ηk ηbr
ηol3 ηotηât

η k : hiệu suất nối trục đàn hồi
ηbr : hiệu suất của một cặp b¸nh răng
kín)

ηol : hiệu suất của một cặp ổ lăn
η x : hiệu suất của bộ truyền xÝch
(Tra b¶ng 2.3/19 [I] )
VËy hiÖu suÊt chung cña bé truyÒn
η = 0,95.0,892.0,9953.0,99.1=0,89
-HÖ sè t¶I träng t¬ng ®¬ng
β=

2

 Pi  t i

∑  P . t
i =1



1



k

ηk = 1
η br=0,98 (được che
η ol=0,995
η x=0,95

4
2 4
= 12. + ( 0,7 ) . = 0,836
8
8

VËy c«ng suÊt yªu cÇu lµ :
P yc =

Pct

η

=

4,9.0,863
= 4,75
0,89

(kW)
1.2. X¸c ®Þnh tèc ®é quay ®ång bé cña ®éng c¬ :
VËn tèc b¨ng t¶i v=0,72 m/s
1

Bïi Duy Hoµng

Líp C§T2-K49

®êng kÝnh tang D=320 mm
Tèc ®é quay ®ång bé cña ®éng c¬ tÝnh theo c«ng thøc
n sb = nct .u sb

nct =

Víi tèc ®é quay cua trôc c«ng t¸c
(v/phót)
Chän tØ sè truyÒn s¬ bé usb

60000.v 60000.0,72
=
= 42,97
π .D
π .320

u sb = u sbh .u sbng

Trong ®ã usbh : tØ sè truyÒn s¬ bé cña hép gi¶m tèc
u sbng : tØ sè truyÒn s¬ bé cña bé truyÒn ngoµi (xÝch)
Tra b¶ng

2.4
21

[I] ta cã :

u h = 8 ÷ 40
Víi truyÒn ®éng b¸nh r¨ng trô hai cÊp :
TruyÒn ®éng xÝch : u ng = 2 ÷5
Chän u h = 8 , u ng = 4 do ®ã u sb = 8.4 = 32
Suy ra n sb = 42,97.32 = 1375,04 (v/phót)
Tra b¶ng 1.3 TL [I] ta chän ®éng c¬ loai 4A112M4Y3
Víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh sau:
+ C«ng suÊt ®éng c¬ : Pdc=5,5 kW
+ Tèc ®é quay
: v=1425 vßng/phót
+ HiÖu suÊt ®éng c¬ : ηdc = 85,5 %
KiÓm tra ®iÒu kiÖn më m¸y ta cã :

Tmm 1,4T1
=
= 1,4
T1
T1
Tk

Víi ®éng c¬ 4A112M4Y3 ta cã T = 2,0 > 1,4
dn
KÕt lu©n : ®éng c¬ 4A112M4Y3 ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng suÊt , tèc ®é vµ
®iÒu kiÖn më m¸y.
2. Ph©n phèi tØ s« truyÒn
XÐt tØ sè truyÒn chung
u ch =

n dc
1425
=
= 33,16
nct
42,97

u ch = u h .u ng
Ta cã
Dùa vµo b¶ng 2.4/21 [I] ta chän ®îc tØ sè truyÒn

u ng = 2

⇒

uh =

Trong hép gi¶m tèc

u ng

cña xÝch:

u ch
33,16
=
= 16,58
u ng
2

u h = u nh .u ch = u1 .u 2

u nh = u1
u ch = u 2

: tØ sè truyÒn cÊp nhanh
: tØ sè truyÒn cÊp chËm
Do hép gi¶m tèc...
Bïi Duy Hoµng Líp C§T2-K49
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
I_Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn
1. Chän ®éng c¬
1.1. X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®Æt trªn trôc ®éng c¬
§Ó ®¶m b¶o cho bé truyÒn ®éng b¨ng t¶i lµm viªc ®¬c th× c«ng suÊt
®éng c¬ (P
®c
)
P
®c
> P
yc
Víi P
yc
®îc tÝnh theo c«ng thøc
P
yc
=
η
β
.Pct
Trong ®ã P
ct
: C«ng suÊt trªn trôc c«ng t¸c
β
: HÖ sè t¶I träng t¬ng ®¬ng
η
: HiÖu suÊt cña bé truyÒn
Theo ®Ò bµi : Lùc kÐo cña b¨ng t¶i : F=6800 (N)
VËn tèc b¨ng t¶I : v=0,72 (m/s)
Do ®ã c«ng suÊt trªn trôc c«ng t¸c :
P
ct
=
9,4
1000
72,0.6800
1000
.
==
vF
(kW)
Ta cã
-
η
: hiu sut truyn động
âtotolbr
k
xotolbrk
ηηηηηηηηηηη
32
==
k
η
: hiu sut ni trc đàn hi
1
k
η
=
br
η
: hiu sut ca mt cp b¸nh răng
η
br
=0,98 (được che
kín)
ol
η
: hiu sut ca mt cp lăn
η
ol
=0,995
x
η
: hiu sut ca b truyn xÝch
η
x
=0,95
(Tra b¶ng 2.3/19 [I] )
VËy hiÖu suÊt chung cña bé truyÒn
η
= 0,95.0,89
2
.0,995
3
.0,99.1=0,89
-HÖ sè t¶I träng t¬ng ®¬ng
β
=
( )
836,0
8
4
.7,0
8
4
.1.
2
2
2
1
1
=+=
=
i
k
ii
t
t
P
P
VËy c«ng suÊt yªu cÇu lµ :
(kW)
1.2. X¸c ®Þnh tèc ®é quay ®ång bé cña ®éng c¬ :
VËn tèc b¨ng t¶i v=0,72 m/s
1
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: nguyenchien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 423