Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY _ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

Được đăng lên bởi doantanc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
ĐỀ SỐ 9:
Chương 1: chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền:
A : chọn động cơ:
N
Nđm= η
η = η

×

đai

η

ổ lăn

×

η

b/răng

×

η

b/răng trụ

= 0,96

khớp nối

Tra bảng: 2-1/trang 27:
η
η

ổ lăn

η = 0,95 ×

Nđm=

N
η

=

η

= 0,95

đai

η

= 0,99
0,993 × 0,962 ×

5
0,84

khớp nối

≈

1

1 = 0,84

= 5,95 (kw)

 Số vòng quay sơ bộ của động cơ:
i=

nđầu vào
n đầura =

nsơ bộ
⟹ nsơ bộ=n × i =n
n

×

tra bảng: 2_2/trang 32:
iđai =2
⟹ n = 75 × 2 ×
sơ bộ

ihộp =8

8= 1200 (vòng/phút)

Dựa vào những thong số tính toán trên ta chọn được động cơ sau:
+ Kiểu động cơ: A02-51-4 (loại che kín có quạt gió)

iđai

×

ihộp.

+ Công suất: 7,5 kw
+ Số vòng quay động cơ: 1460 vòng/phút.

B : phân phối tỉ số truyền:
i= iđai × ihộp số

=iđai

×

inhanh

×

ichậm=

=

⟹ i
nhanh

Vậy: inhanh

×

×

nđộngcơ
nđầu ra

1460
75
19,5
i đai

ichậm =

ichậm =

≈ 19,5

19,5
2

(tra bảng 2-2/trang 32, ta chọn iđai = 2)

= 9,75

()

Dựa vào sơ đồ bố trí hộp số ta chọn được công thức liên hệ giữa inhanh và ichậm:

(III)

(II)
x

(I)

x
X

X

Theo sơ đồ trên, vì là bánh răng hai cấp nên ta chọn công thức: (trang 31)
inhanh= 1,25 ichậm

()

Theo phương trình () và () ta được hệ phương trình:

{

i nhanh ×i chậm=9,75
i nhanh=1,25 i chậm

i nhanh

= i chậm =

√ 9,75 = 3,12

Đặt : inhanh= i12
 Số vòng quay các trục:

nđc
niđ =

Trục 1: n1=

= 730 vòng/phút

730
3,12 = 233,97 vòng/phút.

n2

233,87
3,12 = 74,99 vòng/phút.

Trục 3: n3= i chậm

=

Ntc= Nlv 7,5 kw.
Trục 3 :

Truc2:

Trục:

 Mômen các trục:

1460
2

n1

Trục 2: n2= i nhanh =

 Công suất các trục:

ichậm=i23

Tđc=

N3

2=¿

N1

N lv

= ηổ lăn+η

5

= 0.99 =5,05(kw)

k nối

N3
ηỔlăn. η
N¿

=

brăng

n2

= ηổ l ă n. η

9,55× 106 × Nlv
n đc

brăng

=

5.05
0.99.0 .96

5.31
= 0.99.0 .96

9,55× 106 × 7,5
1460

= 5,31(kw)

= 5,58(kw)

=49058,2

Nmm

6

T1=

9,55× 10 × N 1
n1

T2=

9,55× 10 × N 2
n2

=

9,55× 106 × 5.58
730

=72998,6

=

9,55× 106 × 5.31
233,97

=216739,3 Nmm

6

T3=

9,55× 106 × N 3
n3

=

9,55× 106 × 5.05
74,99

Nmm

=643119,08

Nmm

Bảng tổng kết chương 1:
Trục
Thông số

i
n
(vòng/phút)
N (kw)
T (Nmm)

Trục động cơ

I

iđ =2
1460
7,5
49058,2

II

III

i12=3,12
i23=3,12
730
233,97
74,99
5.58
71998.6

5.31
216739,3

5.05
643119,0
8

Chương 2: thiết kế bộ truyền đai
1.

Chọn đai thang.

Giả thiết vận tốc của đai V>10m/s và do không có yêu cầu đặc biệt nào nên có thể ta dùng
loại đai A hoặc b khi công suất truyền 7,5 kw.
a) Kích thước đai:

a

h0

h

a0

Kích thước tiết diện đai A...


Chương 1: chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền:
chọn động cơ:

N
η

η

η

×
η

×

η

×

η
!"#$%
& '()* '+

η

,-.
η
 */
,-0

η

,-

η
!"#$%
)
η
,-.
×
,-
1
×
,-0
'
×
),-23



N
η

5
0,84
.-.4!56
%78 9:;<=>?@> ?=

n
đầu vào
n
đầura

n
bộ
n
<=>

×

×




">$
A
*& 'B'* 1'

'
">$
2

<=>
+.
×
'
2)',,478 $"C*6
DE7FG"H *"G <%I"*GJ*K*?"LMN?> ?=<:
OPQ:> ?=,'(.)(34GR?"S!T?U9:R* U6
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY _ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY _ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI - Người đăng: doantanc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY _ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI 9 10 878