Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Cơ điện tử

Được đăng lên bởi Tom Shaki
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
Mục lục:
Chương I: Xây dựng sơ đồ động quy trình thiết kế hệ thống thay dao tự động
………..2
I/ Khái niệm sơ đồ động

………………..2

II/ Sơ đồ động của toàn hệ thống thay dao tự động
………………..4
Chương II: Cảm biến và các thiết bị chấp hành
………………..7
I/ Cảm biến

………………..7

II/ Cơ cấu chấp hành
………………..7
III/ Bảng danh sách các tín hiệu vào – ra kết nối với PLC
………………..8
Chương III: Sơ đồ điều khiển điện và khí nén
………………..9
I/ Sơ đồ điều kiện điện

………………..9

II/ Sơ đồ hệ thống khí nén và nguyên lý hoạt động
……………….11
1/ Sơ đồ của hệ thống khí nén
……………….11
2/ Nguyên lý hoạt động

……………….11

Chương IV: Sơ đồ khối thuật toán điều khiển trả dao, lấy dao
……………….13
I/ Khái niệm sơ đồ khối thuật toán

…………….

…13
II/ Sơ đồ khối thuật toán quá trình trả /lấy dao
GVHD: NGUYỄN HỮU QUANG

SVTH: PHAN TRUNG KIÊN

…………….…14
Page 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
1/ Sơ đồ chung

……….………14

2/ Sơ đồ quá trình trả dao

……….………15

3/ Sơ đồ quá trình lấy dao

……….………16

4/ Tìm hốc chứa dao, xoay đài dao

……….………17

Chương V: Chương trình PLC

……….………18

CHƯƠNG 1:XÂY DỰNG SƠ ĐỒ ĐỘNG
QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG

I. Khái niệm sơ đồ động
Sơ đồ động của máy là những hình vẽ quy ước biểu diễn các bộ
truyền, các cơ cấu liên kết với nhau tạo nên các xích truy ền động, xác
định những chuyển động cần thiết của máy. Đồng th ời trên đó còn ch ỉ
rõ công suất và số vòng quay của động cơ điện, đường kính bánh đai,
số răng của bánh răng, số đầu mối của trục vít, số răng c ủa bánh vít

GVHD: NGUYỄN HỮU QUANG

SVTH: PHAN TRUNG KIÊN

Page 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

GVHD: NGUYỄN HỮU QUANG

SVTH: PHAN TRUNG KIÊN

Page 3

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

GVHD: NGUYỄN HỮU QUANG

SVTH: PHAN TRUNG KIÊN

Page 4

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
II. Sơ đồ động của toàn hệ thống thay dao tự động
Yêu cầu của máy:
+Hệ thống thay dao cho máy phay đứng
+Hệ thống tháo và kẹp dao: dùng xi lanh chuyển đổi khí nén – thu ỷ
lực
+Loại thay dao (TP): KTM (Không tay máy)
+Nguồn lực di chuyển cụm chứa dao chạy đến trục chính (PO 1): KN
(Khí nén)
+Nguồn lực quay cụm chứa dao (PO2): ĐC (Động cơ điện)
1. Sơ đồ động của toàn hệ thống như sau:

1
2
3
4
5
6

Cơ cấu man chứa dao

Công tác hành trình xylanh 2.1

8
9
10
11
12
13

7

Xylanh 2

14

Dao
Cảm biến hành trình xylanh 1.1
Xylanh 1
Cảm biến hành trình xylanh 1.2

Công tắc hành trình xylanh 2.2
Cảm biến tiệm cận nhận biết dao
Động cơ quay đĩa man
Trục c...
        Ơ
M c l c:
          ươ ơ ế ế
!!"
#$ %  ơ !!"
#&  ' (    ơ
!!)
  %* +('$' * ' ,(ươ ế ế
!!-
# %*  ế !!-
# ' ' ,(ơ
!!-
#. $''$'/ +(0  + 12 ế
!!3
 &    +(/4ươ ơ
!!5
#&     ơ !!5
#&   /4+(678  ơ
!99
9#&  '   /4ơ
!99
"#678   !99
 :&   $   ;7 ươ ơ
!9<
#$ %    $ ơ !
9<
#&    $$ #7 ơ ! 9)
:=>?  >@>A&:1AB>C 1D9
Đồ án Cơ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Cơ điện tử - Người đăng: Tom Shaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đồ án Cơ điện tử 9 10 476