Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Được đăng lên bởi m060810135
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 4287 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

I -CHỌN ĐỘNG CƠ
I.1-Chọn kiểu loại động cơ :
I.1.1-Tính toán công suất :
A-Công suất làm việc :
Plv =

F .v
1000

(Kw)

(2.11)

Trong đó:
-Lực kéo xích tải tải:

F =2500 (N)

-Vận tố xích tải :
 Plv=

v = 1,4 (m/s)
=3,5(kw)

B-Công suất tương đương:
Pt=Plv.β
(2.14)
Với

β=

= 0,77

Ptd = 3,5.0.77 = 2,70(Kw)
Tính hiệu suất của hệ thống :
Theo bảng 2.3 (I) - Ở đây hộp giảm tốc của ta dung bánh răng côn
nên ta chọn như sau:
Hiệu số của bộ truyền bánh răng : ? br= 0,96
Hiệu số truyền của bộ truyền xích
Hiệu suất của bộ truyền đai

: ? x = 0,90
:? đ =0,95

Hiệu suất truyền của ổ lăn

:

Hiệu suất hệ thống :
=

? ht = ? br. ? x . ? đ .(

(2.8-2.9)

= 0,80

C- Công suấtcần thiết :Pct=
GVHD: NGUYỄN DUY KIỀU
SVTH: NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
LỚP CĐTK8.1

Ptd
ηht

=

= 3,38 (Kw)
Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

I.1.2-Tính sơ bộ số vòng quay đồng bộ:
Ta có :
nlv =

=

= 66,88 (Vòng/phút)(2.16)

v : vận tốc xích tải: 1,4 m/s
Đường kính băng tải: D=400 (mm)

Tốc độ sơ bộ của động cơ là :usb = uđai.ubánh răng.uxích
Tra bảng 2.4[I] (trang 21): Chọn ubánh răng = 4
uđai
= 3,56 ; uxích = 3
Suy ra :usb = 3,56.4.3= 42,72
Vậy :
nsb= nlv.usb=66,88.42,72 = 2857,11(vòng/phút)
(2.18)
I.1.3-Chọn động cơ :
Tra bảng P-1.3 (trang237) động cơ điện 4A ta chọn động cơ :
Kiểu động
cơ

4A100S2Y3

Công
suất,k
W
4

Vận tốc
quay,v/
p

Cos

2880

0,89

m
m
85,
6

I.2.PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
Với động cơ đã chọn ta có: Pđc = 4,0 kW
nđc = 2880 vòng/phút
utổng = nđộng cơ /nlv = 2880/66,88 = 43,06
Mặt khác : utổng = uđai.ubánhrăng.uxích
Chọn :

uđai = 3,56 ; ubánh răng =4

GVHD: NGUYỄN DUY KIỀU
SVTH: NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
LỚP CĐTK8.1

(2.15)

Page 2

2,2

2,0

38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CƠ KHÍ

uxích =

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

= 3,02

I.2.1.Số vòng quay trên các trục :
Trục động cơ :
nđộng cơ = no = 2880 (vòng/phút)
Trục I
: nI =nđộng cơ /uđai = 2880/3,56= 808,99 (vòng/phút)
Trục II
: nII =nI /ubánh răng =808,99 /4 =202,25 (vòng/phút)
Trục công tác : ncông tác =nII /uxích =202,25 /3,02 =66,97 (vòng/phút)
I.2.2.Công suất trên các trục :
Trục công tác:
Trục II:

Pct= Ptđ = 2,70 (kW)

PII =

= 3,05 (kW)

Trục I:

PI =

=

= 3,21 (kW)

Trục đc:

Pđc =

=

= 3,38 (kW)

I.2.3.Mô men xoắn trên các trục :
Ti=9,55.106 .
Trục động cơ :
Tđc =9,55.106 .

= 9,55.106.

=11207,97(Nmm)

Trôc I:
TI = 9,55.106

PI
nI

=9,55.106 .

Trôc II:
GVHD: NGUYỄN DUY KIỀU
SVTH: NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
LỚP CĐTK8.1

Page 3

=3...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
KHOA CƠ KHÍ
I -CHỌN ĐỘNG CƠ
I.1-Chọn kiểu loại động cơ :
I.1.1-Tính toán công suất :
A-Công suất làm việc :
P
lv
=
.
1000
F v
(Kw) (2.11)
Trong đó:
-Lực kéo xích tải tải: F =2500 (N)
-Vận tố xích tải : v = 1,4 (m/s)
 P
lv
= =3,5(kw)
B-Công suất tương đương:
P
t
=P
lv
.β (2.14)
Vi β= = 0,77
P
td
= 3,5.0.77 = 2,70(Kw)
Tính hiệu suất của hệ thống :
Theo bảng 2.3 (I) - Ở đây hộp giảm tốc của ta dung bánh răng côn
nên ta chọn như sau:
Hiệu số của bộ truyền bánh răng : ?
br
= 0,96
Hiệu số truyền của bộ truyền xích : ?
x
= 0,90
Hiệu suất của bộ truyền đai :?
đ
=0,95
Hiệu suất truyền của ổ lăn :
Hiệu suất hệ thống : ?
ht
= ?
br
. ?
x
. ?
đ .
( (2.8-2.9)
= = 0,80
C- Công suấtcần thiết :P
ct
=
td
ht
P
η
= = 3,38 (Kw)
GVHD: NGUYỄN DUY KIỀU
SVTH: NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
LỚP CĐTK8.1 Page 1
ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY - Người đăng: m060810135
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY 9 10 336