Ktl-icon-tai-lieu

đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi vansy1991
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án công nghệ chế tạo máy
Ch¬ng 1:
Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt.

Chøc n¨ng lµm viÖc.
Lµ bé phËn nèi gi÷a trôc ®iÒu khiÓn vµ c¸c b¸nh r¨ng di trît nh»m ®iÒu chØnh
sù ¨n khíp cña c¸c cÆp b¸nh r¨ng (khi cÇn thay ®æi tû sè truyÒn trong hép tèc
®é).
1.

H×nh I.
§iÒu kiÖn lµm viÖc.
§iÒu
kiÖn lµm viÖc kh«ng kh¾c
nghiÖt, chi
tiÕt chØ chÞu m« men xo¾n
nhá
khi
lµm viÖc (g¹t cho c¸c b¸nh
r¨ng
¨n
khíp víi nhau) vµ chi tiÕt
thêng
xuyªn kh«ng chÞu t¶i,
kh«ng mµi mßn, cã va ®Ëp khi lµm viÖc, nhiÖt ®é lµm viÖc kh«ng cao.
2.

S¬ ®å lµm viÖc:

cÆp b¸nh r¨ng cè ®Þnh

cÆp b¸nh r¨ng di tr ît
cµng g¹t
Ch¬ng 2:
Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt.

Ph©n tÝch kÕt cÊu theo quan ®iÓm c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt. PhÇn tö
kÕt cÊu còng nh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cha hîp lý víi chøc n¨ng lµm viÖc cña
®èi tîng gia c«ng.
1.
VÒ yªu cÇu kü thuËt.
Víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt trªn b¶n vÏ chi tiÕt lµ cha phï hîp ®Ó ®¶m b¶o
chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt lµ tèi u. §ã lµ bÒ mÆt trong lç 42 lµ
cã ®é nh½n Ra=2,5 lµ kh«ng hîp lý v× bÒ mÆt nµy kh«ng lµm viÖc kh«ng cä s¸t
nªn cã thÓ chØ cÇn lÊy lµ Rz = 40m.
GVHD:Bùi Ngọc Tuyên
SVTH:Nguyễn Văn Sỹ

Page 1

Đồ án công nghệ chế tạo máy
2.

VÒ c¸c phÇn tö kÕt cÊu.
a. §¬n gi¶n ho¸ kÕt cÊu.

Ngoµi nh÷ng phÇn do ®¶m b¶o chøc n¨ng lµm viÖc kh«ng thÓ thay ®æi ®îc nh
mÆt trô, mÆt lµm viÖc, ta xÐt c¸c bÒ mÆt cßn l¹i.
-G©n trî lùc.
Do khi lµm viÖc chi tiÕt cã chÞu va ®Ëp mµ vËt liÖu lµm b»ng gang dÔ vì
®ång thêi phÇn chuyÓn tiÕp gi÷a phÇn trô ë ®Çu vµ th©n cã kÝch thíc thay ®æi ®ét
ngét nªn tËp trung øng suÊt, do ®ã t¹i vÞ trÝ nµy chi tiÕt dÔ bÞ g·y. §Ó tr¸nh viÖc
chi tiÕt bÞ ph¸ huû cÇn cã g©n trî lùc, viÖc bá g©n trî lùc ®Ó ®¬n gi¶n kÕt cÊu lµ
kh«ng thÓ ®îc.
-Bè trÝ chi tiÕt ®èi xøng.
Do h×nh d¹ng cña chi tiÕt nªn ta ghÐp hai chi tiÕt l¹i thµnh mét chi tiÕt cã
h×nh d¹ng ®èi xøng lµm t¨ng ®é cøng v÷ng cho chi tiÕt khi gia c«ng, ®ång thêi
lµm gi¶m sè lîng c¸c nguyªn c«ng (do chØ gia c«ng mét chi tiÕt sau ®ã cã
nguyªn c«ng c¾t ®øt sau cïng).
ViÖc bè trÝ chi tiÕt ®èi xøng lµ kh«ng cã lîi v× nh thÕ sÏ lµm t¨ng nguyªn
c«ng hoÆc bíc, ph¶i gia c«ng c¸c mÆt ®Çu qua 2 nguyªn c«ng hoÆc bíc vµ khi
®ã ®Þnh vÞ trªn chuÈn tinh thèng nhÊt chi tiÕt cã ®é cøng v÷ng kh«ng cao.
ViÖc thay thÕ kÕt cÊu b»ng hµn, l¾p ghÐp ®Òu kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh
tÕ vµ kü thuËt.
b. Kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng tiªn tiÕn.
C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng b»ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Òu kh«ng phï hîp víi
®iÒu kiÖn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn s¶n ...
Đồ án công nghệ chế tạo máy
Ch¬ng 1:
Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt.
1. Chøc n¨ng lµm viÖc .
bé phËn nèi gi÷a trôc ®iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng di trît nh»m ®iÒu chØnh
¨n khíp cña c¸c cÆp b¸nh r¨ng (khi cÇn thay ®æi truyÒn trong hép tèc
®é).
H×nh I.
2. §iÒu kiÖn lµm viÖc.
§iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng kh¾c
nghiÖt, chi tiÕt chØ chÞu m« men xo¾n
nhá khi lµm viÖc (g¹t cho c¸c b¸nh
r¨ng ¨n khíp víi nhau) chi tiÕt
thêng xuyªn kh«ng chÞu t¶i,
kh«ng mµi mßn, cã va ®Ëp khi lµm viÖc, nhiÖt ®é lµm viÖc kh«ng cao.
S¬ ®å lµm viÖc:
Ch¬ng 2:
Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt.
Ph©n tÝch kÕt cÊu theo quan ®iÓm c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt. PhÇn tö
kÕt cÊu còng nh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cha p lý víi chøc n¨ng lµm viÖc cña
®èi tîng gia c«ng.
1. VÒ yªu cÇu kü thuËt.
Víi nh÷ng yªu cÇu thuËt trªn b¶n chi tiÕt cha p hîp ®Ó ®¶m b¶o
chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt lµ tèi u. §ã lµ bÒ mÆt trong lç 42 lµ
®é nh½n Ra=2,5 kh«ng hîp mÆt nµy kh«ng lµm viÖc kh«ng s¸t
nªn cã thÓ chØ cÇn lÊy lµ Rz = 40 m.
GVHD:Bùi Ngọc Tuyên
SVTH:Nguyễn Văn Sỹ Page 1
cÆp b¸nh r¨ng cè ®Þnh
cÆp b¸nh r¨ng di tr ît
cµng g¹t
đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: vansy1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 167