Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi bu0cchanlangtu
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2305 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TPHCM
KHOA CÔ KHÍ-BOÄ MOÂN CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ
GIA COÂNG BÍCH ÑUOÂI
( TAÄP THUYEÁT MINH)
Giaùo vieân höôùng daãn: TRÖÔNG QUOÁC THANH
Giaùo vieân duyeät : TRÖÔNG QUOÁC THANH
Hoï vaø teân sinh vieân thöïc hieän: LEÂ PHUÙ VINH
MSSV: 29704197
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: bu0cchanlangtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 875