Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi nguyentamskv
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 6806 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Đồ án công nghệ chế tạo máy

Khoa Cơ Khí Chế Tạo

§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y

Lêi nãi ®Çu
Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay. C¸c
ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi người kỹ sư phải có kiến
thức tương đối rộng, phải biết vận dụng những kiến thức đã có giải quyết các vấn
đề cụ thể trong sản xuất và trong sữa chữa.
Môn học công nghệ chế tạo máy có vai trò rất quan trọng, môn học giúp cho
người sinh viên nắm vững biết vận dụng hiệu quả các phương pháp thiết kế và
quản lý quá trình chế tạo một sản phẩm cơ khí có hiệu quả. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y lµ viÖc tæng hîp những kiÕn thức ®· häc vµo viÖc thiÕt kÕ quy tr×nh công
nghÖ chÕ t¹o m¸y cho mét chi tiÕt ®iÓn h×nh. Nã gióp cho ngưêi sinh viªn lµm quen
vµ thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng cho mét s¶n phÈm c¬ khÝ cô thÓ.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n m«n häc được sự chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy Lưu
Thủy Chung và c¸c thÇy c« trong bộ môn nhưng do kiến thức vµ thêi gian cßn h¹n
chÕ nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong c¸c thÊy c« trong bé m«n tËn t×nh gãp ý chØ b¶o.
Em xin cám ơn các thầy, cô đã giúp em hoàn thành đồ án này.

SVTH: Phạm Văn Đồng

Lớp ĐH CTM B K4
-1-

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Khoa Cơ Khí Chế Tạo

PHẦN I: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, CÁC YÊU CẦU KỸ
THUẬT, TÍNH KẾT CẤU TRONG CÔNG NGHÊ. CỦA CHI TIẾT.
1.
. Phân tích điều kiện làm việc.
Khớp nối trục là một bộ phận cơ khí để nối và truyền mômen xoắn giữa các thành
phần chuyển động. Khớp nối truc côn là chi tiết dạng bạc có lỗ côn, có mặt bích
dùng để lắp ghép. Là chi tiết được dùng phổ biến trong nghành chế tạo máy. Chúng
có các mặt cần gia công là các bề mặt tròn xoay, các lỗ dùng để láp ghép…
2 . Các yêu cầu kỹ thuật.
Khi chế tạo khớp nối yêu cầu quan trọng nhất là độ đồng tâm giữa mặt ngoài và
mặt lỗ, độ vuông góc giữa mặt đầu và đường tâm lỗ. Ngoài ra còn một số yêu cầu
khác như:
Độ không phẳng của mặt bích dùng để lắp ghép là 0,03.
Đường kính mặt ngoài khớp nối đạt 80±0.1.
Dung sai độ không đối xứng 2 bên của rãnh thên so với tâm lỗ là 0.16.
Mặt ngoài, mặt bích, mặt lỗ côn khi gia công cần đạt cấp chính xác 8 ( Ra=2,5).
3.
Tính công nghệ trong kết cấu.
Tính công nghệ trong kết cấu là những đặc điểm về kết cấu cũn...
Đồ án công nghệ chế tạo máy Khoa Cơ Khí Chế Tạo
§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Lêi nãi ®Çu
Trong công cuộc công nghiệp ho - hiện đại hoá đất nước hiện nay. C¸c
ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi người kỹ sư phải có kiến
thức tương đối ̣ng, phải biết vận dụng những kiến thức đã có giải quyết các vấn
đề cụ thể trong sản xuất và trong sữa chữa.
Môn học công nghệ chế tạo máy cvai trò ́t quan trọng, môn học giúp cho
người sinh viên ́m vững biết vận dụng hiệu quả các phương pháp thiết kế v
quản quá trình chế tạo một sản phẩm khí có hiệu quả. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y viÖc tæng hîp những kiÕn thức ®· häc vµo viÖc thiÕt quy tr×nh công
nghÖ chÕ t¹o m¸y cho mét chi tiÕt ®iÓn h×nh. Nã gióp cho ngưêi sinh viªn lµm quen
vµ thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng cho mét s¶n phÈm c¬ khÝ cô thÓ.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n m«n häc được sự chØ b¶o n t×nh cña thÇy Lưu
Thủy Chung và c¸c thÇy c« trong bộ môn nhưng do kiến thức vµ thêi gian cßn h¹n
chÕ nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong c¸c thÊy c« trong bé m«n tËn t×nh gãp ý chØ b¶o.
Em xin cám ơn các thầy, cô đã giúp em hoàn thành đồ án này.
SVTH: Phạm Văn Đồng Lớp ĐH CTM B K4
- 1 -
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: nguyentamskv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 719