Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP GIÁP MÁY TÍNH VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi 3qtamquocvn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP GIÁP
MÁY TÍNH VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
ĐỊA ĐIỂM : LẠNG SƠN
PHẦN I : TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA
Mở đầu :
- Đây là công trình Nhà máy sản xuất và lắp giáp máy tính và các linh kiện điện tử bao
gồm một tầng hầm và 10 tầng làm việc 1 tầng kỹ thuật 1 tầng mái
- Chiều cao mỗi tầng là 3.3m, chiều cao tầng kỹ thuật 4.5m ,tầng mái cao 3.9m,tầng hầm
cao 3.9m, tầng cao 5m, tầng 2 cao 4.5m.
I. Chọn thông số tính toán :
1. Thông số tính toán bên trong nhà :
Tuỳ thuộc vào trạng thái lao động khác nhau mà có mỗi chế độ nhiệt phù hợp. Dựa vào
phụ lục A trong TCVN 5687-2010 trang 45– với nhà văn phòng có lao động là lao động
trí óc và nhà nên ta chọn các thông số tính toán bên trong phòng và nhà xưởng theo bảng
sau:
Bảng 1.1 : Thông số tính toán bên trong nhà
Mùa Hè
Tên phòng

t

tt

Ttt (%)

vg
(m/s)

( C)

25 1

65 5

1.0

25 1

65 5

1.0

T
0

( C)
Văn Phòng
Phòng Ban
Quản Lý
[ thqtđ ]

Mùa Đông

(23  27) 0C

t

tt

Ttt (%)

vg
(m/s)

22 1

65 5

0.5

22 1

65 5

0.5

T
0

(20  25) 0C

2. Thông số tính toán bên ngoài công trình :
- Tính toán theo phương pháp hệ số bảo đảm Kbđ
Thông số tính toán bên ngoài công trình được lấy theo số giờ không đảm bảo chế độ nhiệt
ẩm trong nhà ứng với thời gian không đảm bảo 200 h/năm. Tra bảng phụ lục B, TCVN
5687-2010 trang 51 tại địa phương Lạng Sơn ta chọn được thông số tính toán ngoài nhà
theo bảng như sau.
SVTH: Phạm Công Huy

MSSV: 1104955

Bảng 1.2: Thông số tính toán bên ngoài nhà
Mùa Hè

Mùa Đông

tNH (0 C )

NH ( % )

INH (kJ/kg)

tư [ 0C ]

tNĐ (0 C )

NĐ ( % )

INĐ (kJ/kg)

tư [ 0C ]

34.5

54.2

84.58

26.4

7.3

87.5

21.8

6.4

Đặc điểm công trình xây dựng .


Độ cao các phòng chức năng được xác định theo bản vẽ .



Trần giả được lắp với các văn phòng.

II. TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT, TỎA NHIỆT VÀ THU NHIỆT
1.1 Tổn thất nhiệt cho kết cấu ngăn che
2.1.1 Các công thức tính toán
Do có sự chênh lệch nhiệt độ của không khí trong và ngoài nhà. Nhiệt độ không khí trong
nhà và nhiệt độ không khí ngoài nhà nên có sự tổn thất nhiệt nhiệt lượng Q tt từ trong nhà
ra ngoài nhà và được tính theo công thức:
Qkc = k.F.ttt, W
( 0-0)
Trong đó :
k - hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao che, W/m2 0C ;
F- Diện tích bề mặt kết cấu bao che, m2 ;
Δt- hiệu số nhiệt độ tính toán giữa không khí bên trong và bên ngoài nhà , oC
Δt = . (t ttt -t ntt )
( 0-0)
tt
Trong đó : t t - nhiệt độ tính toán bên trong phòng, oC ;

t ntt : nhiệt độ tính toán bên ngoài phòng , oC
;...
ĐỒ ÁN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP GIÁP
MÁY TÍNH VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
ĐỊA ĐIỂM : LẠNG SƠN
PHẦN I : TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA
Mở đầu :
- Đây là công trình Nhà máy sản xuất và lắp giáp máy tính và các linh kiện điện tử bao
gồm một tầng hầm và 10 tầng làm việc 1 tầng kỹ thuật 1 tầng mái
- Chiều cao mỗi tầng là 3.3m, chiều cao tầng kỹ thuật 4.5m ,tầng mái cao 3.9m,tầng hầm
cao 3.9m, tầng cao 5m, tầng 2 cao 4.5m.
I. Chọn thông số tính toán :
1. Thông số tính toán bên trong nhà :
Tuỳ thuộc vào trạng thái lao động khác nhau mỗi chế độ nhiệt phù hợp. Dựa vào
phụ lục A trong TCVN 5687-2010 trang 45– với nhà văn phòng lao động lao động
trí óc và nhà nên ta chọn các thông số tính toán bên trong phòng và nhà xưởng theo bảng
sau:
Bảng 1.1 : Thông số tính toán bên trong nhà
Tên phòng
Mùa Hè Mùa Đông
t
T
tt
(
0
C)
T
tt
(%)
v
g
(m/s)
t
T
tt
(
0
C)
T
tt
(%)
v
g
(m/s)
Văn Phòng 25
1
65
5
1.0 22
1
65
5
0.5
Phòng Ban
Quản Lý
25
1
65
5
1.0 22
1
65
5
0.5
[ t
hqtđ
]
(23 27)
0
C (20 25)
0
C
2. Thông số tính toán bên ngoài công trình :
- Tính toán theo phương pháp hệ số bảo đảm K
Thông số tính toán bên ngoài công trình được lấy theo số giờ không đảm bảo chế độ nhiệt
ẩm trong nhà ứng với thời gian không đảm bảo 200 h/năm. Tra bảng phụ lục B, TCVN
5687-2010 trang 51 tại địa phương Lạng Sơn ta chọn được thông số tính toán ngoài nhà
theo bảng như sau.
SVTH: Phạm Công Huy MSSV: 1104955
ĐỒ ÁN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP GIÁP MÁY TÍNH VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP GIÁP MÁY TÍNH VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - Người đăng: 3qtamquocvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐỒ ÁN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP GIÁP MÁY TÍNH VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 9 10 559