Ktl-icon-tai-lieu

đồ án đường

Được đăng lên bởi Mai Hoàng Anh
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 9579 lần   |   Lượt tải: 11 lần
NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
Nhiệm vụ được giao:
- Thiết kế tuyến đường được giao cho trên bình đồ. Phục vụ giao thông ý
nghĩa khu vực.
Căn cứ vào các số liệu ban đầu sau :
+ Lưu lượng xe chạy năm đầu tiên

: N1 = 2000 (xe/ng.đ)

+ Hệ số tăng xe

: q = 12%

+ Thành phần dòng xe

:

Loại xe

Thành phần dòng xe Ni

Xe tải nhẹ

14 %

Xe tải trung

10 %

Xe tải nặng

11 %

Xe buýt

7%

Xe con

22 %

Xe máy

26%

Xe đạp

10 %

CHƯƠNG 2: CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN
2.1. PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐƯỜNG, THÔNG SỐ HÌNH HỌC ĐƯỜNG
2.1.1. Các căn cứ

Căn cứ xác định cấp hạng của tuyến: dựa trên các cơ sở mục đích, ý nghĩa
phục vụ của tuyến; địa hình khu vực tuyến đi qua và căn cứ vào lưu lượng xe chạy
năm tương lai. Cụ thể như sau:
2.1.1.1. Căn cứ dựa vào chức năng của tuyến
- Chức năng giao thông:
+ Có chức năng giao thông cơ động – tiếp cận trung gian.
+ Đầu tuyến là Khu dân cư A, cuối tuyến là Khu dân cư B . Nối liền 2 khu
dân cư, tạo điều kiện lưu thông đi lại và vận chuyển hàng hoá trong khu vực.
- Chức năng không gian:
+ Chức năng không gian của đường phố được biểu thị qua quy mô bề rộng chỉ
giới đường đỏ của đường phố. Trong phạm vi này mỗi bộ phận của mặt cắt ngang
được thể hiện rõ chức năng không gian của nó như: kiến trúc cảnh quan, môi
trường, bố trí công trình hạ tầng ở trên và dưới mặt đất...
2.1.1.2. Căn cứ dựa vào lưu lượng xe thiết kế ở năm tương lai
- Do số liệu ban đầu là xe hổn hợp do đó ta phải đổi về số xe con quy đổi.
- Là số xe con được quy đổi từ các loại xe khác thông qua một mặt cắt trong
một đơn vị thời gian.
- Căn cứ này dựa trên tính toán sau:
+ Số liệu ban đầu là lưu lượng xe hỗn hợp ở năm đầu tiên: N 1 = 2000
(xe/ng.đ).
Nên lưu lượng xe con quy đổi trung bình ngày đêm ở năm tính toán xác định theo
công thức:
n

N tbnam = ∑ N i .K i

(2.1.1.2)

i =1

Trong đó:

- N i : Lưu lượng của loại xe thứ i ở năm tính toán (xe/ng.đ).
- K i : Hệ số quy đổi loại xe thứ i về xe con.
- n : Số loại xe trong dòng xe.

Bảng 2.2.1. Thành phần và hệ số quy đổi về xe con của các loại xe trong dòng xe
Loại xe

Thành phần dòng xe Ni

Hệ số quy đổi Ki

Xe tải nhẹ

14 %

2,5

Xe tải trung

10 %

2,5

Xe tải nặng

11 %

3

Xe buýt

7%

2,5

Xe con

22 %

1

Xe máy

26 %

0,25

Xe đạp

10 %

0,3

Bảng 2.2.2. Lưu lượng từng loại xe.
Loại xe

Lưu lượng xe (xe/ng.đ)

Xe tải nhẹ

2000x14% = 280

Xe tải trung

2000x10% = 200

Xe tải nặng

2000x11% = 220

Xe buýt

2000x7% = 140

Xe con

2000x22% = 440

Xe máy

2000x26% = 520

X...
NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
Nhiệm vụ được giao:
- Thiết kế tuyến đường được giao cho trên bình đồ. Phục vụ giao thông
nghĩa khu vực.
Căn cứ vào các số liệu ban đầu sau :
+ Lưu lượng xe chạy năm đầu tiên : N
1
= 2000 (xe/ng.đ)
+ Hệ số tăng xe : q = 12%
+ Thành phần dòng xe :
Loại xe Thành phần dòng xe N
i
Xe tải nhẹ 14 %
Xe tải trung 10 %
Xe tải nặng 11 %
Xe buýt 7 %
Xe con 22 %
Xe máy 26%
Xe đạp 10 %
CHƯƠNG 2: CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN
2.1. PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐƯỜNG, THÔNG SỐ HÌNH HỌC ĐƯỜNG
2.1.1. Các căn cứ
đồ án đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án đường - Người đăng: Mai Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
đồ án đường 9 10 590