Ktl-icon-tai-lieu

đồ án hệ thống phanh

Được đăng lên bởi t0ng0_pc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án môn học

KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN ÔTÔ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ
THUẬT
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
o&o

Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
&

KHOA
: CƠ KHÍ
BỘ MÔN : ĐỘNG CƠ VÀ ÔTÔ
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC

KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN ÔTÔ
Sinh viên thiết kế
: Trần Chánh
Lớp
: 97C4A
Khóa
: 23 Năm học : 20012002
Ngành
: Động cơ và ôtô
Giáo viên hướng dẫn : Lê Văn Tụy
Thời gian thực hiện
: 10 tuần
Ngày bắt đầu
:............................
Ngày phải hoàn thành
:.............................
1. Đầu đề thiết kế : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ
THỐNG PHANH ÔTÔ
2. Số liệu cho trước :
+ Loại xe : Xe khách
+ Trọng lượng bản thân
: 6000
[kg]
+ Trọng lượng toàn bộ
: Ga = 11000
[kg]
- Phân bố lên cầu trước
: Gat = 4000 [kg]
- Phân bố lên cầu sau : Gas = 7000 [kg]
+Tốc độ cực đại
: Vmax = 130 [km/h]
+ Chiều dài cơ sỡ
: L = 5000 [mm]
+ Chiều cao trọng tâm
: hg = 1030 [mm]
+ Xe tham khảo
:........................
3. Yêu cầu
3.1. Thuyết minh và tính toán :
- Chọn loại và sơ đồ hệ thống phanh
- Tính toán và thiết kế cơ cấu phanh
- Tính toán thiết kế dẫn động phanh
3.2. Bản vẽ và đồ thị :
- Sơ đồ hệ thống phanh và các sơ đồ tính toán (Ao hoặc A1)
- Kết cấu một cơ cấu phanh và dẫn động tương ứng (Ao)
3.3. Hình thức :
Thuyến minh và bản vẽ trình bày đúng theo qui định của bộ
môn
Ngày :...................
Tổ trưởng bộ môn
(Họ tên và chữ ký)

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH
ÔTÔ
SVTH : Trần Chánh

Lớp : 97C 4 A

1

Đồ án môn học

KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN ÔTÔ

Trang

1. CÁC SỐ LIỆU VÀ CÁC THÔNG SỐ DÙNG TRONG THUYẾT
MINH
1.1. SỐ LIỆU CHO TRƯỚC.
1. Loại ôtô
Xe khách
2. Chiều dài cơ sỡ
5000
[mm]
3. Chiều cao trọng tâm
1030
[mm]
4. Trọng lượng toàn bộ
11000
[kg]
5. Bán kính bánh xe
475
[mm]
6. Đường kính trống phanh
400
[mm]
1.2. CÁC THÔNG SỐ DÙNG TRONG THUYẾT MINH.
STT
Tên gọi
Ký
Đơn vị
hiệu
1
Trọng lượng toàn bộ của ôtô
Ga
Kg
2
Lực pháp tuyến của cầu trước
Z1
N
3
Lực pháp tuyến của cầu sau
Z2
N
4
Lực quán tính
Pj
N
5
Vận tốc của ôtô
V
Km/h
6
Lực cản của không khí
Pw
N
7
Lực cản lăn của cầu trước
Pf2
N
8
Lực cản lăn của cầu sau
Pf2
N
9
Lực phanh của cầu trước
Pp1
N
10 Lực phanh của cầu sau
Pp2
N
11 Chiều dài cơ sỡ
L
mm
12 Chiều dài từ cầu trướcđến trọng
A
mm
tâm G của ôtô
13 Chiều dài từ cầu...
Âäö aïn män hoüc KÃÚT CÁÚU VAÌ TÊNH TOAÏN ÄTÄ Trang
BÄÜ GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO
TAÛO
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KYÎ
THUÁÛT
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
o&o
CÄÜNG HOÌA XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA
VIÃÛT NAM
Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc
&
KHOA : CÅ KHÊ
BÄÜ MÄN : ÂÄÜNG CÅ VAÌ ÄTÄ
NHIÃÛM VUÛ THIÃÚT KÃÚ MÄN HOÜC
KÃÚT CÁÚU VAÌ TÊNH TOAÏN ÄTÄ
Sinh viãn thiãút kãú : Tráön Chaïnh
Låïp : 97C4A Khoïa : 23 Nàm hoüc : 2001-
2002
Ngaình : Âäüng cå vaì ätä
Giaïo viãn hæåïng dáùn : Lã Vàn Tuûy
Thåìi gian thæûc hiãûn : 10 tuáön
Ngaìy bàõt âáöu :............................
Ngaìy phaíi hoaìn thaình :.............................
1. Âáöu âãö thiãút kãú : TÊNH TOAÏN VAÌ THIÃÚT KÃÚ HÃÛ
THÄÚNG PHANH ÄTÄ
2. Säú liãûu cho træåïc :
+ Loaûi xe : Xe khaïch
+ Troüng læåüng baín thán : 6000 [kg]
+ Troüng læåüng toaìn bäü : G
a
= 11000 [kg]
- Phán bäú lãn cáöu træåïc : G
at
= 4000 [kg]
- Phán bäú lãn cáöu sau : G
as
= 7000 [kg]
+Täúc âäü cæûc âaûi : V
max
= 130 [km/h]
+ Chiãöu daìi cå såî : L = 5000 [mm]
+ Chiãöu cao troüng tám : h
g
= 1030 [mm]
+ Xe tham khaío :........................
3. Yãu cáöu
3.1. Thuyãút minh vaì tênh toaïn :
- Choün loaûi vaì så âäö hãû thäúng phanh
- Tênh toaïn vaì thiãút kãú cå cáúu phanh
- Tênh toaïn thiãút kãú dáùn âäüng phanh
3.2. Baín veî vaì âäö thë :
- Så âäö hãû thäúng phanh vaì caïc så âäö tênh toaïn (A
o
hoàûc A
1
)
- Kãút cáúu mäüt cå cáúu phanh vaì dáùn âäüng tæång æïng (A
o
)
3.3. Hçnh thæïc :
Thuyãún minh vaì baín veî trçnh baìy âuïng theo qui âënh cuía bäü
män
Ngaìy :...................
Täø træåíng bäü män
(Hoü tãn vaì chæî kyï)
TÊNH TOAÏN VAÌ THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHANH
ÄTÄ
SVTH : Tráön Chaïnh Låïp : 97C
4
A 1
đồ án hệ thống phanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án hệ thống phanh - Người đăng: t0ng0_pc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đồ án hệ thống phanh 9 10 567