Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kết cấu thép 2

Được đăng lên bởi anhtuandn1977
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3367 lần   |   Lượt tải: 4 lần
 Thuyeát minh ñoà aùn Keát Caáu Theùp 2

THIEÁT KEÁ NHAØ COÂNG NGHIEÄP MOÄT TAÀNG
Soá lieäu thieát keá :
1. Kích thöôùc nhaø
-Nhòp L=24m ; B=6m ; D=132m ; Q=30/5T
-Cao trình ñænh ray Hr=15m
Cheá ñoä laøm vieäc trung bình
3.Vaät lieäu
-Keát caáu khung :Theùp CT3
-Keát caáu bao che:
+Maùi : Taám Panel BTCT kích thöôùc 3x6 m
+Töôøng : Taám BTCT , xaây gaïch
+Moùng :BTCT mac 100 , 150
4.Lieân keát haøn vaø buloâng
5.Ñòa ñieåm xaây döïng : Ñaø naüng

PHAÀN THUYEÁT MINH TÍNH TOAÙN
1/ Sô ñoà khung ngang vaø keát caáu maùi nhaø coâng nghieäp
Khung ngang : goàm coù coät vaø röôøng ngang , lieân keát coät vaø röôøng ngang laø cöùng
Coät : choïn phöông aùn coät coù phaàn coät treân ñaëc vaø phaàn coät döôùi roãng
Daøn hình thang hai maùi doác vôùi maùi lôïp baèng taám Beâ toâng coát theùp (Panel söôøn ) , ñoä doác maùi
i=1/10

SVTH :Ngoâ Buøi Vyõ Huøng

Lôùp 98X1A

Trang 1 

 Thuyeát minh ñoà aùn Keát Caáu Theùp 2
+24.10

+21.00

2200

+20.50

4070

+18.20

+15.00

1413

+14.13

870

±0.00

-0.87

24000

A

B

PHAÀN I : KÍCH THÖÔÙC CHÍNH CUÛA KHUNG NGANG
1.Kích thöôùc coät
Nhaø coù caàu truïc vôùi söùc truïc Q=30/5T tra baûng VII .1 (phuïc luïc VII saùch giaùo TKKCT NCN )
coù : λ = 750 mm khi Q ≤ 75 T
⇒ Lcc = L - 2λ = 2400 – 2 × 750 = 22500 mm
Hcc = 2750 mm loaïi ray KP – 70
H1 = H r = 15000 mm
H2 laø chieàu cao tính töø ñænh ray caàu truïc ñeán cao trình caùnh döôùi röôøng ngang
H2 = Hcc + 100 + f = 2750 + 100 + 350 = 3200 mm
Trong ñoù :
Hcc laø chieàu cao gabrit cuûa caàu truïc
100 khe hôû an toaøn giöõa xe con vaø keát caáu
f khe hôû phuï xeùt ñeán ñoä voõng cuûa keát caáu vaø thanh giaèng , laáy baèng 200 ÷ 400
mm , ôû ñaây ta choïn f = 350 mm.
H2 choïn chaün modul 200 mm
⇒ Chieàu cao töø maët neàn ñeán cao trình döôùi röôøng ngang H
H = H1 + H2 = 15000 + 3200 = 18200 mm
∗ Chieàu cao phaàn coät treân :
Htr = H2 + Hcc + Hr
Hcc chieàu cao daàm caàu chaïy laáy Hcc = B/8 = 6000 / 8 = 750 mm
Hr cao trình ray tra baûng IV – 7 loaïi KP-70 coù Hr = 120 mm
⇒ Htr = 3200 + 750 + 120 = 4070 mm
∗ Chieàu cao phaàn coät döôùi ñöôïc tính töø baûn ñeá chaân coät ñeán choå thay ñoåi tieát dieän

SVTH :Ngoâ Buøi Vyõ Huøng

Lôùp 98X1A

Trang 2 

 Thuyeát minh ñoà aùn Keát Caáu Theùp 2

i= 1/10

3000

3000

3000

3000
3000
24000

3000

3000

2200 80 150

20

Hd = h – Htr + Hch = 18200 – 407 + 870 = 15000mm
Choïn Hch = 870 mm
∗ Beà roäng coät treân :
.
Beà roäng phaàn coät treân coät laáy khoaûng (1/8 1/12)Htr , = 750mm
Choïn btr=500mm
∗ Beà roäng coät döôùi :
Laáy khoaûng ca...
Thuyeát minh ñoà aùn Keát Caáu Theùp 2
THIEÁT KEÁ NHAØ COÂNG NGHIEÄP MOÄT TAÀNG
Soá lieäu thieát keá :
1. Kích thöôùc nhaø
-Nhòp L=24m ; B=6m ; D=132m ; Q=30/5T
-Cao trình ñænh ray H
r
=15m
Cheá ñoä laøm vieäc trung bình
3.Vaät lieäu
-Keát caáu khung :Theùp CT
3
-Keát caáu bao che:
+Maùi : Taám Panel BTCT kích thöôùc 3x6 m
+Töôøng : Taám BTCT , xaây gaïch
+Moùng :BTCT mac 100 , 150
4.Lieân keát haøn vaø buloâng
5.Ñòa ñieåm xaây döïng : Ñaø naüng
PHAÀN THUYEÁT MINH TÍNH TOAÙN
1/ Sô ñoà khung ngang vaø keát caáu maùi nhaø coâng nghieäp
Khung ngang : goàm coù coät vaø röôøng ngang , lieân keát coät vaø röôøng ngang laø cöùng
Coät : choïn phöông aùn coät coù phaàn coät treân ñaëc vaø phaàn coät döôùi roãng
Daøn hình thang hai maùi doác vôùi maùi lôïp baèng taám Beâ toâng coát theùp (Panel söôøn ) , ñoä doác maùi
i=1/10
SVTH :Ngoâ Buøi Vyõ Huøng Lôùp 98X1A Trang 1
Đồ án kết cấu thép 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kết cấu thép 2 - Người đăng: anhtuandn1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đồ án kết cấu thép 2 9 10 848